Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2484/12 , Stran 927
Ob-2484/12
Na podlagi 20. člena Statuta delniške družbe DP JUB d.d. (v nadaljevanju: Statut) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklicujem kot Uprava družbe DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d., Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani
15. redno sejo
skupščine družbe DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 5. 6. 2012 ob 15.30, v prostorih Informacijsko-izobraževalnega centra na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter preštevalke glasov in seznanitev z organi skupščine. Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in sklepčnosti. Na podlagi prvega odstavka 26. člena Statuta družbe DP JUB d.d. bo skupščina izvolila predsednika skupščine. Za izvolitev preštevalke glasov bo predlagana Romana Vodlan. Za pristojnega notarja bo predlagan Bojan Podgoršek. Predlog sklepa uprave in NS: Skupščina na podlagi predloga prisotnih delničarjev izvoli predsednika, ki bo vodil njeno 15. sejo in Romano Vodlan kot preštevalko glasov. 2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011, ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in Upravi družbe DP JUB d.d. 2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta 2.2. Ugotovitev bilančnega dobička Predlog sklepa uprave in NS: Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 826.745,55 EUR. Ta se poveča z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička v višini 811.406,40 EUR, tako da celoten bilančni dobiček poslovnega leta 2011 znaša 1.638.151,95 EUR. 2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička 2.3.1. Predlog sklepa uprave in NS: Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 v višini 1.638.151,95 EUR se uporabi za: – celotni dobiček leta 2011 v višini 826.745,55 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička; – preostanek bilančnega dobička, sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2007 v višini 142.823,21 EUR in iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2008 v višini 668.583,19 EUR se uporabi za izplačilo dividend. 2.3.2. Predlog sklepa uprave in NS: Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo tri dni pred dnevom skupščine. 2.3.3. Predlog sklepa uprave in NS: Dividende se izplačajo najkasneje do 30. 7. 2012. 2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in NS: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe DP JUB d.d. v poslovnem letu 2011. 3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe. 3.1. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 11. in 14. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino. Do udeležbe na skupščini so upravičene tiste pravilno prijavljene osebe in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo ob koncu dne 1. 6. 2012. Prijava se osebno vroči ali pošlje priporočeno po pošti na sedež družbe JUB-H d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, uprava družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi pooblastili. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave na sedežu družbe. Delničar lahko podano pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika skupščine izkazati z osebnim dokumentom in/ali pooblastilom. Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP JUB d.d. Štefan Hoyer, direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti