Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 106/2012 Ob-2444/12 , Stran 914
Št. 106/2012 Ob-2444/12
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 6. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora, v objektu Bazen Sevnica, v najem
1. Najemodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 2. Predmet oddaje v najem Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora, v izmeri 49,25 m2, v objektu Bazen Sevnica, Prvomajska cesta 15, 8290 Sevnica, stoječem na parcelni številki 429/2, k.o. Sevnica, last Občine Sevnica. Poslovni prostor je v preteklosti že služil za potrebe trgovske dejavnosti (prodajalna). Prostor se lahko odda v najem za potrebe pisarne, trgovine, delavnice ali za druge namene, ki bi jih izrazili eventualni najemniki v postopku javnega zbiranja ponudb. Prostor ni opremljen z opremo, tako da ga bo moral najemnik opremiti sam. V poslovnem prostoru je možnost priključitve na vodovod, elektriko, skupinsko TV anteno, telefonski priključek, prezračevanje. Najemnik ima v sklopu poslovnega prostora na voljo svoje lastne sanitarije, garderobo in vetrolov. 3. Mesečna najemnina: – oddaja v najem za storitveno dejavnost, mesečna najemnina 230,85 €; – oddaja v najem za trgovinsko dejavnost, mesečna najemnina 288,65 €. Poleg stroška najema najemnik prevzema tudi obratovalne stroške prostora. 4. Namembnost poslovnega prostora: poslovni prostor je namenjen za izvajanje storitvene ali trgovske dejavnosti. 5. Čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem: 5 let z možnostjo podaljšanja. 6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v RS. 7. Varščina: ponudnik mora pred iztekom roka zbiranja ponudb plačati varščino v višini ene mesečne najemnine, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino je potrebno vplačati na TRR JZ KŠTM Sevnica, št. 01310 6000000209, sklic 00 1203. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v mesečno najemnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 8. Pogoji za predložitev ponudb Ponudba mora biti pisna in mora vsebovati naslednje podatke: – ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, število transakcijskega računa (vračilo varščine), matično in davčno številko; – izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom. Pisni ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine v višini ene mesečne najemnine; – izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 60 dni; – programski načrt. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 60 dni. 10. Način in rok plačila najemnine: najemnina se bo plačevala mesečno. Najemnino za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa najemne pogodbe oziroma v roku, ki ga določa najemna pogodba. V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. 11. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 23. 5. 2012. Ponudbe se oddajo v tajništvu JZ KŠTM Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb Bazen – Ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval. Odpiranje ponudb bo 25. 5. 2012, ob 9. uri v sejni sobi JZ KŠTM Sevnica. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 12. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb Ponudb, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, komisija ne bo obravnavala. Komisija bo pri izbiri ponudnika kot kriterij poleg programa, ki naj bi se izvajal v poslovnem prostoru, upoštevala tudi prednostne pogoje, določene v 8. členu Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB). V primeru večjega števila ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje, lahko najemodajalec izvede s ponudniki dodatna pogajanja. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo za poslovni prostor v roku 15 dni po izdaji sklepa o izboru ponudnika, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali pooblaščena oseba, ki vodi postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta poslovnega prostora so dostopni pri upravljavcu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica, pri Petri Biderman, na tel. 07/816-10-73 ali po elektronski pošti: petra.biderman@kstm.si. Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnem dogovoru.
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti