Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012

Kazalo

Ob-3827/12 , Stran 1857
Ob-3827/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub­like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04
Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju
1. Namen in predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje upravičene namene: 1. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – obnova zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom (v nadaljevanju namen 1) 2. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla na terenu (v nadaljevanju namen 2), 3. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu (v nadaljevanju namen 3), 4. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) (v nadaljevanju namen 4), 5. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali poševnih streh (v nadaljevanju namen 5), 6. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – poševna streha (v nadaljevanju namen 6), 7. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – ravna streha (v nadaljevanju namen 7), 8. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – vertikalna okna / vhodna vrata (v nadaljevanju namen 8). V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja: – po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, – po pravilih za podeljevanje državnih pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo podjetja. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo: a) samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, b) javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). Po tem javnem razpisu ne smejo kandidirati podjetja, ki spadajo v industrijo. V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj v okviru pravil tega javnega razpisa, ki veljajo za podjetja, lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec kotlovske ali druge naprave, in uporabnik storitev, ob tem se za pogodbeno razmerje štejejo tudi koncesijska in druga podobna razmerja, – med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega. 3. Pogoji za sofinanciranje projektov Projekt mora biti pripravljen v skladu z Dokumentacijo projekta (DP), ki je opredeljena v Obrazcu št. 1 – Vloga. Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS). Program dela, izvedba ukrepa in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v skladu s predhodno navedenimi normativi ter v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, PURES 2010 ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010 UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani, dne 22. 6. 2012. Vrednost toplotne prevodnosti λ vgrajenega izolacijskega materiala lahko znaša največ 0,040 W/mK. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru doseganja manjših ali enakih razpisnih vrednosti toplotne prehodnosti Umax, in sicer: – namen 1 – Umax = 0,25 W/m2K, – namen 2 – Umax = 0,32 W/m2K, – namen 3 – Umax = 0,32 W/m2K, – namen 4 – Umax = 0,27 W/m2K, – namen 5 – Umax = 0,18 W/m2K, – namen 6 – Umax = 0,18 W/m2K, – namen 7 – Umax = 0,18 W/m2K, – namen 8 – Umax = 1,20 W/m2K za vertikalna okna in Umax = 1,50 W/m2K za vhodna vrata. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003. Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stavbe in vgradnja energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in steklenih fasad oziroma fiksnih zasteklitev s toplotno prehodnostjo celotnega okna mora biti izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Sofinanciranje po tem razpisu je mogoče tudi v primeru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, mora pa vlagatelj predložiti fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni prehodnosti že vgrajenega izolacijskega materiala. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 1.500.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor; – najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 40.000,00 EUR; – višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije; – višina sofinanciranja ne sme presegati 500.000,00 EUR. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Upravičeni stroški za namene 1, 2, 3 in 4 so: – nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnja vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontaža starih okenskih polic; – obdelava špalet; – nabava in vgradnja okenskih polic. Upravičeni stroški za namene 5, 6, in 7 so: – nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala vključno s parno zaporo; – nabava in vgradnja paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolacije strehe, npr. mavčno kartonske plošče, lesene in druge obloge pri izolaciji stropa proti neogravanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev starih slojev, vgradnja nove hiroizolacije in izvedba estriha oziroma druge zaključne obloge. Upravičeni stroški za namen 8. so: – odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabava in vgradnja novih skladno s smernico RAL montaže; – nabava in vgradnja senčil ob pogoju, da je izvedena tudi vgradnja novega stavnega pohištva; – nabava in vgradnja okenskih polic; – obdelava špalet. Neupravičeni stroški so predvsem: dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški ter davek na dodano vrednost (DDV) za upravičence, ki so davčni zavezanci in drugi davki. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni projekti. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07 s spremembami in dopolnitvami). Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – da investicije pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008) ni začel izvajati. Za vse navedbe v izjavah, velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec, izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti pisno obrazložitev. Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Finančno spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je vlagatelj zanjo vložil vlogo za dodelitev finančne spodbude pred začetkom izvajanja naložbe, kar pomeni, da investitor pred vložitvijo vloge še ne sme pričeti z izvajanjem gradbenih, obrtniških in drugih del, ki so predmet finančne spodbude. Sredstev se ne podeli, če je investicijski projekt za isti projekt, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči. Sredstva podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30. 10. 2012, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. 6. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati: – Obrazec št. 1 – Vloga, – Prilogo št. 1 – fotokopija pooblastila ali drugega dokumenta iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik), – Prilogo št. 2 – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti), – Prilogo št. 3 – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti), – Prilogo št. 4 – vsaj tri pridobljene ponudbe za izvedbo projekta z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki), – Prilogo št. 5 – Izjava vlagatelja, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, št. 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26) (velja zgolj za javne naročnike), – Obrazec št. 2 – vzorec pogodbe o sofinanciranju, – Prilogo št. 6 – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/JP/2012/U04, kategorija vlagatelja: podjetje/javni in nevladni sektor«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 11. 2012. 7. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 29. 8. 2012 ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge, pri čemer se vrstni red za vlagatelje, ki predstavljajo javni ter nevladni sektor in vlagatelje, ki predstavljajo podjetja, vodi ločeno. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude. 9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje; – seznam preverjenih računov; – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta; – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje; – končno poročilo; – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije; – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 10. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti