Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 331-26/2007/14 Ob-5044/12 , Stran 2718
Št. 331-26/2007/14 Ob-5044/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub­ljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11,37/11-popr., 103/11 in 87/12, v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1312/2011 z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8) zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str.7; v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Sporočila Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES), – Sklepa Sveta z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L št. 55 z dne 25. 2. 2006, str. 20), zadnjič spremenjenega s Sklepom Sveta z dne 19. januarja 2009 o spremembah Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L 30 z dne 31. 1. 2009, str. 112) (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 144/2006/ES), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 7. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
6. javni razpis
za Ukrep 312 – Podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij za leto 2012
1. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet podpore 2.1 V skladu z 68. členom ter sedmim in osmim odstavkom 69. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložba v registrirana mikropodjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva in katerih naložba se nanaša na opravljanje naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Statističnega urada Republike Slovenije (SURS): 2.1.2 področje C – Predelovalne dejavnosti: 2.1.2.1 oddelek 13 Pro­izvodnja tekstilij, 2.1.2.2 oddelek 14 Pro­izvodnja oblačil, 2.1.2.3 oddelek 15 Pro­izvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, 2.1.2.4 oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; pro­izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na spletni strani MKO in ARSKTRP (Priloga 1: Seznam pro­izvodov prve stopnje predelave lesa)), 2.1.2.5 oddelek 17 Pro­izvodnja papirja in izdelkov iz papirja, 2.1.2.7 oddelek 21 Pro­izvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, 2.1.2.8 oddelek 22 Pro­izvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 2.1.2.9. oddelek 23 Pro­izvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 2.1.2.10 oddelek 25 Pro­izvodnja kovinskih izdelkov (razen strojev, naprav in pododdelka 25.4 Pro­izvodnja orožja in streliva), 2.1.2.11 oddelek 26 Pro­izvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, 2.1.2.12 oddelek 27 Pro­izvodnja električnih naprav, 2.1.2.13 oddelek 28 Pro­izvodnja drugih strojev in naprav, 2.1.2.14 oddelek 29 Pro­izvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, 2.1.2.15 razred 30.99 Pro­izvodnja vprežnih in drugih vozil, 2.1.2.16 oddelek 31 Pro­izvodnja pohištva, 2.1.2.17 oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti, 2.1.2.18 oddelek 33 Popravila in montaža strojev in naprav; 2.1.3 področje D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro: 2.1.3.1 oddelek 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro; 2.1.4 področje E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki: saniranje okolja; 2.1.5 področje I – Gostinstvo: 2.1.5.1 oddelek 55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti, 2.1.6 področje M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti: 2.1.6.1 oddelek 75 – Veterinarstvo; 2.1.7 področje P – Izobraževanje: 2.1.7.1 razred 85.10 Predšolska vzgoja, 2.1.7.2 razred 85.52 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 2.1.7.3 razred 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje; 2.1.8 področje Q – Zdravstvo in socialno varstvo: 2.1.8.1 oddelek 87 Socialno varstvo z nastanitvijo, 2.1.8.2 oddelek 88 Socialno varstvo brez nastanitve; 2.1.9 področje S – Druge dejavnosti: 2.1.9.1 podrazred 96.090 Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.«. 3. Vlagatelji 3.1 V skladu s prvim odstavkom 70. člena Uredbe PRP so vlagatelji mikropodjetja, ki so: 3.1.1. samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, 3.1.2 zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.«. 3.2 V skladu s tretjo točko prvega odstavka 71. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opravljanje tiste dejavnosti, ki je predmet podpore. Registrirana dejavnost pomeni, da je podjetje vpisano pri pristojnem organu in ima pridobljeno davčno in matično številko. 3.3. V skladu z drugim odstavkom 70. člena Uredbe PRP se za odgovorno osebo šteje samostojni podjetnik posameznik, zakoniti zastopnik gospodarske družbe, zadruge ali zavoda. 3.4 Zavod je upravičena oblika registracije samo v primeru opravljanja dejavnosti veterinarstva, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. 3.5 V skladu s 7. točko prvega odstavka 71. člena Uredbe PRP vlagatelj ob oddaji vloge ne sme presegati kriterijev za mikropodjetja definirana v tretjem odstavku člena 2, Priloge I k Uredbi 800/2008/ES (manj kot 10 zaposlenih in ne presega 2.000.000 EUR letnega prometa in/ali letne bilančne vsote). 3.6 Vlagatelju se sredstva nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). 3.7 V skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. 3.8 V skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj, ki je pravna oseba, razen občin, dejavnost, ki je predmet podpore registrirano na ozemlju Republike Slovenije. 3.9 V skladu s 6. točko prvega odstavka 71. člena Uredbe PRP se lokacija naložbe ne sme nahajati na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva. 4. Pogoji in obveznosti 4.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 4.1.1 Splošni pogoji 4.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 4.1.1.2 V skladu s 1. in 5. točko prvega odstavka 71. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj sedež dejavnosti in lokacijo naložbe izven naselij, ki imajo v skladu s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije1 in Sklepom Vlade Republike Slovenije2, status mesta. Meje teh naselij so na spletni strani: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp. 1 Sklep Državnega zbora Republike Slo-venije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Uradni list RS, št. 22/00). 2 Sklep Vlade Republike Slovenije o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 121/05). 4.1.1.3 V skladu z 2. točko prvega odstavka 71. člena Uredbe PRP mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, s podrobnim stroškovno ovrednotenim popisom del, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe. 4.1.1.3.1 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, imeti pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. 4.1.1.3.2 Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, ampak se bo izvedla v že obstoječem objektu, mora imeti vlagatelj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt ali pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Kolikor vlagatelj nima pridobljenega ustreznega uporabnega dovoljenja, bo le-tega moral pridobiti najkasneje do zaključka naložbe. 4.1.1.4 V skladu s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora vlagatelj imeti poravnane vse davke in prispevke do države. 4.1.1.5 V skladu s petim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. 4.1.1.6 V skladu s šestim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju. 4.1.1.7 Če se vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora v skladu z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, za stroške vseh istovrstnih storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Kadar se odloči za ponudnika, ki ni cenovno najugodnejši, mora pisno utemeljiti izbor. Pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih sodelovanja. 4.1.1.8 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (finančna konstrukcija naložbe v prijavnem obrazcu mora biti izpolnjena in seštevek mora dati skupno vrednost naložbe.) Vlagatelj mora v vlogi dokazati finančno pokritost naložbe. 4.1.1.9 Vlagatelj mora biti lastnik nepremičnine, kjer poteka naložba, ali imeti za navedeno nepremičnino sklenjen 10 ali večletni najem ali za to obdobje ustanovljeno stavbno pravico v korist vlagatelja. 4.1.1.10 Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti v skladu z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP iz priložene projektne dokumentacije razvidni: 4.1.1.10.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 4.1.1.10.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, 4.1.1.10.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov. 4.1.1.11 V skladu z devetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se v primeru kandidiranja za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. 4.1.1.12 V skladu s 4. točko prvega odstavka 71. člena Uredba PRP mora vlagatelj imeti izdelan poslovni načrt oziroma program dela v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. Izkazana mora biti ekonomska upravičenost naložbe. Kot ekonomska upravičenost naložbe se šteje, da je kumulativen denarni tok pozitiven. 4.1.1.13 V skladu z drugim odstavkom 71. člena Uredbe PRP se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložbe, katerih skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 50.000 EUR (brez DDV), se štejejo kot enostavne naložbe, zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV). Pri enostavnih naložbah se pripravi program dela, pri zahtevnih pa poslovni načrt v skladu s priročnikom, ki je objavljen na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. 4.1.1.14 V skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe PRP pri naložbah v obnovljive vire energije za prodajo, predračunska vrednost naložbe, v primeru pridobivanja električne energije, ob prijavi na javni razpis, ne sme preseči 1.000.000 EUR (brez DDV) oziroma v primeru pridobivanja toplotne energije ne sme preseči 400.000 EUR (brez DDV). 4.1.1.15 V skladu s četrtim odstavkom 71. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v storitve vzgoje in varstva otrok (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojitelja) ob dokončanju naložbe izpolnjevati pogoje za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja na ministrstvu pristojnem za vzgojo in izobraževanje. 4.1.1.16 V skladu s petim odstavkom 71. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ki kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v opravljanje socialnovarstvene storitve za starostnike ali invalide, izpolnjevati naslednje: 4.1.1.16.1 najpozneje do konca naložbe izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje te storitve v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, in 4.1.1.16.2 pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije za predviden program opravljanja storitve. 4.1.1.17 V skladu z osmim odstavkom 109. člena Uredbe PRP lahko vlagatelj za isti namen na tem razpisu kandidira z največ eno vlogo. 4.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi z naložbo od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe 4.2.1 V skladu s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena in obrtniška dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 4.2.2 V skladu z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. 4.2.3 Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev. 4.2.4 V skladu z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi, 30. junij 2015. 4.2.5 V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v rokih, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo do sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. 4.2.6 V skladu z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja. 4.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo 4.3.1 V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. 4.3.2 V skladu s prvo točko šestega odstavka 71. člena Uredbe PRP mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo (po končani naložbi) ohraniti ali povečati število zaposlenih. Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih, ki so osnova za določitev velikosti podjetja (letno število delovnih enot). Za mikropodjetja, ki v času oddaje vloge nimajo zaposlenih, velja, da morajo imeti ob zaključku naložbe vsaj eno delovno mesto. Delovno mesto mora biti neposredno povezano s to naložbo, ustvarjeno mora biti najkasneje ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno najmanj za obdobje enega leta za polni delovni čas. Skupno število zaposlenih, vključno z novimi delovnimi mesti se mora vzdrževati še pet let po zaključku naložbe. Ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev mora priložiti dokazilo o zaposlitvi. V primeru samostojnega podjetnika posameznika se samozaposlena oseba šteje za eno delovno mesto. Kolikor je samozaposlena oseba zaposlena za krajši delovni čas, se šteje temu primerno tudi delovno mesto (popoldanski s.p. se šteje samo 0,5 delovnega mesta).V primeru naložb v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz točke 2.1.3 tega javnega razpisa, ne velja obveznost o povečanju števila zaposlenih. 4.3.3 Če se upravičenec šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora v skladu z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP predložiti sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe. 4.3.4 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. 4.3.5 V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj, na zahtevo ARSKTRP, predložiti uradni prevod. 4.3.6 Pred vložitvijo zahtevka mora biti, v skladu s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.3.7 Kot dokazilo za dokončanje naložbe se šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.3.8 Upravičenec lahko vloži največ en zahtevek za izplačilo sredstev. Rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev se določi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek se vloži na ARSKTRP na naslov: Dunajska 160, 1000 Ljub­ljana. 4.3.9 V skladu s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. 4.3.10 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 4.3.11 V skladu z osmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem. Sredstva se izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 4.3.12 Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. 4.3.13 Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. 4.4 Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora končni prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev 4.4.1 Označevanje naložbe: v skladu s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007–2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES. 4.4.2 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: končni prejemnik sredstev mora, glede na 124. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati naložbeno dejavnost za katero je prejel sredstva še najmanj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. Za to obdobje mora voditi dokumentacijo o naložbi in o opravljanju dejavnosti. Upravičenec mora v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKO, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. 4.4.3 Poročanje ARSKTRP: v skladu s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. V skladu s sedmim odstavkom 71. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poslati poročilo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. V skladu z drugim odstavkom 123. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v določenem roku ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. Kolikor končni prejemnik sredstev ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP v roku iz poziva, mora v skladu s tretjim odstavkom 123. člena Uredbe PRP, v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. 4.4.4 Predmet podpore: po tem razpisu se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena. 4.4.5 Naložbena dejavnost: za katero končni prejemnik po tem razpisu prejme sredstva, se mora v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb kot so določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 57. členom ZKme-1. 4.4.6 Končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev se v skladu z osmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP objavijo na spletni strani MKO in ARSKTRP. 5. Omejitev sredstev V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: 5.1 Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. 5.2 Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. 5.3 Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 6. Upravičeni stroški 6.1 Upravičeni stroški 6.1.1 V skladu s prvim odstavkom 69. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2 Nastanek upravičenih stroškov 6.2.1 V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem, da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). 6.2.2 V skladu s petim odstavkom 69. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 6.2.3 V skladu s šestim odstavkom 69. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 6.3 Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja 6.3.1 Poleg neupravičenih stroškov, določenih v tretjem odstavku 71. člena Uredbe 1698/2005/ES, do podpore v skladu s tretjim odstavkom 69. člena Uredbe PRP niso upravičeni tudi naslednji stroški: 6.3.1.1 naložbe v raziskave in razvoj produktov, 6.3.1.2 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 6.3.1.3 prevozna in transportna sredstva, razen delovnih strojev, 6.3.1.4 stroški poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd.), 6.3.1.5 bančni stroški in stroški garancij, 6.3.1.6 nakup rabljene opreme, 6.3.1.7 nakup kmetijske mehanizacije in opreme, 6.3.1.8 nakup gradbene mehanizacije in opreme, 6.3.1.9 naložbe v prostore za zasebno rabo, 6.3.1.10 predelava živilskih pro­izvodov, katerih surovina so kmetijski pro­izvodi, 6.3.1.11 splošni upravni stroški. 6.3.2 V skladu s četrtim odstavkom 69. člena Uredbe PRP do sredstev niso upravičena podjetja v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES. 7. Merila za ocenjevanje vlog 7.1 V skladu s prvim odstavkom 72. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne in izpolnjujejo zahtevane pogoje. 7.2 V skladu z drugim odstavkom 72. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. Pri ocenjevanju vlog se upoštevajo naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3 V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril. Sredstva se dodelijo samo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi prijavnega obrazca in druge z razpisom zahtevane dokumentacije. Najvišje možno število točk je 110. Spodnja vstopna meja za ta javni razpis je 45 točk. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015, 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku in 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. 7.4. V skladu s prvim in drugim odstavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija naložbe se nahaja na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. 7.5 V skladu s četrtim in petim odstavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija naložbe se nahaja na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. 7.6. V skladu s šestim in sedmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP pridobijo vloge, katerih lokacija na naložbe se nahaja na območju iz 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. 7.7 V skladu z osmim odstavkom 118. člena Uredbe PRP, lahko vloga na javni razpis pridobi največ dodatnih deset odstotkov možnih točk iz naslova izvajanja predpisov iz 7.4, 7.5 in 7.6 točke tega javnega razpisa. 7.8 V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja. 7.9 Rangiranje prioritet točkovanja: 7.9.1 Število novoustvarjenih delovnih mest, 7.9.2 Naložba v obnovljive vire energije, 7.9.3 Novoustanovljeno podjetje, 7.9.4 Vpliv naložbe na okolje, 7.9.5 Raziskovalna dejavnost podjetja. 7.9.6 Stopnja brezposelnosti v okolju, 7.9.7 Razvojna ogroženost, 7.9.8 Čisti prihodki od prodaje, 7.9.9 Donosnost sredstev, 7.9.10 Dolgoročno finančno ravnovesje, 7.9.11 Intenzivnost obravnavane naložbe, 7.9.12 Delež zaposlenih žensk v podjetju, 7.9.13 Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 7.9.14 Vlagatelju so že dodeljena sredstva iz ukrepa 312 v obdobju 2007 – 2013, 7.9.15 Bruto dodana vrednost na zaposlenega, 7.9.16 Naložba se izvaja na območju izvajanja zakonov o razvojni podpori, v skladu s 118. členom Uredbe PRP. 7.10 Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi rangiranja popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila. 8. Finančne določbe 8.1 V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. 8.2 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 8.3 Stopnja intenzivnosti podpore: V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 73. člena Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno 60 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. V primeru, da se naložba nanaša na pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz točke 2.1.3 tega javnega razpisa, se podpora poviša za 10 odstotnih točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.4 Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi: 8.4.1 v skladu s petim odstavkom 73. člena Uredbe PRP najnižji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR, 8.4.2 v skladu s prvim odstavkom 73. člena Uredbe PRP se sredstva dodeljujejo na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ 100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Pri dodeljevanju sredstev se upošteva Uredba 1998/2006/ES, 8.4.3 v skladu z drugim odstavkom 73. člena Uredbe PRP za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi lahko bila s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči. 9. Razpisna dokumentacija in informacije 9.1 Razpisna dokumentacija 9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje: 9.1.1 Povabilo k oddaji vloge, 9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, 9.1.3 Merila za ocenjevanje vlog, 9.1.4 Seznam upravičenih stroškov, 9.1.5 Vsebino vloge, 9.1.5.1 Prijavni obrazec, 9.1.5.2 Seznam prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. 9.2 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljub­ljana), tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si. 10. Rok in način prijave 10.1 V skladu s 117. členom Uredbe PRP se prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec – vloga, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. 10.2 Skladno z drugim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju prijavnega obrazca v elektronski sistem objavijo na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. 10.3 V skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub­ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki je določen v javnem razpisu. 10.4 Vloge na javni razpis se v skladu z drugim odstavkom 114. člena Uredbe PRP, vlagajo od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do vključno 16. 1. 2013 do 24. ure. 10.5 Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/ in ARSKTRP: http://www.arsktrp.gov.si/. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja kot to določa tretji odstavek 114. člena Uredbe PRP. 10.6 Vloge, ki prispejo na javni razpis po datumu zaprtja javnega razpisa, se zavržejo. 11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem 11.1. Postopek od obravnave do odobritve vloge 11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP. 11.1.2 V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. 11.1.3 V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti sočasno. 11.1.4 Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je v skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe PRP 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas prejema dopolnitve se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. 11.1.5 Popolne vloge na javni razpis, ki so vsebinsko nerazumljive se v skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe PRP pozove na razjasnitev v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge na javni razpis. Rok za razjasnitev vloge na javni razpis je 15 dni od dneva vročitve poziva k razjasnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. 11.1.6 Vloge na javni razpis, ki so popolne, se oceni na podlagi meril iz 7. točke tega javnega razpisa. Sredstva se v skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo z javnim razpisom postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja iz 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter 24. in 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11). 11.1.7 V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se v skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta), označen na ovojnici vloge na javni razpis s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja. 11.1.8 Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se v skladu s šestim odstavkom 115. člena, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora na ARSKTRP v roku osem dni od vročitve obvestila poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. 11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) 11.2.1 ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom zahtevka. Izvaja tudi kontrole na kraju samem pred odobritvijo vloge, pred izplačilom zahtevka ter po izplačilu zahtevka, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. 11.2.2 Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. 11.2.3 V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP. 11.3 Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. členu Uredbe PRP 11.3.1 Neizpolnjevanje obveznosti ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1. 11.3.2 V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. 11.3.3 Določba prejšnje točke se ne uporablja: 11.3.3.1 če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; 11.3.3.2 če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. V skladu z drugo točko tretjega odstavka 122. člena Uredbe PRP, lahko upravičenec na ARSKTRP posreduje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev. 11.3.3.3 če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 11.3.4 Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi nesreče, kužna živalska bolezen in bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti. 11.3.5 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 11.3.6 Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraju samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. Priloga 1: Seznam pro­izvodov prve stopnje predelave lesa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti