Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Št. 12202-0004/2012-2 Ob-3796/12 , Stran 1862
Št. 12202-0004/2012-2 Ob-3796/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 3/12), objavlja Občina Zreče
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Zreče
I. Naziv in naslov naročnika: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče. II. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Zreče. III. Vrsta in opis storitve Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Storitev obsega: gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnjih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija se podeli za 10 let, z možnostjo podaljšanja. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 1. 2013. V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati Javno službo pomoči družini na domu na območju Občine Zreče lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji. VI. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: območje Občine Zreče. VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Zreče, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod navedenimi pogoji so upravičenci: – osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost niso sposobne za popolnoma samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravico do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motno v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. VIII. Način financiranja storitve, ki je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev naročnika ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev. IX. Merila za izbiro ponudnika Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – cena storitve na efektivno uro – do 60 točk, – program dela – do 20 točk, – reference ponudnika – do 10 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija – do 10 točk. X. Rok za prijavo na javni razpis Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Zreče – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik mora ponudbo posredovati na naslov Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, najkasneje do torka, 25. 9. 2012, do 10. ure, ne glede na vrsto dospetja. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno 21. 9. 2012, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. XI. Čas odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo 25. 9. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Zreče. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja – ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija bo na odpiranju ugotovila pravočasnost ponudbe in ponujeno ceno. Nepravočasno prispele ponudbe komisija ne bo odpirala in jih bo zaprte vrnila ponudniku. Komisija bo za vsako pravočasno ponudbo ugotovila, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve oziroma je popolna, bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo zgolj popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije. XII. Organ ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Zreče. XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu naročnika ter na spletni strani občine, www.zrece.si. Pristojna za dajanje dodatnih informacij: Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 03/757-17-08; 041/643-400; e-pošta: sandra.korosec@zrece.eu.
Občina Zreče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti