Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 15/2012 Ob-2445/12 , Stran 924
Št. 15/2012 Ob-2445/12
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 5. 6. 2012 ob 10. uri, v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero, z naslednjim dnevnim redom:. 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič. Za sestavo zapisnika bo skupščini prisostvovala notarka Nevenka Tory. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta. 3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Predlog sklepa: upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2011. Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2012 imenuje revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o. iz Ljubljane. Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d. Predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti