Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Ob-3808/12 , Stran 1865
Ob-3808/12
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS, 15/08 – ZPacP in 77/08 – ZDZdr; ZZDej) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev 4 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev 4 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL: – 2 koncesiji na področju zobozdravstva odraslih, – 1 koncesija na področju splošne medicine, – 1 koncesija na področju ortodontije. 4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: 4.1. 0,65 programa zobozdravstva odraslih znotraj ČS Šiška. 4.2. 0,65 programa zobozdravstva odraslih znotraj ČS Dravlje. 4.3. 1,00 program splošne medicine na lokaciji Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center). 4.4. 1,00 program ortodontije čim bliže lokaciji Koprska ulica 94A, 1000 Ljubljana, vendar znotraj ČS Trnovo. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. 6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo. 6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba: 6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji; 6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (pogoj 6.1.4. velja le za koncesije z oznako 4.1., 4.2. in 4.4.); 6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center), ki so v lasti MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil z MOL najemno pogodbo. Poleg tega mora imeti ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (pogoj 6.1.5. velja le za koncesijo z oznako 4.3.); 6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.6. velja le za koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.); 6.1.7. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.7. velja le za koncesiji z oznako 4.3. in 4.4.); 6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja na tem razpisu; 6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. 6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba: 6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije; 6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in tudi ustrezne kadre (pogoj 6.2.4. velja le za koncesije z oznako 4.1., 4.2. in 4.4.); 6.2.5. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu izvajala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih na naslovu Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana (ČS Center), ki so v lasti MOL. V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenila z MOL najemno pogodbo. Poleg tega mora imeti pravna oseba ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (pogoj 6.2.5. velja le za koncesijo z oznako 4.3.); 6.2.6. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije; 6.2.7. v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.7. velja le za koncesiji z oznako 4.1. in 4.2.); 6.2.8. v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.8. velja le za koncesiji z oznako 4.3. in 4.4.); 6.2.9. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja na tem razpisu; 6.2.10. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti, na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu; 6.2.11. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. 7. Merila za vrednotenje vlog 7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah z oznako 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: 7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk; 7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; 7.1.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk; 7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa: največ 10 točk. 7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: 7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk; 7.2.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk; 7.2.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk. 7.3. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.4. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa): Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili: 7.3.1. pričetek z delom: največ 10 točk; 7.3.2. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in v javnem razpisu navedeno lokacijo: največ 10 točk. 8. Žreb: če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, bo izveden žreb. 9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji. 10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1., 4.2., 4.3. in 4.4. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa), prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 27. 8. 2012, do 24. ure, ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 27. 8. 2012, v delovnem času (od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure). 11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi. 12. Odpiranje vlog Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 2012, ob 9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 2012, ob 10. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.3. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 2012, ob 11. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.4. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 30. 8. 2012, ob 12. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh MOL (http://www.ljubljana.si) in v glavni pisarni MOL, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti