Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 3528-08/2012-35-15 Ob-2509/12 , Stran 919
Št. 3528-08/2012-35-15 Ob-2509/12
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 104/11) z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in faks 03/73-38-740. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so komunalno opremljena in pozidana stavbna zemljišča parc. št. 170/6 (ID znak: 1026-170/6-0) – zelenica, v izmeri 1605 m2, parc. št. 565 (ID znak: 1026-565/0-0) – parkirišče, v izmeri 274 m2, parc. št. 243/8 (ID znak: 1026-243/8-0) – parkirišče, v izmeri 542 m2, parc. št. 549/14 (ID znak: 1026-549/14-0) – zelenica, 35 m2 in parc. št. 552/32 (ID znak: 1026-552/32-0) – cesta, v izmeri 103 m2, vse vpisane v k.o. 1026 Laško. Nepremičnine se prodaja kot celoto. Na parc. št. 552/32 in 243/8, k.o. 1026 Laško, sta vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Elektro Celje d.d. Zemljišča so locirana na desnem bregu Savinje, v neposredni bližini centra Laško, v kompleksu TIC Laško. Vsa zemljišča so na eni strani omejena z regionalno cesto Zidani Most–Celje. Z južne in zahodne strani pa zemljišča omejuje dovozna cesta do železniške postaje (Trg svobode). Zemljiška parcela št. 170/6 predstavlja v naravi delno zelenico okrog objekta, deloma pa tudi tlakovane površine okrog objekta TIC. Zemljiške parcele št. 565 in 243/8 v naravi predstavljajo del parkirnega prostora, deloma tlakovanega, deloma asfaltiranega. Zemljiška parcela 549/14 predstavlja ozek pas zelenice med regionalno cesto in kompleksom TIC, medtem ko parc. št. 552/32, predstavlja v naravi del dovozne ceste do obračališča pred avtobusno postajo. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št. 3528-06/2012, z dne 20. 4. 2012, izhaja, da se parcele nahajajo na območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu območja Laško, desni breg KC 1a (Uradni list RS, št. 29/81 in 25/00) in so po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče. Občina Laško za obravnavano območje vodi postopek za izdelavo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg, z oznako KC1a, za kar je bil v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju s strani Občine Laško, kot zakonsko določenega pripravljavca prostorsko izvedbenega akta, sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za območje Laško – desni breg, z oznako KC1a (Uradni list RS, št. 41/11). Na obravnavanem območju je po spremembi OPPN predvidena gradnja trgovskega objekta s podzemnimi garažami in spremljajočimi površinami. Trgovski objekt s podzemnimi garažami bo razgibanega tlorisa tlorisnih dimenzij: trgovski objekt 32,9 x 34,7 m, skladišče 29,1 x 13,5 m + 5,50 x 6,10 m, nadstrešek nad vhodom 57,3 x 12,9 m, višinski gabarit K+P. Višina trgovskega objekta do 6,00 m nad koto pritličja 0,00, višina skladišča do 5,30 m nad koto pritličja 0,00, višina nadstreška do 7,30 m nad koto pritličja 0,00, tolerance +10 %, omejitev navzdol ni. Streha je predvidena ravna ali v minimalnem naklonu. Objekt mora biti zasnovan kot pritličen objekt s 76 podzemnimi parkirnimi mesti. Trgovski objekt se bo nahajal na zemljiških parcelah št. 170/6, 170/4 in 565, uvozna klančina v garažni objekt pa na parc. št. 552/32, vse k.o. 1026 Laško. Zunanje parkirišče z 20mi parkirnimi mesti bo ostalo na obstoječi lokaciji, na zemljiških parcelah št. 243/8, 549/15 in 566/4. Trgovina naj bo razdeljena na 1.075 m2 bruto tlorisne površine, na južni strani namenjene trgovini in 410 m2 bruto tlorisne površine na severni strani za spremljajoči servisni del. Oblikovno mora biti objekt razdeljen tako, da se po prerezu od vhoda v trgovino proti servisu, torej smer od juga proti severu, niža, prav tako mora biti na južni in vzhodni strani, ki se odpirata proti cesti in središču mesta, objekt delno odprt s steklenimi površinami, delno pa obdelan v dekorativnih fasadnih ploščah, medtem ko morajo biti fasade, namenjene servisu, obdelane v ometu. Objekt naj ima pred vhodom v trgovino in garažno hišo v kleti na južni strani za stranke nadstrešek velikosti 360 m2, na zahodni strani 45 m2 pokritih tlorisnih površin za potrebe logistike (smeti, kompresor). Na severni strani naj bo dostop za dostavna vozila, ki mora biti pokrit, in sicer v velikosti 100 m2. V kletnih prostorih mora biti podzemna garaža, ki bo s koto terena povezana z uvozno klančino za vozila in z dvema panoramskima dvigaloma za potrebe strank. Skupna kvadratura kletne etaže naj bo 2.500 m2 bruto tlorisne površine. Kupec zemljišč, ki so predmet prodaje po tem javnem zbiranju ponudb bo s podpisom kupoprodajne pogodbe zavezan: – v roku šest mesecev po spremembi OPPN zgraditi trgovski objekt s podzemnimi garažami in spremljajočimi površinami, – na severni strani lokacije novega trgovskega objekta, na parc. št. 170/5, k.o. 1026 Laško, urediti 840 m2 nadomestnih parkovnih površin, – na zahodni strani lokacije novega trgovskega objekta, t.j. delu parc. št. 552/31, k.o. Laško, urediti novo avtobusno postajo s pripadajočim poslovnim programom, v skladu s spremembami OPPN. Kupec zemljišč se prav tako že s to objavo seznanja, da mora za realizacijo s spremembami OPPN predvidenega programa odkupiti tudi nepremičnine: parc. št. 170/4, k.o. 1026 Laško, ki je last Turističnega društva Laško in parc. št. 549/15, k.o. 1026 Laško, ki je last CM Celje d.d.. Prav tako se potencialne kupce nepremičnin iz te objave seznanja, da bodo v primeru, da ne dokončajo objektov s spremljajočimi površinami v predpisanem roku dolžni plačati pogodbeno kazen v enkratnem znesku 190.000,00 €. III. Izhodiščna cena: za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša izhodiščna cena 190.000,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo kupcu dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva in realizacijo posla v celoti plača kupec. Če na javnem zbiranju ni dosežena vsaj izhodiščna cena, je javno zbiranje ponudb neuspešno. IV. Pogoji prodaje: – nepremičnine bodo prodane po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane; – prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; – nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo; – izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino; – po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi; – plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. V. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Komunalni prispevek (po Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško), sorazmerni del stroška izdelave sprememb in dopolnitev OPPN, strošek izdelave projektne dokumentacije, izdaje gradbenega dovoljenja ter nakupa manjkajočih nepremičnin potrebnih za izvedbo s spremembo OPPN predvidenih objektov prav tako niso zajeti v ceni nepremičnin in bremenijo kupca nepremičnin. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 1. Ponudniki, ki želi sodelovati na javnem zbiranju ponudb, morajo vplačati varščino v višini 75 % izhodiščne cene nepremičnin na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. Z vplačilom varščine sprejme ponudnik obveznost oddati ponudbo na javno zbiranje ponudb. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javnega zbiranja obdrži varščino. 2. Zavezujoča ponudba v slovenskem jeziku mora poleg vsebinskega dela ponudbe vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnin, na katere se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnin; – potrdilo o vplačani varščini; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba; – potrjen izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – potrjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe; – če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora predložiti overjeno notarsko pooblastilo. 3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 26. 5. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup zemljišč.« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško. VII. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini Laško, na tel. 03/73-38-700 ali e-naslovu: obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja. Osebi za stike prodajalca s ponudniki sta: v zvezi s postopkom prodaje Stanka Jošt, na tel. 03/73-38-712; glede prostorskih omejitev in pogojev iz OPPN ter višine komunalnega prispevka Andrej Kaluža, na tel. 03/73-38-705. VIII. Morebitni drugi pogoji: ponudnike za nakup zemljišč, ki so predmet prodaje po tem javnem zbiranju ponudb se seznanja, da so že ob podpisu pogodbe za nakup nepremičnin zavezani: – v roku šest mesecev po spremembi OPPN zgraditi trgovski objekt s podzemnimi garažami in spremljajočimi površinami, – na severni strani lokacije novega trgovskega objekta, na parc. št. 170/5, k.o. 1026 Laško, urediti 840 m2 nadomestnih parkovnih površin in – na zahodni strani lokacije novega trgovskega objekta, t.j. delu parc. št. 552/31, k.o. 1026 Laško, urediti novo avtobusno postajo s pripadajočim poslovnim programom, v skladu s spremembami OPPN. Kupec zemljišč je prav tako seznanjen, da mora za realizacijo s spremembami OPPN predvidenega programa odkupiti tudi nepremičnine: parc. št. 170/4, k.o. 1026 Laško, ki je last Turističnega društva Laško in parc. št. 549/15, k.o. 1026 Laško, ki je last CM Celje d.d. ter nepremičnino parc. št. 566/4, ki bo postala last Občine Laško po prenosu iz Direkcije RS za ceste. Ponudnik za nakup zemljišč je že ob oddaji ponudbe po tem javnem zbiranju ponudb seznanjen, da bo v primeru, da ne dokonča objektov s spremljajočimi površinami v predpisanem roku dolžan plačati pogodbeno kazen v enkratnem znesku 190.000,00 €. IX. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 28. 5. 2012, s pričetkom ob 13. uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 2. Komisija preveri ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. 3. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 4. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino in enake pogoje glede odkupa zemljišč, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb ter paviljona in zemljišč v lasti Turističnega Laško ter izgradnje trgovskega objekta s podzemnimi garažami in spremljajočimi površinami, ureditve parkovnih površin in avtobusnega postajališča, opravila dodatna pogajanja glede cene in pogojev, pri čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Po opravljenih dodatnih pogajanjih predsednik komisije ugotovi, kdo je najugodnejši ponudnik in ga obvesti, da bo pozvan k sklenitvi pogodbe. 5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. 6. Župan Občine Laško lahko postopek javnega zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 7. Besedilo javnega zbiranja ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Laško in na http://www.lasko.si/.
Občina Laško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti