Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 896 Ob-2478/12 , Stran 915
Št. 896 Ob-2478/12
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 ZBR-UPB 2), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja dela zemljišča z vgrajenimi rezervoarji za ND. b) Kraj: Vavta vas, Vavta vas 36. c) Vrsta nepremičnine: del zemljišča, parc. št. 625/7, k.o. Jurka vas, kar predstavlja 107,4 m2, z vgrajenimi rezervoarji. d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Izhodiščna cena je 4.758,00 EUR. Del zemljišča z vgrajenimi rezervoarji predstavlja idealni solastniški delež 3/5, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Višina varščine Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 8. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 22. 5. 2012, do 9 ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup bencinske črpalke v Vavti vasi – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 22. 5. 2012, ob 9.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti