Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

Št. 4300-187/2012/20 Ob-4741/12 , Stran 2481
Št. 4300-187/2012/20 Ob-4741/12
Sprememba
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012–2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 3. Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja Prednostna usmeritev 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12, dne 12. 10. 2012, pod Ob-4445/12, se spremeni tako, da se v besedilu razpisa v točki »5. Vsebina in priprava vloge« črta sedma alineja. V točki »6. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in višina sredstev za posamezni projekt ter aktivnosti v okviru projekta« se za tretjim odstavkom – tabelo predvidene dinamike sofinanciranja, doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.«. Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek. Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi: »Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.«. V točki »7.3 Vrste upravičenih stroškov v okviru posameznih aktivnosti projekta« se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9. Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007–2013).«. V točki »20. Odpiranje vlog” se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: ”Odpiranje bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani ministra, v roku osmih dni od izteka roka za oddajo vlog.”.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost