Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Št. 00327 Ob-3871/12 , Stran 1942
Št. 00327 Ob-3871/12
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Kidričeva 65, 4000 Kranj, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za oddajo športnih in poslovnih prostorov v uporabo/najem,
objavljeno na spletni strani http://www.esic.si/index2.php?pt=esic od dne 16. 8. 2012. Predmeti oddaje v uporabo/najem: A) Športni prostori za izvajanje različnih športnih dejavnosti, ki se nahajajo: 1. v pritličju OE Gimnazija ESIC Kranj, na naslovu Kidričeva 65, 4000 Kranj: velika športna dvorana površine 896,4 m2, plesna dvorana površine 197,1 m2; 2. v pritličju OE Gradbeno-storitvene šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj: vadišče površine 421 m2; 3. pritličju OE Ekonomsko-trgovske šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj: športna dvorana površine 376 m2, trim kabinet površine 69 m2; 4. v 1. nadstropju OE Ekonomsko-trgovske šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj: 2 avli površine 412 m2. B) Poslovni prostori za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, izobraževalnih, kulturnih ter storitvenih dejavnosti: 1. na lokaciji OE Gimnazija ESIC Kranj, na naslovu Kidričeva 65, 4000 Kranj: velika predavalnica površine 140,3 m2, 6 učilnic površine 61,5 m2, 2 računalniški učilnici površine 77,3 in eno površine 82,6 m2, poslovni prostor površine 11 m2; 2. na lokaciji OE Gradbeno-storitvene šole ESIC Kranj na naslovu Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj: 2 učilnici površine 70 m2, frizerski salon površine 70 m2; 3. na lokaciji OE Ekonomsko-trgovske šole ESIC Kranj, na naslovu Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj: predavalnica površine 183 m2, 4 učilnice površine 53,4 m2, hangar za šiviljsko dejavnost površine 63,41 m2, hangar za skladiščne namene in proizvodno dejavnost površine 325 m2, vadbeni prostor površine 270 m2; 4. na lokaciji OE Višja strokovna šola ESIC Kranj, na naslovu Župančičeva 22, 4000 Kranj: 2 učilnici površine 15, 91 m2, poslovni prostor za izvajanje različnih dejavnosti površine 195 m2, pisarno površine 7,28 m2. Športni prostori se oddajajo v delih (polovica, tretjina, plezalna stena, badminton igrišče) ali v celoti. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – naziv, točen naslov ter kontaktno osebo ponudnika; – predmet ponudbe; – opis dejavnosti, ki bi potekala v prostoru in – predstavitev dejavnosti ponudnika. Pogoji uporabe/najema: – Vsi prostori se oddajajo za določen čas enega leta, če ni drugače določeno. – Uporabnik/najemnik je dolžan plačevati stroške uporabe/najema, ki se obračunavajo glede na vrsto prostora in dejansko porabo, za kar se stranki dogovorita s pogodbo o uporabi oziroma najemno pogodbo. Rok za oddajo ponudbe in način oddaje javne ponudbe Rok za oddajo ponudb je 7. 9. 2012 do vključno 12. ure. Ponudbe pošljite v pisni obliki na naslov: Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Kidričeva 65, 4000 Kranj, pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v tajništvo ESIC Kranj do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb. Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za uporabo/najem prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte na dan odpiranja ponudb. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisanem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija ima pravico, da med prispelimi ponudbami ne izbere nobene. Direktorica ESIC Kranj lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo potekalo v petek, 7. 9. 2012 2012, ob 13. uri, na naslovu: Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Kidričeva 65, 4000 Kranj, v 1. nadstropju. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena uporabnina/najemnina, ki ne sme biti nižja od uporabnine/najemnine določene v potrjenem ceniku za oddajanje šolskih prostorov. Cenik je potrdil Svet zavoda ESIC Kranj na svoji 18. korespondenčni seji, dne 14. 10. 2011. ESIC Kranj si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in izvede ponovni javni razpis. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh. Po prejemu pisnega obvestila bodo izbrani ponudniki pozvani k podpisu pogodbe. Informacije Vsa pojasnila v zvezi z najemom športnih in poslovnih prostorov je možno pridobiti na tel. 051/448-120 (Kristina Jeram). Ogled prostorov je možen vsak delovni dan med 8. in 14. uro po predhodni najavi na navedeni telefonski številki.
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj

AAA Zlata odličnost