Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Št. 430-0046/2012-5(171) Ob-3868/12 , Stran 1941
Št. 430-0046/2012-5(171) Ob-3868/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Mestna občina Murska Sobota, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. b) Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja gostinskega lokala v najem. Gostinski lokal se nahaja v pritličju dvorca Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, na parc. št. 1252, k.o. Rakičan. Gostinski lokal, v skupni izmeri 363,37 m2, se oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti in je za to dejavnost tudi opremljen. Gostinskemu lokalu pripada tudi odprta terasa za strežbo v poletnem času, za katero si bo najemnik moral pridobiti posebno dovoljenje mestne uprave. c) Obdobje sklenitve pogodbe: najemna pogodba za gostinski lokal se bo sklenila za obdobje petih let od dneva podpisa pogodbe. d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini treh mesečnih ponujenih najemnin, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – gostinski lokal dvorec Rakičan«. Znesek varščine se ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena brezobrestno v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih ponudba vsebuje: – na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, – izhodiščna najemnina znaša 988,00 € mesečno (brez DDV), – izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu računa najemodajalca, – najemnik je dolžan poleg najemnine tekoče plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanja objekta. Vse obveznosti najemnika začnejo teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti, – najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Pisno ponudbo je potrebno predložiti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer: – z izpolnjenim in podpisanim Obrazcem 1 (Ponudba za javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem), – z izpolnjenim in podpisanim Obrazcem 2 (Izjava), – z vsemi izjavami, dokazili in potrdili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji: – dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti; – pooblastilo, overjenem pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – potrdilo o plačilu varščine; – dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika (dokazilo oziroma potrdilo ne sme biti starejše od 8 dni od prijave na razpis); – potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi (potrdilo ne sme biti starejše od 8 dni od prijave na razpis); – potrdilo o dosedanjih referencah s področja gostinstva. Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente v razpisu in razpisni dokumentaciji. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb. f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk glede na merila: – ponujena najvišja najemnina 70 točk, – reference 30 točk. g) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12. 9. 2012, do 11. ure, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za oddajo gostinskega prostora v najem«. Na hrbtni strani ovojnice se navede polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2012, ob 12. uri, na Mestni občini Murska Sobota, sejna soba, III. nadstropje. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb. h) Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. i) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.murska-sobota.si, Javne objave (arhiv objav). Vsa pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, ali po tel. 02/525-16-60 ali 031/350-239, pri vodji oddelka Štefanu Ciganu. Ogled gostinskega lokala je možen ob predhodno dogovorjenem terminu.
Mestna občina Murska Sobota

AAA Zlata odličnost