Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 402/2012 Ob-3799/12 , Stran 1870
Št. 402/2012 Ob-3799/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javno preveritev cene
na trgu za kmetijska zemljišča
Zaporedna št. 1 Parc. št. 120/2, k.o. 1073 – Trnovlje, njiva 3, b.t. 78, v izmeri 1139 m2, prodajna površina 573,58 m2. Izklicna cena je 5,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.867,90 EUR. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. Zaporedna št. 2 Parc. št. 257, k.o. 525 – Sp. Gasteraj, travnik 4, b.t. 55, v izmeri 55 m2. Izklicna cena je 10,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 5.500,00 EUR. Parc. št. 648, k.o. 525 – Sp. Gasteraj, njiva 5, b.t. 50, v izmeri 2097 m2. Izklicna cena je 10,00 EUR/m2, kar skupaj znaša 20.970,00 EUR. Parc. št. 647, k.o. 525 – Sp. Gasteraj, sadovnjak 4, b.t. 52, v izmeri 219 m2. Izklicna cena je 10,0 EUR/m2, kar skupaj znaša 2.190,00 EUR. Vsa zemljišča so opredeljena kot kmetijska zemljišča. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 21. 8. 2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Javna preveritev cene na trgu za kmetijska zemljišča št. 76-43/2012 pod zap.št. _____– Ne odpiraj – DRA.« Zemljišče bo prodano v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih po najvišji ponujeni ceni. Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 76-43/2012, za javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo ponudili najvišje cene, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Sklad se obvezuje, da bo v roku 8 dni po odpiranju ponudb, objavil ponudbo za prodajo zemljišča na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Kolikor Sklad ne prejme nobene ponudbe, ni zavezan prodati zemljišča po izhodiščni ceni. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišča, se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 22. 8. 2012, ob 10. uri, na sedežu sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pis­nim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost