Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2469/12 , Stran 925
Ob-2469/12
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujemo
15. sejo skupščine,
ki bo dne 6. 6. 2012, ob 12. uri, v veliki sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov upravnega odbora in izvršne direktorice k posamezni točki dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Verico Žlabravec, za preštevalko glasov Fani Vrhovec in za notarja Mira Bregarja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za leto 2011 in z revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2011, poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Predilnice Litija holding d.d. in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za leto 2011, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, seznanitev skupščine z Informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju. Predlog sklepa Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za d.d. za leto 2011 in z revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2011, poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Predilnice Litija holding d.d. in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za leto 2011. Bilančni dobiček za leto 2011 znaša 2.308.893,01 € in se razporedi za izplačilo dividend po 3,40 € bruto na delnico v znesku 198.274,40 €, ostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Družba bo izplačala dividende delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi na KDD konec 4. delovnega dne pred skupščino, to je do vključno dne 31. 5. 2012. Izplačilo dividend bo opravljeno do dne 30. 6. 2012. Skupščina se seznani z Informacijo o prejemkih članov upravnega odbora, kot je razkrita v Letnem poročilu družbe Predilnica Litija holding d.d. Skupščina podeli razrešnico članom upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju družbe za leto 2011. 3. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic na podlagi sedme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah 1 (ZGD-1). Predlog sklepa: 1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 1.946.780,24 evrov za izhodiščno višino 389.310,94 evrov na 1.557.469,30 evrov oziroma za do 11.663 navadnih imenskih kosovnih delnic za namen umika. Končna višina zmanjšanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo družba pridobila in umaknila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala. 2. Delnice za namen umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala bodo pridobljene in plačane v breme nerazporejenega čistega dobička preteklih let, zato se ne bodo uporabljale določbe Zakona o gospodarskih družbah o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. 3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je optimizacija razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom. 4. Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobiva lastne delnice z namenom umika delnic po sedmi alineji 247. člena ZGD-1 do višine razpoložljivih virov v bilanci stanja družbe. 5. Skupščina pooblašča upravni odbor in izvršnega direktorja, da izvede vse potrebne postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine o umiku lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala v roku do 24 mesecev od sprejema tega sklepa, in sicer: – določi višino delnic, ki se zaradi umika izbrišejo, – po umiku delnic uskladi določbe statuta s končno višino zmanjšanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz točke 1 tega sklepa, – priglasi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v sodni register. 4. Imenovanje članov upravnega odbora. Predlog sklepa Trem članom upravnega odbora, in sicer Vidi Vukovič, roj. 29. 9. 1953, po poklicu univ. dipl. ekonomist, s stalnim prebivališčem Prečna ulica 8, Litija, Verici Žlabravec, roj. 15. 12. 1961, po poklicu univ. dipl. ekonomist, s stalnim prebivališčem Jastrebnik 3, Šmartno, in Mariji Tesla, roj. 10. 7. 1961, po poklicu univ. dipl. pravnica, s stalnim prebivališčem Planina na Pohorju 49, Zreče, poteče dne 10. 10. 2012 mandat člana upravnega odbora Za nove člane se imenujejo: Gašper Lesjak, roj. 18. 3. 1980, po poklicu dipl. org. manager, s stalnim prebivališčem Topilniška ulica 14, Litija, za mandatno obdobje 2 let, Verica Žlabravec, roj. 15. 12. 1961, po poklicu univ. dipl. ekonomist, s stalnim prebivališčem Jastrebnik 3, 1275 Šmartno pri Litiji, za mandatno obdobje 2 let, Marija Tesla, roj. 10. 7. 1961, po poklicu univ. dipl. pravnik, s stalnim prebivališčem Planina na Pohorju 49, Zreče za mandatno obdobje 2 let. Novi člani nastopijo mandat z dnem 11. 10. 2012. 5. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: Za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2012 se imenuje revizijska hiša IN REVIZIJA, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. 6. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, kateri skupni deleži dosegajo vsaj 5 % osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, ki jo posredujejo izvršnemu direktorju družbe. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda se posreduje s priporočenim pismom. Izvršni direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki posreduje nasproten predlog sklepa v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1. Izvršni direktor družbe bo na enak način kot je bil objavljen ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki jih bo družba prejela, najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni predlog delničarja se objavi na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. 7. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino, tako da izvršni direktor prejme njihovo prijavo na skupščino najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je do dne 31. 5. 2012 in, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD konec 4. dne pred skupščino, to je do dne 31. 5. 2012. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se na zasedanju skupščine na zahtevo izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Gradivo Gradivo za skupščino, in sicer revidirano letno poročilo za leto 2011 in revidirano uskupinjeno letno poročilo skupine družb Predilnica Litija holding d.d. za leto 2011 in pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila in uskupinjenega revidiranega letnega poročila, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak dan, od 13. do vključno 15. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine s predlogi sklepov je na vpogled na spletni strani: www.litija.com.
Predilnica Litija holding d.d. izvršna direktorica Manja Tesla

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti