Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2505/12 , Stran 930
Ob-2505/12
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 39. člena Statuta družbe sklicuje
33. skupščino
družbe Mladinska knjiga Založba d.d.,
ki bo v torek, dne 5. 6. 2012 ob 15. uri, v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: št. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Tomšič, za preštevalko glasov pa se izvoli Irena Pistotnik. Seji bo prisostvovala notarka Nevenka Tory iz Ljubljane. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2011 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2011, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2011 ter konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2011 in revizijskim poročilom za poslovno leto 2011 k obema poročiloma. Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: št. 2: Na predlog uprave in nadzornega sveta bilančni dobiček za leto 2011 v višini 1.020.751 EUR ostane nerazporejen. št. 3: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa: št. 4: Za revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Realinea d.o.o. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino, to je na dan 1. 6. 2012. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba d.d., Pravna služba, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali po faksu št. 01/241-3682) najkasneje do konca četrtega dne pred sejo skupščine (to je do vključno 1. 6. 2012). Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi na sedežu družbe na Slovenski cesti 29 v Ljubljani, tajništvo uprave družbe, vsak dan med 9. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno ali po faksu št. 01/241-3682 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 11. 5. 2012. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na enak način kot ta sklic le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 11. 5. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničarji se lahko na skupščino prijavijo tudi tako, da prijavo oziroma pooblastilo za zastopanje pošljejo družbi po elektronski pošti na naslov skupscina@mkz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročen podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na enak način lahko v elektronski obliki delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, skladno z veljavnimi določili ZGD-1. Skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih vsaj 33 % glasov osnovnega kapitala. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1. Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovalne enote za elektronsko glasovanje na skupščini pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem. Vstop v sejno sobo bo mogoč samo do 15. ure. Gradivo za skupščino: Sklic skupščine z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov, letno poročilo družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za leto 2011, konsolidirano letno poročilo Skupine MK za leto 2011, revizijsko poročilo za družbo Mladinska knjiga Založba d.d. in Skupino MK, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Mladinska knjiga Založba d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine MK za leto 2011 je na razpolago v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro. Zgoraj navedeno gradivo za skupščino je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti