Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 195/2012 Ob-3814/12 , Stran 1868
Št. 195/2012 Ob-3814/12
Občina Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/08 – UPB-2), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepa Sveta Občine Šoštanj o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šoštanj za leto 2012 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 12/2011 in 4/2012) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300, faks 03/89-84-333. 2. Opis predmetov prodaje in izklicna cena Predmet prodaje bodo naslednje nepremičnine: a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 409 in 410/1, v skupni izmeri 1134 m2, v k.o. Šoštanj, namenjeno za gradnjo stanovanjske hiše. Zemljišče je obremenjeno z nepravo stvarno služnostjo v korist imetnika: Komunalnega podjetja Velenje zaradi na njem zgrajenega toplovodnega omrežja. Izklicna cena je 28.350,00 EUR. b) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 754/12, v izmeri 1161 m2, v k.o. Topolšica, namenjeno za gradnjo stanovanjske hiše. Zemljišče je obremenjeno z nepravo stvarno služnostjo v korist imetnika: Komunalno podjetje Velenje, zaradi na njem zgrajenega kanalizacijskega toplovodnega in vodovodnega omrežja. Izklicna cena je 34.830,00 EUR. Obe nezazidani stavbni zemljišči sta komunalno opremljeni, predvideni za pozidavo stanovanjskih objektov, skladno z veljavnim prostorskim aktom, ki ureja poselitveno območje, kjer nepremičnini ležita. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji javne dražbe: a) Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. b) Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in predložiti: – potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo dražijo, – podatke o osebnem oziroma transakcijskem računu za primer vrnitve varščine, – fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, – pisno overjeno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da je za zastopanje na dražbi pooblaščena druga pravna ali fizična oseba. c) Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 5. Vsak dražitelj mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil, na podračun EZR Občine Šoštanj, št. 01326-0100018560, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v osmih dneh po končani dražbi. 6. Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi skleniti pogodbo o prodaji nepremičnine in poleg dosežene cene za nepremičnino plačati tudi pripadajoči davek – 20% DDV. Prav tako uspeli dražitelj nosi tudi druge stroške, ki so povezani s prenosom lastništva (overitva, takse, vpise …). V primeru, da dražitelj, ki je na dražbi uspel, v navedenem roku ne podpiše pogodbe, se lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, že vplačano varščino zadrži Občina Šoštanj. 7. Kupnina za nepremičnino bo morala biti poravnana v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pravnega posla. Izročitev nepremičnine in zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine. 8. Nakup vseh nepremičnin se opravi po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 9. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je najmanj eno uro pred javno dražbo predložil vsa zahtevana dokazila iz 4. točke. c) Z vplačano varščino se šteje, da dražitelj sprejema izklicno ceno nepremičnine in je vezan na svojo ponudbo. d) Najnižji znesek višanja za nepremičnine, navedene pod točko a) in b) znaša 500,00 EUR. e) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. f) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. g) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. h) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. i) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. j) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). k) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, navedene v drugem odstavku 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti ter poravnati izkazane stroške. 11. Javna dražba bo opravljena v sredo, dne 5. 9. 2012, ob 15. uri, v mali sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Upravi občine Šoštanj, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, na tel. 03/89-84-300. Ogled nepremičnin in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šoštanj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti