Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 024-40/2012-5 Ob-2500/12 , Stran 917
Št. 024-40/2012-5 Ob-2500/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost (Uradni list RS, št. 34/11), 4. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 79/11, 81/11 – popr. in 30/12) ter Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 eurov za leto 2012 št. 4780-842/2011-7 z dne 12. 4. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, matična številka 5874025000, ID številka za DDV: SI6753321. 2. Opis predmeta oddaje Predmet oddaje v uporabo za obdobje 4 let je javna površina na Prešernovem trgu v Ljubljani v lasti MOL, in sicer: a) za postavitev gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt), na označenem delu nepremičnine, s parcelno št. 3288, k.o. 1725 – Ajdovščina, na tlakovani površini pred stavbo na Wolfovi ulici 1, v tlorisni izmeri 303.64 m2, ter b) za postavitev odra za izvajanje kulturnega programa v tlorisni izmeri 12 m2 na označenem delu nepremičnine, s parcelno št. 3286, k.o. 1725 – Ajdovščina. Natančna lega, obseg, razmejitev, odmik od bližnjih urbanih konstant (ograje Tromostovja, bližnjih stavb in drugih) javnih površin, določenih pod točko a) in b) prejšnjega odstavka, ki sta predmet oddaje, so razvidni iz načrta v Prilogi 1. Gostinski vrt, oprema gostinskega vrta in oder morajo biti postavljeni skladno z načrtom, določenim v Prilogi 1. Oprema gostinskega vrta in pogoji njene postavitve ter velikost in oblika odra so določeni v Prilogi 3. Priloga 1, Priloga 2 (izpisek iz katastra ter zemljiške knjige) in Priloga 3, so sestavni del razpisne dokumentacije. Izhodiščna višina uporabnine: 120.000,00 EUR brez DDV/leto. Izbrani ponudnik je dolžan plačati tudi pripadajoči DDV po predpisani stopnji. 3. Pogoji oddaje Pogodba o oddaji javne površine v uporabo bo sklenjena za obdobje 4 let od dneva sklenitve pogodbe. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od najema odstopil in ima organizator pravico zadržati njegovo varščino. Uporabnina se plačuje letno. Za letno obdobje se šteje obdobje, ki se začne z datumom, ki se glede dneva in meseca ujema z dnevom in mesecem sklenitve pogodbe, in traja 1 leto. Izbrani ponudnik je k vsakokratnemu znesku uporabnine dolžan plačati tudi pripadajoč DDV, skladno z veljavno zakonodajo. Za 1.-letno obdobje trajanja pogodbe mora izbrani ponudnik plačati uporabnino v roku 3 dni od sklenitve pogodbe na podlagi računa, ki ga organizator izstavi ob sklenitvi pogodbe. Za 2., 3. in 4.-letno obdobje trajanja pogodbe organizator izbranemu ponudniku izstavi račun v zadnjem mesecu pred iztekom tekočega letnega obdobja, pri čemer mora uporabnik plačati račun v roku 30 dni po njegovem prejemu. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Omejitve: 4.1.1. Ponudnik mora imeti gostinsko dejavnost vpisano ali določeno v ustreznem registru ali temeljnem aktu: – za pravne osebe (gospodarske družbe, društva): družbena pogodba, temeljni akti, druge ustrezne evidence; – za fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik): organizator bo pridobil podatke iz javnih evidenc AJPES. Če ponudnik predloži izpisek iz javnih evidenc, ta ne sme biti starejši od 30 dni od oddaje ponudbe. (Priloga 6) 4.1.2. V okviru javnega zbiranja ponudb bodo izločeni tisti ponudniki, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Mestne občine Ljubljana. (Priloga 10) 4.2. Varščina: – Zainteresirani ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne uporabnine za celotno razpisano obdobje, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka 01261-0100000114, sklic 201023, z navedbo »Plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Prešernov trg in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«. – Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v uporabnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. – Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača uporabnine, organizator obdrži varščino. 4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, matično številko, davčno številko oziroma ID številko za DDV, številko transakcijskega računa, telefonsko številko in številko telefaksa, kontaktno osebo in njen elektronski naslov, naziv in naslov banke ter številko transakcijskega računa za vračilo varščine) (Priloga 4); – ponujeno uporabnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne uporabnine za celotno razpisano obdobje, to je 480.000,00 EUR brez DDV (Priloga 8); – ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe (Priloga 7); – ponudnik mora ponudbo pripraviti na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da te izpolni, podpiše, opremi z žigom, ter jih po zaporednih številkah priloži k ponudbi. K obrazcem, v katerih je navedena zahteva po prilogi, se priloži zahtevan dokument. 4.4. Rok za oddajo ponudbe: – ponudniki morajo popolno ponudbo z vsemi prilogami poslati priporočeno po pošti ali oddati na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7 (2. nadstropje – soba 203), 1000 Ljubljana; – ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za oddajo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu« (obrazec na koncu razpisne dokumentacije in ga ponudnik lahko nalepi na ovojnico); – za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov do vključno 18. 5. 2012, do 10. ure. 4.5. Priloge k ponudbi: 4.5.1. potrdilo oziroma dokazilo o plačani varščini (Priloga 5); 4.5.2. izpolnjen prijavni obrazec (Priloga 4); 4.5.3. izjava o sprejemanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb (Priloga 7); 4.5.4. izjava ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD in 23/12) (Priloga 7); 4.5.5. izjava o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe (Priloga 7); 4.5.6. izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 9); 4.5.7. izjava ponudnika, da bo gostinski vrt uredil skladno s to razpisno dokumentacijo (Priloga 11); 4.5.8. izjava ponudnika, da bo upošteval vse kulturno-varstvene pogoje, ki veljajo za območje Prešernovega trga v Ljubljani (Priloga 12); 4.5.9. dokazilo o finančni sposobnosti ponudnika: (Priloga 13); – za pravne osebe: BON-1/Z ali BON-1/S; – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP. 4.5.10. izjava ponudnika o gostinski ponudbi, da bo: – nudil gostinske storitve največ do vrste gostinskega obrata »kavarna« (gostinskih storitev višje vrste na primer okrepčevalnica, gostilna in drugo ne sme nuditi); – ponudba kreativna, raznolika, pestra in primerna specifičnim okusom gostov različnih ciljnih skupin in cenovnih razredov, kakovostna in primerna okolju, v katerem gostinski vrt deluje, ter primerna letnim časom; – ponudba vsebovala tople napitke, brezalkoholne pijače in napitke, različne vrste piva in vin ter druge alkoholne pijače in napitke; – ponudba vsebovala manjše vnaprej pripravljene tople in hladne prigrizke (kot na primer kanapeji, sendviči in podobno), sladice, sladoled, sadje; – zagotovil ustrezno strokovno usposobljene natakarje, ki aktivno obvladajo slovenski jezik in pasivno (osnovno sporazumevanje) vsaj en svetovni jezik, pri čemer zadostuje, da dva natakarja v eni izmeni pasivno obvladata različna svetovna jezika (Priloga 14). 4.5.11. Izjava ponudnika, da bo zagotovil brezplačen in kakovosten kulturni program v obsegu najmanj 250 ur letno na predpisanem odru z naslednjimi programskimi vsebinami: a. na področju glasbenih in uprizoritvenih umetnosti: dramsko, lutkovno, plesno, ulično gledališče ter vse glasbene zvrsti s poudarkom na klasični, etno in jazz glasbi; b. kulturni program za otroke, zlasti ob sobotah dopoldne; c. literarni program v sodelovanju z referenčnimi institucijami, kot so Mestna knjižnica Ljubljana, Trubarjeva hiša literature, Društvo slovenskih pisateljev, založniki in druge; d. stand up komedijo in podobne lahkotnejše žanre; ter v razmerju med področji 2/3 glasbe in 1/3 ostalih umetniških zvrsti, pri čemer morajo biti na letni ravni vključene vse navedene zvrsti, odstotek klasične glasbe mora biti vsaj 30 %, dnevna mehanska glasba pa na enakem nivoju kot glasba iz koncertnega programa tako po kvaliteti kot po zvrsteh; e. programski odbor z najmanj 4 člani, ki so priznani strokovnjaki in delujejo na navedenih področjih, in katerega naloga bo opredelitev splošnih usmeritev programa, spremljanje njegovega izvajanja in njegovo evalviranje vsake 3 mesece. (Priloga 15). 4.5.12. Idejna zasnova ureditve gostinskega vrta v merilu 1:200 ali 1:100, ki mora vsebovati: – načrt razporeditve opreme gostinskega vrta, upoštevajoč dostopnost za gibalno ovirane osebe (tloris); – opis elementov gostinske opreme gostinskega vrta s slikovnim gradivom; upoštevaje idejno skico opreme gostinskega vrta z njeno postavitvijo v Prilogi 1. (Priloga 16) 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo 18. 5. 2012 na naslovu: Mestna občina Ljubljana Mestna uprava – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje – sejna soba 206, z začetkom ob 12. uri. Prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa za oddajo javne površine Prešernov trg, imenovana s sklepom št. 024-40/2012-2 s 30. 3. 2012. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom in veljavnim osebnim dokumentom. Obravnavane bodo le popolne in pravočasno prispele ponudbe. Ponudbe, prispele po poteku postavljenega roka, ter nepopolne ponudbe bodo izločene. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišji ponujeni denarni znesek uporabnine. Po prejemu ponudb organizator s ponudniki, katerih ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje, opravi dodatna pogajanja, z namenom, da se za organizatorja doseže ugodnejša ponudba. Pogajanja bodo opravljena v smislu pravil javne dražbe. Šteje se, da je najvišji ponujeni znesek uporabnine izhodiščna cena v postopku pogajanj. Najnižji znesek višanja uporabnine mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. Organizator s pogodbo odda javno površino tistemu ponudniku, ki v nadaljnjem postopku ponudi najvišji znesek uporabnine. Organizator bo ponudnike, ki bodo predložili popolne in pravočasne ponudbe, pisno vabil na pogajanja. Predstavniki ponudnikov se morajo v postopku pogajanj izkazati s pooblastilom in veljavnim osebnim dokumentom. Pooblaščenci ponudnikov morajo pred pogajanjem predložiti pooblastilo za udeležbo na pogajanjih, ki mora vsebovati tudi klavzulo o pravici draženja in veljavni osebni dokument. O pogajanjih se bo pisal zapisnik, ki bo zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem ponudnikov vročen po pogajanjih oziroma po pošti. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. Organizator ni zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Organizator lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti prejeto varščino brez obresti. 6. Dodatne Informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb zainteresirani posredujejo na e-pošto: andreja.pecan@ljubljana.si, pri čemer bodo vsi odgovori in morebitna dodatna pojasnila posredovani preko spletne strani, www.ljubljana.si. Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32/12, in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, (www.ljubljana.si). Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so: – Načrt lege, obsega, razmejitve in odmika od bližnjih urbanih konstant gostinskega vrta in odra ter idejna skica opreme gostinskega vrta z njeno postavitvijo (Priloga 1); – Izpisek iz katastra in zemljiške knjige (Priloga 2); – Zahtevana oprema gostinskega vrta in pogoji njene postavitve ter velikost in oblika odra (Priloga 3); – obrazci za pripravo ponudbe (Priloga 4–16); – vzorec pogodbe o oddaji javne površine v uporabo; – Kulturno-varstveni pogoji za kulturni spomenik Prešernov trg, izdani s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, št. 783/94, s 7. 3. 2012; ter so objavljeni samo na zgoraj navedeni spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti