Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 291/2012 Ob-3806/12 , Stran 1869
Št. 291/2012 Ob-3806/12
Nadzorni svet JKP ŠENTJUR, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 23,09, 42/09, 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12) ter 6. in 8. točke Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje d.o.o. (z dne 24. 10, 2007, št. 316-1/2007) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktor JKP Šentjur, d.o.o. Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, ekonomske ali pravne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, – organizacijske, strokovne in vodstvene sposobnosti; med kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, ima lahko prednost kandidat, ki ima delovne izkušnje s področja komunalnih dejavnosti. Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še: 1. življenjepis, 2. dokazilo o državljanstvu RS, 3. program dela javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje, 4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 23,09, 42/09, 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12), da: – ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; – mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved; – ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe, 5. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 4. točke iz uradnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil. Direktor bo imenovan za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke priporočeno, v zaprti ovojnici, na naslov: JKP Šentjur, javno komunalno podjetje d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Rok za prijavo je 15 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
JKP Šentjur, d.o.o. Nadzorni svet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti