Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 478-154/2012 Ob-3798/12 , Stran 1867
Št. 478-154/2012 Ob-3798/12
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na podlagi 21. člena v povezavi s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep občinskega sveta, 410-2/2011 z dne 13. 3. 2012) objavlja razpis
javne dražbe
nepremičnin Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339; e-mail: obcina.piran@piran.si. 2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene Predmet dražbe št. 1: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, njiva 1014 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izklicni ceni 158.650,00 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v naselju Sečovlje - Košta. Predmet dražbe št. 2: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, sadovnjak 665 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izklicni ceni 94.610,00 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja v Zg. Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte. Predmet dražbe št. 3: Predmet prodaje so nepremičnine (kot celota): – parc. št. 1432/2, k.o. 2631-Portorož, gozd 471 m2 in travnik 232 m2, – parc. št. 1432/12, k.o. 2631-Portorož, sadovnjak 970 m2, – parc. št. 1434/1, k.o. 2631-Portorož, pot 55 m2 in – parc. št. 1434/2, k.o. 2631-Portorož, pot 21 m2 – vse nepremičnine last občine Piran do celote. Parcele, skupno 1749 m2, zemljišča, se prodajajo (kot en predmet) po izklicni ceni 399.550,00 EUR. V naravi se nepremičnine nahajajo v centru Portoroža. Predmet dražbe št. 4: Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota): – parc. št. 1043/5, k.o. 2631-Portorož, trstičje 722 m2, – parc. št. 1043/8, k.o. 2631-Portorož, trstičje 16 m2 – obe last Občine Piran do celote; obremenjeni s služnostjo v korist Gratel d.o.o. Parceli, skupno 738 m2 zemljišča, se prodajata (kot en predmet) po izklicni ceni 95.940,00 EUR. V naravi se nepremičnini nahajata ob Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem. Predmet dražbe št. 5: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc.št. 1042/9, k.o. 2631-Portorož, njiva 693 m2, last Občine Piran do celote. Parcela se prodaja po izklicni ceni 90.090,00 EUR. V naravi se nepremičnina nahaja na Belem križu, nad Portorožem. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno in/ali video snema. 5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni del razpisne dokumentacije. Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnino v enkratnem znesku kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871, v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 6. 9. 2012, na sedežu organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo); – predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe – pri čemer mora biti podpis overjen; – v primeru, ko se prijavi pravna osebe, predloži izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva razpisa javne dražbe. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 minut pred začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument. 9. Varščina: ponudniki morajo do dne 5. 9. 2012, do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene posameznega predmeta javne dražbe navedene v 1. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru, št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma 20100-1 (pravne osebe in s pripisom za javno dražbo). 10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do dne 5. 9. 2012, do 12. ure, na naslov organizatorja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le kdor se pravočasno in pravilno prijavi. 11. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin in dejansko stanje ter lokacijska informacija ali potrdilo o namenski rabi, splošni pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, osnutek prodajne pogodbe. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran, vsak delovni dan, med uradnimi urami, v Uradu za premoženjskopravne zadeve občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/67-10-350, 67-10-337 ali 67-10-351, e-mail: janja.pavsic@piran.si; martina.kukovec@piran.si; faks 05/67-10-339. 13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled. 14. Drugi pogoji Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno. Kupnina ne vključuje 20% DDV-ja ali 2% davka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan plačati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in druge dajatve. Komisija za nepremičnine s soglasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti