Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

Št. 4300-188/2012/12 Ob-4744/12 , Stran 2481
Št. 4300-188/2012/12 Ob-4744/12
Sprememba
Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012–2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12, dne 12. 10. 2012, pod Ob-4444/12, se spremeni tako, da se besedilo javnega razpisa spremeni v tretji alineji v 1. podtočki točke ”4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in višina sredstev za posamezni projekt ter aktivnosti v okviru projekta”, zaradi odprave nejasnosti glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji. Besedilo 1. podtočke točke ”4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in višina sredstev za posamezni projekt ter aktivnosti v okviru projekta” se tako pravilno glasi: »1. Na javni razpis se lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji). Za potrebe tega javnega razpisa so prijavitelji univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki: – so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in – izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v razvid ter – imajo na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS vsaj enega diplomanta na vsaj enem od teh študijskih programov.«. V besedilu razpisa se v točki »5. Vsebina in priprava vloge« črta sedma alineja. V točki »7.3 Vrste upravičenih stroškov v okviru posameznih aktivnosti projekta« se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9. Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013).«. Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek. V točki »20. Odpiranje vlog” se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: ”Odpiranje bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani ministra, v roku osmih dni od izteka roka za oddajo vlog.”.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost