Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 4/12 Ob-2491/12 , Stran 927
Št. 4/12 Ob-2491/12
Skladno s 16. členom Statuta Factor banke d.d., sklicuje uprava Factor banke d.d., Tivolska 48, Ljubljana
19. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d.
ki bo v torek, 5. 6. 2012 ob 13. uri, na sedežu banke, Tivolska 48 v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. 3. Predložitev letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2011 ter o sprejetju Letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina delničarjev se je seznanila z revidiranim letnim in konsolidiranim letnim poročilom Factor banke d.d. za leto 2011 ter s poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2011, s katerim skupščino tudi obvešča, da je dne 27. 3. 2012 sprejel Letno in konsolidirano letno poročilo Factor banke d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja. 4. Sklepanje o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa: skupščina delničarjev podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje njuno delo v letu 2011 kot uspešno. 5. Predlog za razporeditev bilančnega dobička z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2012 v znesku =629.029,11 EUR za naslednje namene: – za druge rezerve banke 629.029,11 EUR. 6. Predlog sprememb statuta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev sprejema predlagane spremembe Statuta Factor banke d.d.kot sledi: – V Statutu Factor banke d.d. se črta četrti odstavek člena deset. – V prvem odstavku člena dvanajst Statuta Factor banke d.d. se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki glasi: »V pravnem prometu zastopata in podpisujeta banko dva člana uprave.« – V dosedanjem drugem stavku prvega odstavka člena dvanajst, ki postane tretji stavek, se črtajo besede »oziroma skupaj vsaj dva člana uprave«. – Za drugim odstavkom člena dvanajst se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki glasita: »Uprava lahko pooblasti druge delavce banke, da zastopajo in podpisujejo banko v pravnem prometu. Uprava lahko pooblasti osebe, ki niso delavci banke, da zastopajo banko pred sodišči in drugimi organi doma in v tujini.« – V členu petintrideset Statuta Factor banke d.d. se črta dosedanji tretji odstavek ter namesto tega odstavka dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita: »Uprava banke sprejema odločitve praviloma soglasno, kolikor to ni možno in če z zakonom ni določeno drugače, pa z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave banke. Kadar uprava banke odloča v odsotnosti predsednika uprave banke, je v primeru enakega števila glasov odločilen glas tistega člana uprave banke, ki nadomešča predsednika uprave banke, ali delavca banke, katerega v primeru odsotnosti ali zadržanosti pisno pooblasti predsednik uprave, da opravlja njegove naloge. V primeru odsotnosti predsednika uprave banke opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti eden od članov uprave banke, ki ga pisno določi predsednik uprave banke. V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave ali člana uprave banke, lahko njegove naloge opravlja tudi delavec banke, ki ga pisno pooblasti predsednik uprave ali odsotni član.« Te spremembe Statuta Factor banke d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 7. Imenovanje revizorja banke za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2012 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. 8. Predlog imenovanja novega člana nadzornega sveta Predlog sklepa: na podlagi podane odstopne izjave skupščina razreši člana nadzornega sveta Andreja Ručigaja. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let imenuje Boris Milevoj Predlagatelj sklepa pod točko 6, 7 in 8 je nadzorni svet, pri ostalih sklepih pa uprava in nadzorni svet. Gradivo za vsako točko dnevnega reda skupščine s popolnim besedilom listin in predlogov z obrazložitvijo bo posredovano delničarjem po pošti, na vpogled pa bo tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski 48 v Ljubljani, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro. Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev najpozneje do konca četrtega dne pred dnem skupščine, kar je najpozneje do 1. 6. 2012, in če so svojo udeležbo prijavili do vključno 1. 6. 2012, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna in predložena banki ter ostanejo shranjena pri njej. Verifikacija pooblastil se bo pričela 15 minut pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Factor banka d.d. Ljubljana Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti