Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Ob-3909/12 , Stran 1935
Ob-3909/12
Narodna galerija, Puharjeva, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine, v k.o. 1737 Ljubljana – Tabor
1. a) Predmet prodaje je eno sobno stanovanje v Ljubljani, ki se nahaja v večstanovanjskem bloku na Pražakovi ulici 20, v IX. nadstropju, v skupni izmeri 50,32 m2, z balkonom (4,29 m2) ter shrambo v drugi kleti, v izmeri 2,8 m2. Stanovanje je v stavbi št. 1009, k.o. 1737, ID 5647450. b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja. c) Izklicna cena za stanovanje je 109.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. d) Varščina je: 10.000,00 EUR. e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena. Etažna lastnina je urejena. f) Opis stanovanja: stanovanje se nahaja v IX. nadstropju večstanovanjske stavbe na Pražakova ulici 20, Ljubljana. Neto tlorisna površina stanovanja je 50,32 m2. Stavba, v kateri se nahaja stanovanje, je priključena na vse javne komunalne naprave v Ljubljani. Električni, telefonski in internetni priključek je kabelski, urejena so parkirišča. V stanovanju je izvedeno razvodno omrežje, nameščeni so radiatorji centralnega ogrevanja (toplovod). 2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, postopek se bo začel v ponedeljek, dne 10. 9. 2012, ob 11. uri. 3. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi stanovanja lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji in, ki najpozneje en delovni dan pred pričetkom postopka javne dražbe (v petek, 7. 9. 2012 do 15. ure) osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo: a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za stanovanje in priloženo številko osebnega ali transakcijskega računa za primer vračila varščine, b) fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe), c) davčno številko oziroma ID številko za DDV, d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 4. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, to je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje en delovni dan pred začetkom postopka javne dražbe, za stanovanje plačati varščino, navedeno v tem razpisu, na TRR 01100-6030377028 pri UJP. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 8 dni po končani dražbi. 6. Plačilni pogoji Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana. 8. Dodatni pogoji: a) Nakup stanovanja se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. c) Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če uspeli ponudnik tudi v podaljšanem roku ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Narodne galerije. d) Prodajalec bo izročil stanovanje v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. 9. Pravila dražbe: a) Dražbo vodi od predstojnika zavoda pooblaščeni uslužbenec ali zunanji pooblaščenec. Dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka javne dražbe plačal varščino za stanovanje in to dokazal s pisnim potrdilom. b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo. c) Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za izklicno ceno. g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če eden ne zviša cene. h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa. i) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe. 10. Predstojnik zavoda oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s soglasjem predstojnika Narodne galerije, lahko ustavi postopek prodaje stanovanja do sklenitve pravnega posla. V tem primeru povrne Narodna galerija dražiteljem vplačano varščino, brez obresti. 11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Narodne galerije, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, na tel. 01/241-54-00 (Marta Kovač), lahko tudi po elektronski pošti: marta_kovac@ng-slo.si. 12. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Narodna galerija

AAA Zlata odličnost