Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 430-59/2012 Ob-3800/12 , Stran 1871
Št. 430-59/2012 Ob-3800/12
Povabilo k oddaji prijave
1. Povabilo k oddaji prijave Na podlagi javnega razpisa za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija naročnik/koncedent: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, tel.+386 (1) 896-34-20, faks +386 (1) 896-34-60, e-pošta: obcina.litija@litija.si, matična številka: 5874246, davčna številka: SI18369529, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo prijavo za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 2. Prijavitelj/koncesionar Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe v Občini Litija. V prijavi za izvedbo del prenove javne razsvetljave in pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis), mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti ustrezen akt o skupnem izvajanju koncesije skladno z zakonom, ki ureja postopke oddaje javnih naročil. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvedba del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija. Naročnik/koncedent bo za izvedbo del prenove javne razsvetljave in opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev, najprej v skladu s 33. členom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija (Uradni list RS, št. 55/12 z dne 20. 7. 2012), z obvestilom o izbiri, skladno z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je dopustno pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, bo koncedent po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdal odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet tega razpisa. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel: – izključno oziroma posebno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na celotnem območju Občine Litija, – izključno oziroma posebno pravico dobave in postavitve naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave, postavitve, po posebnem pooblastilu koncedenta vodenja investicij in vzdrževanja koncedentove infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo, – dolžnost zagotavljati uporabnikom oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 6 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom. Koncedent je s sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev, št. 4301-31/2010-DE/179, z dne 29. 6. 2012, pridobil sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije (Uradni list RS, št. 55/11; v nadaljevanju: razpis UJR1), v višini 108.123,23 €. Financiranje dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave se (deloma) izvede iz teh sredstev in sredstev lastne udeležbe koncedenta v odstotku, kakor ga zahteva razpis UJR1. Koncesionar dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave izvede po ceni, ki jo je ponudil na javnem razpisu, na podlagi katerega je pridobil koncesijo, ter skladno s terminskim planom in popisom del, kakor ga je ponudil na tem javnem razpisu. Za dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave, kakor izhaja iz popisa del in terminskega plana, izdelanih na podlagi investicijske dokumentacije (ID), ki je bila predložena s strani koncedenta v prijavi na javni razpis UJR1, in ju koncesionar/izvajalec priloži prijavi, po ceni, ki jo koncesionar/izvajalec ponudi na javnem razpisu, naročnik/koncedent z izvajalcem/ koncesionarjem zaradi upravnopravnih potreb, določenih v razpisu UJR1, hkrati s koncesijsko pogodbo sklene tudi pogodbo o izvedbi prenove javne razsvetljave za izvedbo prenove javne razsvetljave, ki pa v ničemer ne posega v pravice in obveznosti ter druga pravna razmerja, določena v koncesijskem razmerju. Prav tako vse pravice in obveznosti, določene v tej pogodbi o izvedbi prenove javne razsvetljave pomenijo pravice in obveznosti po koncesijski pogodbi, vsakršna kršitev pogodbe o izvedbi prenove javne razsvetljave pa šteje hkrati tudi za kršitev koncesijske pogodbe. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe v Občini Litija je objavljen v Uradnem listu RS in na Portalu javnih naročil.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti