Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 014-6/2011 Ob-3807/12 , Stran 1865
Št. 014-6/2011 Ob-3807/12
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06 in 106/11) ter sklepa občinskega sveta z 11. seje, z dne 21. 12. 2011, št. 0322-0010/2011 – 13, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik. 2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu do 11 oddelkov za I. starostno obdobje. 3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija koncesijskega objekta): KS Duplica, KS Kamnik - Center, KS Novi trg, KS Perovo, KS Nevlje. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva; – imeti na območju določenem v razpisu Občine Kamnik zagotovljen strokovni kader, prostore in opremo v skladu s predpisi; – imeti program razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje razpisane koncesije; – izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov; – dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa občinski svet; – predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil oziroma najkasneje do 17. 12. 2012. 5. Participacija občine: občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR (brez obresti) na oddelek, vendar tretjino v letu 2012. Naslednja tretjina sofinancerskega deleža bo koncesionarjem izplačana mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2013, vendar ne pred 31. 1. 2013, zadnja tretjina pa mesec dni po sprejetem proračunu za leto 2014, vendar ne pred 31. 1. 2014. 6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil. 7. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 7 let, z možnostjo predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe – po 5 letih. 8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 17. 9. 2012, do 10. ure. 9. Način predložitve ponudb Kandidati morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika. Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom. 10. Merila za izbiro: – število oddelkov v posameznem okolišu – 55 točk, – rok pričetka izvajanja javne službe – 45 točk. 11. Čas odpiranja ponudb: 17. 9. 2012, ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17). 12. Dosegljivost razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.scetinin-sever@kamnik.si). 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost