Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 0110449 Ob-2498/12 , Stran 928
Št. 0110449 Ob-2498/12
Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicuje
XV. (petnajsto) redno skupščino
delničarjev družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj,
ki bo v ponedeljek, dne 11. 6. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa Upravnega odbora: 1.1. Predsednik Upravnega odbora ugotovi sklepčnost skupščine. Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi: – Goran Kraljevič – za predsednika, – preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in Brigita Mesarič. Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje skupščine. Za predsednika skupščine se skladno s tč. 7.12 Statuta družbe izvoli Tomaž Alič, univ.dipl.prav. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., za leto 2011, poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., ter odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru. Predlogi sklepov Upravnega odbora: 2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2011 in poročilom Upravnega odbora o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., vključno s poročilom revizorja o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011. 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v višini 1.801.095,32 EUR ostane nerazporejen in se prenese za uporabo v naslednje leto. 2.3. Skupščina potrjuje in odobri delo Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za leto 2011 ter podeljuje Upravnemu odboru razrešnico za leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. za poslovno leto 2012 Predlog sklepa Upravnega odbora: 3.1. Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., za poslovno leto 2012, revizijsko družbo Auditor d.o.o. iz Ptuja. 4. Seznanitev s prejemki članov upravnega odbora v letu 2011 in določitev politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora (Upravnega odbora) v okviru predloženega finančnega načrta Upravnega odbora družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa Upravnega odbora: 4.1. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora družbe v letu 2011 in sprejme politiko prejemkov članov upravnega odbora v skladu s predloženim finančnim načrtom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2012. 4.2 Skupščina določi sejnine za člane Upravnega odbora ter predsednika in podpredsednika družbe za leto 2012. 5. Pooblastilo Upravnemu odboru družbe za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: 5.1 Skupščina družbe Cestno podjetje družbe d.d., pooblašča Upravni odbor družbe, da v obdobju največ 36. mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1 € in ne bo višja od najvišje ocenjene nakupne cene za delnico, za katero se določi na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega cenilca, pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic. Upravni odbor družbe lahko pridobiva delnice zaradi povečanja premoženja družbe in z namenom umika delnic z znižanjem osnovnega kapitala družbe. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic, na podlagi tega pooblastila, ne sme, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba eventuelno že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe. Upravni odbor družbe je pooblaščen, na podlagi tega pooblastila, pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravni odbor družbe za uskladitev besedila Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine. 6. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. Predlog sklepa Upravnega odbora: 6.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. v predloženi vsebini. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa. 7. Spremembe Poslovnika o delu skupščine družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. Predlog sklepa Upravnega odbora: 7.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. v predlagani vsebini in na podlagi teh čistopis Poslovnika o delu skupščine. 8. Ugotovitev o prenehanju mandata dosedanjim članom Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d. in izvolitev novih članov Upravnega odbora. Predlog sklepa Upravnega odbora: 8.1. Zaradi poteka mandata dosedanjim članom Upravnega odbora družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., z dnem 31. 12. 2012, se za člane Upravnega odbora, ki šteje tri člane, za mandatno obdobje petih let, z dnem 1. 1. 2013, kot predstavniki delničarjev, izvolijo: Pucko Marijan, Turk Martin, en član UO je predstavnik/ca delavcev družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d.. 8.2. Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika/co delavcev v UO družbe za mandatno dobo pet let (sklep je priloga). Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve dnevnega reda in drugo listinsko dokumentacijo Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb Statuta in poslovnika o delu skupščine, sprejetim letnim poročilom, poročilom Upravnega odbora in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj, vsak dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako so spremembe in dopolnitve Statuta družbe in Poslovnika o delu skupščine družbe dostopne na spletni strani družbe CP Ptuj, d.d.: http/www.cpptuj.si od objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan). Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Cestno podjetje Ptuj d.d. predsednik Upravnega odbora družbe Ferdinand Veingerl, inž. gr.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti