Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 308/02-12 Ob-2474/12 , Stran 914
Št. 308/02-12 Ob-2474/12
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 B, 6330 Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v Občini Piran za leto 2012, ki so v upravljanju Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu: a) Prodajni mesti na mini tržnici pred vhodom na plažo v Portorožu (za čas od 24. 5. 2012 do 30. 10. 2012), Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 4.000,00 EUR + DDV; b) Prodajni mesti ob gostišču Marička na Parecagu (za čas od 1. 6. 2012 do 30. 10. 2012) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV. II. Začasna prodajna mesta v Piranu: a) Prodajni mesti na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 24. 5. 2012 do 19. 9. 2012) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV. b) Prodajni mesti na Tartinijevem trgu pri stavbi sodišča (ob Batani) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (za čas od 24. 5. 2012 do 30. 10. 2012) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (za čas od 1. 10. 2012 do 31. 1. 2013). Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV. III. Začasna prodajna mesta v Dragonji a) Prodajna mesta v Dragonji – nasproti semaforiziranega križišča na parc. št. 3113/14, k.o. Raven (za čas od 24. 5. 2012 do 30. 10. 2012) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV. Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino. Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po posamezni namembnosti. V primeru enake ponujene cene za isto dejavnost bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Kolikor katera izmed stojnic na razpisu ne bo oddana, jo Okolje lahko odda po izklicni ceni prvemu zainteresiranemu ponudniku. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno ceno. Oddaja stojnic v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic (več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje ponudb izločila. Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo dejavnost. Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov. Najemnina za prodajno mesto se v celoti poravna ob podpisu pogodbe. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Za lokacije »mini tržnica pred vhodom na plažo v Portorožu« in »mini tržnica v Piranu na Punti«, so ponudniki dolžni ob podpisu pogodbe vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo stojnice, katera se jim ob koncu sezone ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru poškodovanja stojnic se varščina za stojnice ne vrača. Na vseh ostalih začasnih prodajnih mestih si morajo ponudniki stojnico oziroma prodajni pult zagotoviti sami, s tem da predhodno pridobijo s strani najemodajalca pisno soglasje k načrtu stojnice oziroma prodajnega pulta, ki ga želijo postaviti. Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila: 1. a) dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti: – samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela; – gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; b) ponudniki za začasna prodajna mesta v Dragonji in pri gostišču Marička za prodajo sadja in zelenjave, morajo predložiti tudi dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID); prednost pri izbiri na lokaciji bodo imeli tisti, ki imajo kmetijsko dejavnost registrirano v Občini Piran; 2. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnem mestu; 3. dokazilo o plačilu 500 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač., št. 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »začasna prodajna mesta za leto 2012 – Ne odpiraj«. Ponudniki so vezani na dano ponudbo še 30 dni po oddaji ponudb. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, prispele najkasneje do 21. 5. 2012 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 21. 5. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku. Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Kolikor v roku 15 dni od obvestila o izboru izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe in plača najemnine se šteje, da od najema začasnega prodajnega mesta odstopa, ter se njegova varščina za resnost ponudbe zadrži. Začasno prodajno mesto se bo oddalo naslednjemu zainteresiranemu ponudniku. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in 15. uro na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti