Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2507/12 , Stran 913
Ob-2507/12
Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Svet JAZMP) na podlagi 18. člena v povezavi z 19. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04, ter 17. in 18. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) objavlja javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: direktor). Za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Agencija) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri, – ima najmanj deset let delovnih izkušenj, – je strokovnjak na področju dela Agencije, – aktivno obvlada angleški jezik, – je državljan Republike Slovenije, – ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov ter nima nobene funkcije v teh organizacijah, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ali zaradi povzročitve gospodarske škode. Pristojnosti direktorja so: – zastopa in predstavlja Agencijo, – organizira in vodi delo ter poslovanje Agencije, – izdaja upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom, – predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, – opravlja naloge, ki mu jih določi svet Agencije, – predlaga letni in večletni program dela Agencije, – predlaga letni in večletni finančni načrt Agencije, – pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet Agencije, in druge strokovne podlage za njegovo delo ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev, – sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, ki se nanašajo na poslovanje agencije, – imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog, – pripravlja poročila o delu in poslovanju Agencije, – opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem sklepom. Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente: 1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika, 2. dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušnjah, 3. potrdilo, da je državljan Republike Slovenije, 4. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev, ali zaradi povzročitve gospodarske škode, 5. izjavo, da ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov ter nima nobene funkcije v teh organizacijah. Prijavi je potrebno priložiti življenjepis kandidata, ki mora biti v obliki Europass, v katerem naj kandidat poleg pridobljene formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Direktorja Agencije bo na predlog sveta Agencije po izvedenem postopku javnega natečaja in v skladu z določbami Zakona o javnih agencijah imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Agencije. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke«, na naslov Ptujska ulica 21, Ljubljana. Prijava mora biti poslana v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Agencije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Agencije. Kandidat lahko morebitne dodatne informacije pridobi vsak delovni dan, pri vodji Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve Blanki Česnik Wolf, na tel. 08/20-00-532. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti