Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

Št. 55/2012 Ob-3872/12 , Stran 1933
Št. 55/2012 Ob-3872/12
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. Poslovni prostor – lokal št. L1 v pritličju stavbe (lega: ulični), na Dvorakovi ulici 14, v izmeri 113,59 m2, ID znak dela stavbe 659-38511-8, parcelna številka 327, k.o. 659 – Tabor in v naravi prestavlja lokal, kuhinjo, sanitarije in skladišče. Za stavbo na Dvorakovi ulici 14 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 76.950,00 €. 2.2. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče), na Gosposki ulici 9, v izmeri 10,80 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-9, parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja skladiščni prostor. Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC, na katerem ima vsakokratni lastnik tega dela lastninsko pravico do ½ celote WC-ja, v izmeri 0,90 m2, skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe 657-2531-11). Za stavbo na Gosposki ulici 9 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas, do 31. 10. 2013. Izklicna cena: 3.960,00 €. 2.3. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče), na Gosposki ulici 9, v izmeri 33,00 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-11, parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad, in v naravi predstavlja dva ločena prostora – skladiščni prostor in pisarno. Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC, v izmeri 0,90 m2, na katerem ima vsakokratni lastnik tega dela lastninsko pravico do ½ celote WC-ja, skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe 657-2531-9). Za stavbo na Gosposki ulici 9 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 11.000,00 €. 2.4. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče), na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2, ID znak dela stavbe 657-1981-8, parcelni številki 1609 in 1610, k.o. 657 – Maribor – Grad, in v naravi predstavlja en večji prostor, tri manjše prostore in sanitarije. Dostop do poslovnega prostora je možen samo skozi vhod na dvorišču stavbe. Za stavbo na Koroški cesti 21 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 43.860,00 €. 2.5. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče), na Ljubljanski ulici 17B, v skupni izmeri 126,99 m2, ID znak dela stavbe 659-1213-130, parcelna številka 1005, k.o. 659 – Tabor in v naravi predstavlja vetrolov, več pisarniških prostorov, hodnike, sanitarije, vse v pritličju objekta, v izmeri 115,40 m2 in pomožni prostor – shramba v kleti, v izmeri 11,59 m2. Za stavbo na Ljubljanski 17B je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Izklicna cena: 137.000,00 €. 2.6. Poslovni prostor št. 34, v kleti stavbe, na Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2, ID znak dela stavbe 680-3-34, parcelna številka 2274/1, k.o. 680 – Tezno, in v naravi predstavlja vetrolov, hodnike, pisarne, sanitarije in druge prostore. Namenska raba dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge storitvene dejavnosti). Za stavbo na Panonski ulici 47 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor se nahaja v objektu oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj, zgrajenem leta 2000. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 110.500,00 €. 2.7. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na Partizanski cesti 18, v izmeri 77,38 m2, parcelna številka 1220 (ID znak parcele: 657-1220/0-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1464 in v naravi predstavlja vetrolov, prodajalno (neživilsko), skladišče in sanitarije. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 69.660,00 €. 2.8. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na Partizanski cesti 29, v skupni izmeri 108,49 m2, parcelna številka 1107/1 (ID znak parcele: 657-1107/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1305, in v naravi predstavlja vetrolov, prodajalno (neživilsko) in skladišče vse skupaj, v izmeri 79,72 m2, ločene sanitarije izven poslovnega prostora, v izmeri 1,37 m2, in kleti, v izmeri 27,40 m2. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Izklicna cena: 89.640,00 €. 2.9. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na Partizanski cesti 31, v skupni izmeri 54,02 m2, parcelna številka 1104/1 (ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v naravi predstavlja prodajni prostor (neživilski), v izmeri 27,15 m2 in klet, v izmeri 26,87 m2. Ločeni WC na hodniku izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi s poslovnim prostorom, pod zap. št. 2.14. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Izklicna cena: 33.660,00 €. 2.10. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na Partizanski cesti 31, v skupni izmeri 34,33 m2, parcelna številka 1104/1 (ID znak parcele: 657-1104/1-0), k.o. 657 – Maribor-Grad, številka stavbe 1278 in v naravi predstavlja prodajni prostor (neživilski), v izmeri 23,27 m2 in klet, v izmeri 11,06 m2. Ločeni WC na hodniku izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 je v souporabi s poslovnim prostorom pod zap. št. 2.13. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 25.290,00 €. 2.11. Poslovni prostor št. 1, v pritličju stavbe (lega dvoriščni), na Partizanski cesti 85, v izmeri 107,88 m2, ID znak dela stavbe 657-207-5, parcelna številka 401, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja večji proizvodno-skladiščni prostor ter tri manjše skladiščne prostore. Za stavbo na Partizanski cesti 85 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 27.180,00 €. 2.12. Poslovni prostor, v stavbah na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 in Gosposka ulica 14, v izmeri 2.396,82 m2, stoječe na parcelnih številkah 1732 (ID znak parcele: 657-1732/0-0), parc. št. 1733 (ID znak parcele: 657-1733/0-0) in parc. št. 1735 (ID znak parcele: 657-1735/0-0), vse parcele k.o. 657 – Maribor-Grad, številke stavb 1843, 1834 in 1867, etažnosti 2K+P+2N+M in v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne prostore, pisarne in sanitarije ter tvorijo zaokroženo celoto. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 1.777.350,00 €. 2.13. Solastniški delež do 15/20 na posameznem delu stavbe z ID znakom 657-1238-914 – poslovni prostor, v kleti stavbe na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi ulici 26), v skupni izmeri 233,45 m2, parcelna številka 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad, in v naravi predstavlja vhodni vetrolov in sanitarije v pritličju ter štiri prostore v kleti. Poslovni prostor se v večini nahaja v kleti. Za stavbo na Gregorčičevi ulici 26 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni poslovni prostor imajo solastniki na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena solastniškega deleža: 40.927,50 €. 2.14. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na Tyrševi ulici 13, v izmeri 18,75 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor – Grad, kateremu je bilo z odločbo GURS št. 02132-00947/2012-2 z dne 13. 6. 2012 določena ID št. 657-1170-1, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisan kot posamezni del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo na Tyrševi ulici 13 še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, s souporabo dvoriščnega WC-ja (ID št. 657-1170-7). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 14.580,00 €. 2.15. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), na Tyrševi ulici 13, v izmeri 46,29 m2, parcelna številka 1280/1 (ID znak parcele: 657-1280/1-0), k.o. 657 – Maribor – Grad, kateremu je bilo z odločbo GURS št. 02132-00947/2012-2 z dne 13. 6. 2012 določena ID št. 657-1170-2, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisan kot posamezni del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo na Tyrševi ulici 13 še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, s souporabo dvoriščnega WC-ja (ID št. 657-1170-7). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 33.120,00 €. 2.16. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični), v stavbi na Ulici Staneta Severja 9b, v skupni izmeri 58,61 m2, parcelna številka 1621/1 (ID znak parcele: 678-1621/1-0), k.o. 678 – Spodnje Radvanje, številka stavbe 1426 in v naravi predstavlja poslovni prostor v pritličju (vetrolov, prodajni prostor, pisarno in sanitarije), v izmeri 46,08 m2 in ločena klet s posebnim vhodom, v izmeri 12,53 m2. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Na parceli 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. N 570/2008 z dne 5. 2. 2009 zaznamba postopka vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi, z naslovom Knafelčeva ulica 28, Maribor. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 43.830,00 €. 2.17. Poslovna stavba na dvorišču stavbe, na naslovu Krekova ulica 8, stoječa na parceli 902/4 (ID znak parcele: 657-902/4-0), k.o. 657 – Maribor – Grad., št. stavbe 1050. Nepremičnina je v celoti last Mestne občine Maribor. V predmetni stavbi se nahajajo štirje posamezni deli stavb – poslovni prostori; 1., 2., 3., 4. v naslednjih izmerah: del 1: 19,28 m2; del 2: 22,75 m2; del 3: 7,00 m2; del 4: 12,60 m2 in v naravi predstavljajo ločene skladiščno, pisarniške prostore. Površina zemljišče pod stavbo je 89,00 m2. Služnost dostopa in pripadajočega zemljišča še ni urejena in se ureja skupaj etažno lastnine stavbe 1066 (ID stavbe 657-1066, Krekova ulica 8). Posamezni deli 1,2,4 so nezasedeni, del 3 je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas do prodaje poslovnega prostora. Izklicna cena: 24.300,00 €. 2.18. Poslovni stavba z dvoriščem, na naslovu Kamniška graba 2 v Kamnici stoječa na parcelni številki 60/1 (ID znak parcele 636-60/1-0), k.o. 636 – Kamnica, stavba št. 362 (zemljišče pod stavbo, v izmeri 443,00 m2) z enim posameznim delom 1, v skupni površini 933,83 m2 (klet, v izmeri 52,56 m2, pritličje, v izmeri 325,35 m2, I. nadstropje, v izmeri 275,73 m2 in neobdelano podstrešje, v izmeri 280,19 m2), neto koristna površina poslovne stavbe je 650,00 m2 in dvorišče, v izmeri 53,00 m2. Stavba je v celoti last Mestne občine Maribor. Poslovni objekt je zaseden v delu pritličja za določen čas do prodaje. Izklicna cena: 154.700,00 €. 2.19. Garaža na dvorišču Kamniške ulice 12, v izmeri 16,26 m2 (pozidano zemljišče, v izmeri: 21,00 m2), parcelna številka 308 (ID znak parcele: 658-308/0-0), k.o. 658 – Koroška vrata, številka stavbe 805. Garaža je zasedena z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, (ID znak parcele: 658-312/0-0), k.o. Koroška vrata. Služnost dostopa ni urejena. Izklicna cena: 4.410,00 €. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne javne dražbe Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi, dne 11. 9. 2012, ob 10. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 7. 9. 2012 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Fizične osebe morajo predložiti izpisek iz poslovnega registra Slovenije (s.p.) oziroma fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled) ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb za nepremičnine, kjer še ni izveden vpis. – Pri nepremičninah pod zaporednimi št. 2.1., 2.2., 2.5., 2.8., 2.9., 2.17.–2.19. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih oziroma garaži in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ogled nepremičnine pod zap. št. 2.12. (Tkalski prehod 4) je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/22-01-406. Besedilo ponovne javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost