Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2510/12 , Stran 930
Ob-2510/12
Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava družbe sklicuje
18. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 7. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev 18. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilić, za preštevalki glasov se imenujeta Nataša Podlipnik in Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja Andreja Rozmana. 2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta. Skupščina se seznani z letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta. 3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: 3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2011 znaša 1.746.565,85 EUR in vključuje nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 374.217,24 EUR in dobiček tekočega leta v višini 1.372.348,61 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen. 3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2011. 3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2011. Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno. 4. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2012. 5. Sprememba besedila statuta družbe zaradi spremembe firme. Predlog sklepa: Naslov statuta družbe in 1. člen statuta družbe se pod pogojem, da postane sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2012/2683 z dne 29. 3. 2012 pravnomočen do 1. 1. 2013, spremenita tako, da se naslov in ta določba po novem glasita: »Statut družbe Letrika d.d. Firma in sedež 1. (prvi) člen Firma družbe je: Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d. Skrajšana firma je: Letrika d.d. Sedež družbe je: Šempeter pri Gorici. Poslovni naslov družbe določa uprava s sklepom.« Če sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2012/2683 z dne 29. 3. 2012 do 1. 1. 2013 ne postane pravnomočen, se naslov statuta družbe in 1. člen statuta družbe spremenita tako, da se naslov in ta določba po novem glasita: »Statut družbe LetrikaSi d.d. Firma in sedež 1. (prvi) člen Firma družbe je: LetrikaSi, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila, d.d. Skrajšana firma je: LetrikaSi d.d. Sedež družbe je: Šempeter pri Gorici Poslovni naslov družbe določa uprava s sklepom.« Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa spremembe firme v sodni register, ki se opravi najprej dne 1. 1. 2013. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta z sprejetim sklepom. 6. Plačilo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta. Predlog sklepa Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih: – za predsednika nadzornega sveta 429,00 EUR, – za člana nadzornega sveta 330,00 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80 % redne sejnine. Članom komisij nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina v višini 70 % sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta, predsedniku komisij nadzornega sveta pa sejnina v višini 70 % sejnine, ki je določena za predsednika nadzornega sveta. V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v letni višini 5.700,00 EUR bruto na posameznega člana. Člani revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v komisiji, ki za posameznega člana znaša letno 2.500,00 EUR bruto. Člani nadzornega sveta in člani revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma komisije, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema. Z njim se preklicujejo sklep številka 4 o določitvi višine sejnin ter povračilu stroškov članom revizijske komisije nadzornega sveta in sklep št. 6, o določitvi višine sejnin ter povračilu stroškov članom nadzornega sveta, ki ju je sprejela skupščina delničarjev družbe dne 2. 7. 2009 ter sklep št. 5, o določitvi višine sejnin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta, ki ga je skupščina sprejela 26. 8. 2010. Predlagatelj sklepa pod točko 1. dnevnega reda je uprava družbe, predlagatelj sklepov pod točko 4. in 6. je nadzorni svet, ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (v Področju organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure, in na spletni strani družbe http://www.iskra-ae.com . Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 301. in 305. člena ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@iskra-ae.com. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@iskra-ae.com. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 3. 6. 2012, in ki so konec tega dne vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici, Polje 15. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe (Področje organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@iskra-ae.com, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 1.608.313 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 9.182 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo in s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 min. pred začetkom zasedanja. Sejna soba bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Iskra Avtoelektrika d.d. Edvin Sever predsednik uprave

AAA Zlata odličnost