Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 2130-12-0260 Ob-5045/12 , Stran 2729
Št. 2130-12-0260 Ob-5045/12
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju Uredba), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR) in Spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep Evropske Komisije št. C(2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 2012), v okviru izvajanja 4. razvojne prioritete: Razvoj regij – prednostne usmeritve 4.2: Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, Sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za evropsko kohezijsko politiko, Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike (Organa upravljanja) o potrditvi instrumenta št. OP RR/4/2/005-0-MGRT, z dne 28. 11. 2012, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub­ljana, objavlja
peti javni razpis
za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«
1. Posredniško telo: neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa za izvajanje razvojne 4. prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Dunajska 58, Ljub­ljana (v nadaljevanju: MGRT). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje potrjenih projektov (v nadaljevanju: operacij), na vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov do javne infrastrukture po slovenskem ozemlju, na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti območij ob meji. Na podlagi sprejetega dogovora razmejitve Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« s Programom razvoja podeželja za obdobje 2007−2013, Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, so v okviru petega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« upravičene do sofinanciranja le operacije, katerih vrednost je 600.000 EUR (bruto) in več. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. 3. Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji in upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo upravičenci določiti nosilnega upravičenca operacije, ki je prijavitelj na tem javnem razpisu ter podpisnik pogodbe o sofinanciranju. Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja nosilni upravičenec operacije in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev oziroma upravičencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije in je podpisan s strani vseh upravičencev operacije. V primeru skupne operacije mora prijavitelj predložiti načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) proračuna vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu s posredovano vlogo. 4. Upravičeni nameni Do sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Seznam naselij znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško je priloga (Priloga A) razpisni dokumentaciji. Upravičeni nameni, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, so: 1. Prometna infrastruktura: – upravičena je izgradnja in/ali rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti. 2. Okoljska infrastruktura: – upravičena je izgradnja, rekonstrukcija in/ali obnova sistemov vodooskrbe ter izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 3. Ekonomska infrastruktura: – upravičeno je komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne sme presegati 10 ha za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih, poslovnih ali industrijskih con, – upravičene so operacije, katerih cilj je zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih mest v obrtni, poslovni ali industrijski coni v 2 letih po zaključku operacije, – med nova bruto delovna mesta se uvrščajo naslednje kategorije: – delovna mesta novoustanovljenih gospodarskih družb v obrtni, poslovni ali industrijski coni, – delovna mesta gospodarskih sub­jektov (podjetja, podružnice, poslovne enote ipd.), ki so do presečnega datuma (2 leti po zaključku operacije) prenesla sedež v obrtno, poslovno ali industrijsko cono, – v primeru širitve obrtne, poslovne in industrijske cone: delovna mesta tistih gospodarskih sub­jektov, ki so v obrtni, poslovni ali industrijski coni poslovali že pred izvedbo operacije in so s širitvijo cone povečali število zaposlenih (štejejo se le novozaposlene osebe). Med nova bruto delovna mesta ne štejemo nove zaposlitve pri investitorju in izvajalcu del med izvajanjem operacije. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007−2013, javnim razpisom in to razpisno dokumentacijo. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. 5.1 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 1. stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov, 2. stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije, 3. stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije), 4. stroški nakupa zgradb (med nakupom nepremičnine in operacije obstaja neposredna povezava), 5. stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta), 6. stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije, 7. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje, 8. stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo neposredno na vsebino operacije, 9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji, 10. stroški arheoloških izkopavanj, opredeljeni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji. Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov pod zaporedno številko 1. Upravičeni stroški tega javnega razpisa so tudi stroški posameznih faz izvedbe gradenj. Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji ter izrecno navedeni kot del upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije. Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji. 5.2 Postopek izbora izvajalcev Upravičenec je dolžan izbrati izvajalce aktivnosti v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje in hkrati navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007−2013, ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja označevanje dokumentov in objav, nastalih v postopku javnega naročanja. V primeru nakupa stvarnega premoženja je upravičenec dolžan spoštovani zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. 5.3 Posebnosti upravičenih stroškov Davek na dodano vrednost in davek na promet nepremičnin sta po tem javnem razpisu vselej neupravičen strošek. Nakup nepremičnin je upravičen do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med nakupom in ciljem aktivnosti v operaciji in če navodila organa upravljanja in odločitev o potrditvi instrumenta ne določajo drugače. 5.3.1 Nakup zgradb: Če med nakupom nepremičnine in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava, predstavlja plačilo nepremičnine upravičen izdatek, pod naslednjimi pogoji: – cena za nakup nepremičnine ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu uradno priznanega cenilca oziroma ocenjevalca nepremičnin; – za izgradnjo, adaptacijo ali nakup zgradbe v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike; – namenska raba nepremičnine mora biti zagotovljena najmanj 5 let po koncu operacije; – zgradba je zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi. 5.3.2 Nakup zemljišč: Nakup stavbnega zemljišča je upravičen do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji: – med nakupom zemljišča in cilji sofinancirane operacije mora obstajati neposredna povezava; – izdatki nakupa zemljišča ne smejo predstavljati več kakor 10 % skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije; – od uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco ali pooblaščenega uradnega organa pridobljeno potrdilo oziroma poročilo, ki opredeljuje, da cena zemljišča ne presega tržne vrednosti. 5.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi zahtevka za izplačilo, ki bo izstavljen v skladu s pogodbo o sofinanciranju ter Navodili za upravičence o izvajanju operacij sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, ki so objavljena na spletni strani MGRT (http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/regionalni_razvoj_in_evropsko_teritorialno_sodelovanje/navodila/). 5.5 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 5.5.1 Obdobje upravičenosti stroškov Za začetek operacije se šteje datum sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja. Stroški nastali pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa niso del operacije. Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in zgradb) bodo upravičeni od 1. 1. 2009, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa. Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev operaciji. Rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je 30. 9. 2014, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov. Rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov na operaciji in hkrati tudi rok zaključka operacije je 31. 12. 2014. Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 5.5.2 Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2013 in 2014. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2013, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje 30. 9. 2013. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2014, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MGRT najkasneje 30. 9. 2014. Skrajni rok za porabo sredstev strukturne politike v okviru tega javnega razpisa je 31. 12. 2014. 6. Višina sredstev 6.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša okvirno 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014. V letu 2013 okvirno 13.570.220,00 EUR in v letu 2014 okvirno 9.800.000,00 EUR. 6.2 Višina sofinanciranja Operacije izbrane na javnem razpisu delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva so v deležu 85 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, v deležu 15 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko sofinancira največ 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 1.000.000,00 EUR. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MGRT: −PP 761610 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07 – 13 EU, −PP 762410 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07 – 13 – slovenska udeležba, −PP 761810 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 EU, −PP 762510 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba, −PP 761910 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07 – 13 EU, −PP 762710 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba. 7. Pogoji za kandidaturo na javnem razpisu 7.1 Splošni pogoji 1. Na javni razpis se lahko prijavijo le upravičeni prijavitelji iz 3. poglavja tega javnega razpisa. Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni iz 4. poglavja tega javnega razpisa. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Operacija se mora izvajati v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. 3. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. 4. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja. 5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično−tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. 6. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih programov − NRP (tretji del proračuna). Naziv operacije in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih programov) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo (obrazec 4 razpisne dokumentacije), da bo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. V primeru skupne operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora prijavitelj predložiti NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP v skladu s posredovano vlogo. 7. Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis razpolagati z in predložiti kopijo pravnomočnega gradbenega (z dokazilom o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja) oziroma drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor na celotni površini, kjer se bo izvajala investicija, pri čemer mora dovoljenje glasiti na prijavitelja (izjema so operacije, kjer je prijavitelj nosilec skupne operacije – v tem primeru mora gradbeno dovoljenje glasiti na prijavitelja ali partnerje oziroma upravičence v okviru operacije) ali podati izjavo, da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno. 8. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo (izraženo v tekočih cenah). V primeru da se operacija financira tudi iz drugih virov, ki niso lastni viri vlagatelja, mora vlagatelj predložiti izjavo, da bo v primeru izpada drugih virov, sredstva za pokrivanje njihovega načrtovanega deleža zagotovil iz lastnih sredstev. 9. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo o sprejemanju pogojev javnega razpisa (obrazec št. 2 razpisne dokumentacije). 10. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo o resničnosti vseh navedenih podatkov (obrazec št. 9 razpisne dokumentacije). 11. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 7.2 Pogoji vezani na zaključek operacije 1. Upravičene so le investicije v infrastrukturo, katera mora biti ob zaključku operacije v javni lasti oziroma lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 2. Operacija bo v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES ohranila prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj le, če v petih letih od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije: – ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in – ki so posledica spremenjene narave lastništva zgrajene infrastrukture. 3. Izgrajena ali obnovljena infrastruktura po zaključku operacije mora biti polno funkcionalna (delujoča), kar bo upravičenec moral najkasneje v roku 2 let po datumu zaključka operacije iz pogodbe o sofinanciranju dokazati s predložitvijo uporabnega dovoljenja. 4. Kolikor ima prijavitelj pridobljeno zgolj stavbno pravico na območju urejanja, kjer se bo izvajala investicija, mora prenos lastninske pravice (v javno last) infrastrukture, ki je predmet operacije, urediti najkasneje do dne zaključka operacije. 7.3 Pogoji vezani na pripravo projektne in investicijske dokumentacije 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Podpisan in žigosan sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi, ocenjeno vrednost investicije ter predvidene vire financiranja z navedbo zneskov za posamezne vire po letih. Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta – v primeru operacije iz namena ekonomske ali okoljske infrastrukture − so obvezne kot sledi: a) v primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu Uredbo z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf); b) v primeru, da je vrednost operacije manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno v investicijski dokumentaciji izračunati samo finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/metodoloski %20del. %20dok. %204.pdf). Pri izračunu finančne vrzeli morajo upravičenci uporabiti obrazec 6 razpisne dokumentacije »Obrazec za izračun finančne vrzeli« (v Excelu). Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi se izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije. 2. Projektna dokumentacija za operacije investicijskega značaja mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 3. Iz investicijskega programa mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 8. Merila za izbiro operacij Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog, v skladu z naslednjimi merili (ocenjuje se le po enem namenu operacije – A, B ali C). Merila so podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. A) Prometna infrastruktura (skupaj največ 140 točk): 1) Urejanje dostopa do gospodinjstev (največ 30 točk), 2) Urejanje dostopa do pro­izvodnih (poslovnih) objektov (največ 40 točk), 3) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško, v razmerju do primanjkljaja delovnih mest (največ 30 točk), 4) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško (največ 40 točk). B) Okoljska infrastruktura (skupaj največ 140 točk): 1) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško na področju okoljske problematike (največ 100 točk), 2) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško (največ 40 točk). C) Ekonomska infrastruktura (skupaj največ 140 točk): 1) Bruto delovna mesta v poslovni, obrtni ali industrijski coni (največ 60 točk), 2) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško, v razmerju do števila bruto delovnih mest v poslovni, obrtni ali industrijski coni – število prebivalcev občine (največ 40 točk), 3) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško (največ 40 točk). Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti, se bo v primeru meril, katera se navezujejo na stanje razvojne problematike posamezne samoupravne lokalne skupnosti, to so merila A)3), A)4), B)2) in C)3), upoštevala vrednost, ki je najvišja, glede na vključene samoupravne lokalne skupnosti. Ocenjene vloge bo strokovna komisija razvrstila od vloge, ki je bila ocenjena z največ točkami, do vloge, ki je bila ocenjena z najmanj točkami, in predlagala za sofinanciranje vloge, ki so na tej listi prejele največ točk, do porabe razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu. V primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, bodo prednostno sofinancirane operacije (po vrsti): 1. tistih prijaviteljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne usmeritve, 2. tistih prijaviteljev, katerim je bilo na preteklih štirih javnih razpisih iz naslova te prednostne usmeritve skupaj odobreno manj sredstev od prijavitelja, ki je dosegel enako število točk. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega podrobnejše pogoje javnega razpisa, navodila in obrazce za prijavo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/, ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljub­ljana, 6. nadstropje (glavna pisarna). Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si. Razpisna dokumentacija obsega naslednjo dokumentacijo: – besedilo javnega razpisa z navodili za izdelavo vloge, – obrazec 1: Podatki o prijavitelju, – obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa, – obrazec 3: Podatki o operaciji, – obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov, – obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju, – obrazec 6: Obrazec za izračun finančne vrzeli (v Excelu), – obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR, – obrazec 8: Izjava glede gradbenega dovoljenja, – obrazec 9: Izjava glede resničnosti podatkov, – obrazec 10: Oprema ovojnice za prijavo – Priloga 1 obrazcu 3: Stroškovnik, – Priloga 2 obrazcu 3: Finančna konstrukcija, – priloga A: Spisek upravičenih naselij v 10 km obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, – priloga B: Preglednica o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini v 10 km obmejnem pasu in celotnem ozemlju občine v letu 2011, podatkih o primanjkljaju delovnih mest za leto 2011 v občinah in o podatkih za določitev demografske ogroženosti občin. 10. Rok in način prijave Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti najkasneje na rok za predložitev vlog oddana osebno (v glavno pisarno MGRT) ali po pošti v zaprti ovojnici. Oprema ovojnice: V levem zgornjem kotu se vpiše popoln naslov prijavitelja. V levem spodnjem kotu se vpiše oznaka: »Ne odpiraj – vloga na 5. javni razpis ROOsH«. V desnem spodnjem kotu se vpiše: »Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dunajska 58, 1000 Ljub­ljana«. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec (obrazec 10 razpisne dokumentacije) pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko prijavitelji (izpolnjenega) nalepijo na sprednjo stran ovojnice. Skrajni rok za predložitev vlog je 1. 2. 2013 (velja poštni žig 1. 2. 2013 – oddano priporočeno; pri osebni oddaji v glavno pisarno MGRT je potrebno vloge oddati 1. 2. 2013 najkasneje do 11. ure). Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga na 5. javni razpis ROOsH«, in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato vrnjena pošiljatelju. Vloge, ki bodo zamudile skrajni rok javnega razpisa, bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih): 1. Obrazec 1: Podatki o prijavitelju; 2. Obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa; 3. Obrazec 3: Podatki o operaciji; 4. Priloga 1 obrazcu 3: Stroškovnik; 5. Priloga 2 obrazcu 3: Finančna konstrukcija; 6. Obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (kolikor NRP ni usklajen z vlogo v nazivu, finančni in terminski konstrukciji ter virih sredstev); 7. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (ter morebitne(ih) novelacij(e) skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, glede na predvideno vrednost operacije: – sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), – sklep o potrditvi investicijskega programa, – sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (kolikor vrednost operacije presega 2.500.000,00 EUR z DDV). Podpisani in žigosani sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora vsebovati najmanj naziv projekta, vrsto investicijske dokumentacije, ki se potrjuje, številko in datum sklepa o potrditvi; 8. Obrazec 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani, žigosanje ni obvezno); 9. Potrjen investicijski program, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ; 10. Obrazec 6: izpolnjen obrazec izračuna finančne vrzeli; 11. Obrazec 7: Dodatni podatki o operaciji za ISARR; 12. Kopija pravnomočnega gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celotno operacijo (glej podpoglavje 7.1. Splošni pogoji, točka 9) ali izjava, da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno (izjava se poda na Obrazcu 8 oziroma se lahko uporabi lastna izjava z enako vsebino, kot izhaja iz Obrazca 8); 13. Obrazec 9: Izjava glede resničnosti podatkov v vlogi; 14. Kopija izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP) z jasno označeno vrstico operacije, ki je predmet prijave (kopija mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja na strani, kjer je navedena operacija, ki je predmet vloge); 15. Kopija veljavnega odloka o proračunu občine; 16. V primeru skupne operacije (operacije več upravičencev) datiran, podpisan in žigosan dogovor med vsemi upravičenci operacije, ki določa najmanj: – nosilnega upravičenca in ostale upravičence v okviru operacije ter morebitne druge partnerje, ki po tem javnem razpisu niso upravičeni do sofinanciranja, – obveznosti in pravice vseh upravičencev oziroma partnerjev v operaciji, – aktivnosti vseh upravičencev oziroma partnerjev v operaciji, – višino EU sredstev, do katerih je upravičen posamezen upravičenec v operaciji, – finančne tokove med nosilnim upravičencem in ostalimi upravičenci operacije, – identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije; 17. Grafični prikaz načrtovane investicije v prostoru v merilu najmanj 1:5000; 18. Pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe; 19. Skenirana celotna vloga v elektronski obliki na CD ali DVD nosilcu (v primeru neskladnosti podatkov s tiskano vlogo se bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in pripadajoče dokumentacije); 20. Dodatni dokumenti v primeru operacij s področja okoljske infrastrukture: – žigosana in podpisana izjava odgovorne osebe prijavitelja, da se operacija, ki je predmet vloge, ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 ter – za operacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki sodijo v upravičen namen »izgradnja dopolnilnega kanalizacijskega omrežja«, je potrebno poleg navedene izjave vlogi priložiti tudi: – za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki A. podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti grafični prikaz operacije, iz katerega je razvidno dopolnilno kanalizacijsko omrežje, ki je predmet vloge na javni razpis z označenim osnovnim kanalizacijskim omrežjem ter čistilno napravo in žigosano ter podpisano izjavo prijavitelja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju; ali – za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki B. podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se sofinanciranja s sredstvi EU; ali – za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki C. podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se financira iz nacionalnih ali drugih sredstev (razen sredstev EU) oziroma kopijo proračuna / načrta razvojnih programov, iz katerega je razvidno, da se operacija financira iz občinskih sredstev. 11. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osmih dni od roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji, katerih vloge bodo formalno nepopolne, bodo v osmih dneh od odpiranja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v osmih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Formalna popolnost vloge pomeni, da je vlogi priložena vsa dokumentacija, navedena v 10. poglavju javnega razpisa. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Komisija bo od prijavitelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo morala sama preveriti. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: 1. višine zaprošenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je MGRT prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma, če je ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, se s sklepom zavrže. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MGRT popraviti očitne računske napake, ki jih MGRT odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Rokov za dopolnitev formalno nepopolnih vlog ni mogoče podaljševati. 12. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik MGRT. Izbrani prijavitelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Pogodba bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 13. Informacije javnega značaja Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 14. Pritožbeni postopek Zoper sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pritožba ni dovoljena. Zoper sklep o izboru/neizboru je možen le upravni spor. 15. Dodatne informacije Navodila organa upravljanja so objavljena na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013. Vse morebitne potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov: gp.mgrt@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani MGRT, pri besedilu javnega razpisa. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije javnega razpisa. Vprašanja je mogoče posredovati do 23. 1. 2013, zadnja verzija odgovorov bo objavljena 25. 1. 2013. MGRT bo organizirala predstavitveno delavnico v zvezi s tem javnim razpisom. Datum in lokacija bo objavljena na spletni strani MGRT, na kateri bo objavljen javni razpis.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti