Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Ob-3823/12 , Stran 1877
Ob-3823/12
Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 na podlagi izrecne zahteve delničarjev MP Naložbe d.d. Ljubljana, Stojan Hribar Dubai, TOWRA s.a. Luxembourg in Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, ki so imetniki 255.383 delnic, kar predstavlja 9,37% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 29. 8. 2012, ob 12. uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012, objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi: 6. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika. Predlog sklepa št. 6: »6.1. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 1. 1. 2005 pa do vključno dneva 19. seje skupščine 29. 8. 2012, se vloži tožba za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti. 6.2. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 1. 1. 2005 pa do vključno dneva 19. seje skupščine 29. 8. 2012, se vloži tožba za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti ali kot posledica njihovega vpliva na organe vodenja ali nadzora družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., da so ti pod njihovim vplivom poslovali v škodo družbe. 6.3. Tožba se vloži tudi zoper druge tretje osebe, ki so s svojim vplivom pripravile člane organov vodenja ali nadzora družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., da so ti poslovali v škodo družbe, za katere se tako ugotovi tekom postopkov za povrnitev škode. 6.4. Za posebnega zastopnika družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. za zastopanje družbe v postopku s tožbo za povrnitev škode se imenuje Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d.o.o.« Utemeljitev: Delničarji podajajo zahtevo za dopolnitev oziroma dodatno točko dnevnega reda v smislu določbe prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zaradi glasovanja na skupščini o vložitvi tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega revizorja. Pod 5. točko dnevnega reda 19. seje skupščine se bo obravnavalo revizijsko poročilo po opravljeni posebni reviziji »Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. za obdobje pet let (2005–2009)«, ki jo je opravila revizijska družba AUDIT & CO d.o.o. Posebna revizija je bila opravljena na podlagi sodnega sklepa, in sicer Okrožnega sodišča v Celju v postopku, pod opr. št. Ng 16/2010. Imenovanje posebnega revizorja so predlagali oziroma izposlovali isti delničarji, ki predlagajo tudi širitev oziroma dodatno točko dnevnega reda sklicane skupščine. Revizijsko poročilo potrjuje dosedanja večletna zatrjevanja delničarjev, da organi vodenja in nadzora družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. poslujejo v škodo te družbe ter posledično v škodo njenih delničarjev, in sicer s tem, da se je premog oziroma lignit prodajal pod ceno, po kateri bi se sicer moral prodajati, če naj bi se štelo, da organi vodenja in nadzora poslujejo kot vestni in pošteni gospodarstveniki v skladu z določbo prvega odstavka 263. člena ZGD-1. Prav tako revizijsko poročilo potrjuje dosedanja večletna zatrjevanja, da se s takšnim poslovanjem v škodo družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. okorišča (tudi) obvladujoča družba HSE d.o.o.., ne da bi zato imela pravno podlago v morebitni pogodbi o obvladovanju ali drugi vrsti t.im. podjetniške pogodbe. Delničarji so na vsaki skupščini posebej, katere so se udeležili, izpostavljali ta problem, nanj opozarjali ter so se poleg tega večkrat pisno obrnili na vse organe tako HSE d.o.o., kot tudi na družbo PREMOGOVNIK VELENJE d.d., zaradi česar se člani organov vodenja in nadzora obeh družb sedaj ne morejo sklicevati na nepoznavanje zadeve. Obenem pa ima to za posledico oziroma štejemo, da so škodo povzročili naklepoma, saj smo nanjo ves čas opozarjali brez ustreznega odziva. Ugotovljena škoda družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., ugotovljeno okoriščanje družbe HSE d.o.o., kot tudi stalno zavedanje članov organov vodenja in nadzora o tem, ima za posledico odškodninsko odgovornost družbi, kar pomeni, da morajo člani organov vodenja in nadzora družbi iz svojega lastnega premoženja plačati 17,4 mio EUR, kolikor znaša obseg oškodovanja družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. po revizijskem poročilu. Povzročitelji so za škodo odgovorni solidarno, kar pomeni, da lahko družba toži katerega koli izmed njih za celotno škodo in ne le njegov sorazmerni del. V primeru, da se še pred ali že po vložitvi tožbe ugotovi še dodatna pravno priznana škoda, ki ni zajeta z revizijskim poročilom, bo tožbeni zahtevek zajel tudi to škodo. Zlasti se to nanaša na prakso poslovanja med družbami PREMOGOVNIK VELENJE d.d., HSE d.o.o. in TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, kajti način poslovanja se ni spremenil glede na obdobje 2005–2009, za katero pa je z revizijskim poročilom ugotovljeno oškodovanje. Iz česar gre logično sklepati, da je škoda nastala tudi v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, vprašljiva je le višina, katera pa se bo v sodnem postopku ugotavljala z izvedencem ter na druge z zakonom predvidene načine. Skladno z določbo prvega odstavka 327. člena ZGD-1 odloča skupščina delničarjev o vložitvi tožbe za povrnitev škode, ki je družbi v zvezi z vodenjem poslov nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora. Odločanje po določbi prvega odstavka 327. člena ZGD-1 se nanaša na kršitev dolžnega ravnanja članov poslovodstva in nadzornega sveta družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. v skladu z določbo prvega odstavka 263. člena ZGD-1. Po tej določbi bi morali člani organov vodenja in nadzora pri opravljanju svojih nalog delovati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Povzročitev škode, ki je ugotovljena z revizijskim poročilom, kaže na to, da so takšno dolžno ravnanje kršili. Skladno z določbo prvega odstavka 264. člena ZGD-1 za škodo družbi odgovarjajo tudi tretje osebe, če so s svojim vplivom pripravile člane organov vodenja ali nadzora, da poslujejo v škodo družbe, pa za to niso bile podane dopustne izjeme po določbi tretjega odstavka 264. člena ZGD-1. Po tej določbi odgovarjajo člani organov vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o., kolikor ne bi bili odgovorni že po določbi prvega odstavka 327. člena ZGD-1 in po splošnih določbah odškodninskega prava, kot tudi vse druge osebe, če so imele de iure ali de facto vpliv na škodljivo poslovanje družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. Še posebej so odgovorne osebe, ki so delovale v več vlogah, kot npr. Matjaž Janežič, kot predsednik nadzornega sveta družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. in kot direktor družbe HSE d.o.o., ki tako nastopa v organih oškodovane družne in okoriščene družbe. Podobno velja za Boruta Meha, ki je bil direktor družbe HSE d.o.o. in nato svetovalec uprave družbe HSE d.o.o. oziroma Matjaža Janežiča. Povedano nikakor ne ekskulpira drugih, neomenjenih članov organov vodenja in nadzora, saj so bili ti po zakonu dolžni ravnati kot vestni in pošteni gospodarstveniki ter izključno v dobro družbe. Glede na dejstvo, da je tožbo potrebno vložiti tudi proti osebam, ki v času odločanja še vedno opravljajo naloge članov organov vodenja in nadzora družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., mora skupščina skladno z določbo drugega odstavka 327. člena ZGD-1 imenovati tudi posebnega zastopnika, ki je pooblaščen vse do dokončanja izvršilnih postopkov zaradi izterjave odškodnine, prisojene s sodbo. Kolikor bi bil predlog sklepa zavrnjen, bo tožba vložena nemudoma po zaključku seje skupščine, saj skladno z določbo prvega odstavka 328. člena ZGD-1 sodna intervencija ni več potrebna, razen pri odločanju o tožbenem zahtevku ter v izvršilnem postopku. V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo predlog za dopolnitev dnevnega reda z utemeljitvijo, objavljen tudi na spletni strani družbe: http://www.rlv.si.
Premogovnik Velenje d.d. predsednik uprave dr. Milan Medved

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti