Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2518/12 , Stran 932
Ob-2518/12
Petrol d.d., Ljubljana, objavlja v skladu z določilom 298. člena ZGD-1, da sta delničarja NLB d.d. in Hypo Alpe-Adria-bank d.d., katerih skupna deleža dosegata več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe Petrol d.d., Ljubljana, v zakonskem roku po sklicu 22. seje skupščine družbe, predvidene za 24. 5. 2012, pisno zahtevala dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi »Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta«, s sledečim predlogom sklepa: Urbana Goloba se z dnem 24. 5. 2012 predčasno odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe ter mu funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 24. 5. 2012 preneha. V obrazložitvi sklepa navajata: »Urban Golob je bil na mesto člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana imenovan na 18. skupščini delničarjev dne 7. 4. 2009, kot predstavnik kapitala, in sicer kot član uprave delničarja Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Ljubljana, za štiriletno mandatno obdobje. Funkcija člana uprave v družbi Hypo Alpe-Adria-bank d.d. je Urbanu Golobu prenehala, zato delničarja Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, in Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, predlagata njegov predčasen odpoklic z mesta člana nadzornega sveta družbe«. Družba Petrol d.d., Ljubljana, v skladu z določilom četrtega odstavka 298. člena ZGD-1 in v roku iz tretjega odstavka navedenega člena objavlja čistopis dnevnega reda 22. seje skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki se po vključitvi zahtevane dodatne 5. točke dnevnega reda glasi: Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 12. 3. 2012 sklicuje
22. sejo skupščine
družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 24. 5. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilić iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Ika Krevzel Panić kot preštevalca glasov. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011 v višini 18.015.348,00 € se uporabi za: – del bilančnega dobička v znesku 17.211.983,25 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,25 € na delnico, – preostanek bilančnega dobička v znesku 803.364,75 € se razporedi v druge rezerve iz dobička. Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2011 in druge rezerve iz dobička leta 2005. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28. 5. 2012, na način, določen s sklepom uprave. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa za imenovanje člana nadzornega sveta: za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se za mandatno obdobje, ki se začne 24. maja 2012 in konča 7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli Andrejo Kert. 5. Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Urbana Goloba se z dnem 24. 5. 2012 predčasno odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe ter mu funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 24. 5. 2012 preneha. Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama 3 in 4 dnevnega reda nadzorni svet, sklep pod točko 5 pa sta z zahtevo za razširitev dnevnega reda predlagala po sklicu skupščine delničarja Nova Ljubljanska banka d.d. in Hypo Alpe-Adria-bank d.d. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 22. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. Gradivo za novo točko 5, je delničarjem dostopno tako kot prvotno gradivo, od dneva objave tega čistopisa dnevnega reda dalje na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet, kot tudi na spletni strani družbe in v informacijski pisarni družbe.
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana predsednik uprave Tomaž Berločnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti