Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Št. 333070-12-0045 Ob-3951/12 , Stran 1941
Št. 333070-12-0045 Ob-3951/12
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C), Sklepa ministra št. 6202-1/2012/1 o razrezu sredstev na proračunski postavki 8747 – Digitalizacija na področju kulture za leto 2012 z dne 11. 6. 2012 in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni ciljni poziv
za izbiro ponudnika za izvedbo projekta »Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu, 5« (JCP-DIGB-2012)
1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilji poziva Predmet javnega ciljnega poziva (v nadaljevanju: poziv) je izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu, 5. Namen projekta je digitalizacija, konvertiranje in popravljanje digitaliziranih besedil slovenske leposlovne klasike. Glavni načrtovani vir digitalizacije je Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si), in sicer leposlovni podlistki v časopisju (Slovenski narod, Gorenjec, Ženski svet...), ki so zaradi slabe podlage v besedilni obliki trenutno malodane nečitljivi in jih zato dLibov iskalnik ne najde niti niso bibliografsko zajeti njihovi metapodatki. Pričakovani obseg popravljenih besedil je štiri milijone besed, to ustreza približno sto naslovom daljše pripovedne proze oziroma ustrezno večjemu številu krajših besedil. Cilji poziva so digitalizacija, konvertiranje, korektura ter zagotovitev javne dostopnosti slovenskega leposlovja, kar je skladno z Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko. Tako obdelana besedila bodo vključena v spletno dostopno in javno zbirko Slovensko leposlovje na spletu, ki nudi podatke o vsem slovenskem digitaliziranem leposlovju (http://slovenskaliteratura.ff.uni-lj.si/sl.html in http://sis.gimb.si/slovlit/). Omenjena zbirka je integralni del javne zbirke slovenskih besedil Wikivir (eden od projektov neprofitne organizacije Wikimedia). 3. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu Na poziv se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti, opredeljene kot predmet tega poziva. Prijavitelj mora predložiti reference nosilca projekta, ki so relevantne glede na vsebino projekta, podatke o izobrazbi ter strokovni usposobljenosti in kratek življenjepis. Prav tako mora predložiti izjavo o razpolaganju z ustrezno tehnično infrastrukturo. Prijavitelj mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali njegovega proračunskega uporabnika. 4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo poziva, je 8.500 EUR. 5. Prijava Rok za oddajo vlog je 25. 9. 2012. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 8. točko javnega razpisa. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 6. Odpiranje in pregled vlog Na odpiranju bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost). Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, se bodo zavrnile oziroma zavrgle. Na podlagi ugotovitve odpiralne komisije, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, pristojni uslužbenec pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po rokih iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. O datumu odpiranja prispelih vlog bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. 7. Ocenjevanje vlog Vloge se ocenjujejo z naslednjimi merili: 1. dispozicija: do 20 točk, 2. predstavljena strokovna usposobljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: do 40 točk, 3. večletne izkušnje pri digitalizaciji literarnih besedil: do 20 točk, 4. načrtovanje posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 10 točk, 5. zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev ali izvajalcev (do 26 let) pri izvedbi projekta: do 10 točk. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje. Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število prejetih točk, najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt je 100. Posamezna merila so natančneje opredeljena v »Navodilih prijaviteljem« v poglavju IV. Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme minister na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Sestava vloge Prijavitelj odda vlogo samo na elektronskem mediju (CD, DVD, USB-ključ …). V pisni obliki obvezno priloži podpisane in žigosane izjave odgovorne osebe (obrazec 3). Vloga je popolna, če vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene spodaj navedene obrazce in zahtevane priloge. Če vloga ni popolna (oziroma ni dopolnjena v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi), se zavrže in se ne bo vsebinsko obravnavala. Sestava vloge: 1. Prijavni obrazec (obrazec 1), 2. Finančni načrt (obrazec 2), 3. Obvezne izjave prijavitelja (obrazec 3), 4. Obvezne priloge prijavitelja. Priloga te razpisne dokumentacije so tudi Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Dodatne informacije o načinu izpolnjevanja obrazcev so na voljo po tel. 01/400-79-74 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mizks.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna oseba je Vojko Stopar: vojko.stopar@gov.si. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 1. 11. 2012. Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in bo z ministrstvom podpisal pogodbo, mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do tega datuma. 10. Rok in naslov za oddajo vlog Rok za oddajo vlog je 25. 9. 2012. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni poziv za izvedbo projekta Wikivir 2012«. Na zadnji strani ovojnice je treba navesti popolni naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne navedenega roka v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mizks.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan navedenega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. 11. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na razpisu, oziroma njen predstavnik. 12. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidih poziva obveščeni v 60 dneh od datuma zaključka odpiranja vlog. Prijavitelj lahko v 30 dneh od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. 13. Dokumentacija poziva in dodatne informacije Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – obrazce, seznam obveznih prilog, obvezne izjave ter vzorec pogodbe, – navodila prijaviteljem. Vsa dokumentacija, besedilo poziva, obrazci ter navodila so objavljeni na spletni strani ministrstva http.//www.mizks.gov.si. Dodatne informacije o pozivu so na voljo po tel. 01/400-79-74 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mizks.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna oseba je Vojko Stopar: vojko.stopar@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost