Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2501/12 , Stran 911
Ob-2501/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Prve dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2012 s stvarnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2012, ki ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na seji dne 24. 4. 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine s parc. št. 100/16, k.o. Poljubinj
I. Splošni podatki I.1. Opis Parc. št. 100/16, k.o. Poljubinj, se nahaja na skrajnem severovzhodnem delu poslovne cone Poljubinj II. Na območju poslovne cone je zagotovljeno prometno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, omrežje javne razsvetljave in ravnanje z odpadki, za kar bo moral kupec plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Za morebitni priključek na omrežje kabelske televizije, telefonsko in električno omrežje, bo moral kupec stroške priključka poravnati neposredno upravljavcem teh omrežij. Na gradbenih parcelah je zgrajeno javno omrežje, za katerega bo lastnik parcele dolžan omogočiti upravljalcu vzdrževanje in upravljanje. I.2. Funkcija območja Območje poslovne cone Poljubinj II je opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo objektov proizvodno – servisne dejavnosti tako iz arhitekturno-urbanističnega vidika, kot iz tehnološkega (dostopi, komunala in dr.). Gradnja je možna v skladu z Urbanistično tehničnimi smernicami Poslovne cone Poljubinj II, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na seji dne 15. 4. 2008. Možna je gradnja objektov za opravljanje proizvodnih, obrtnih in servisnih dejavnosti (mizarstvo, strojno ključavničarstvo, avtoservisi, splošni servisi ipd.), ter drugih dejavnosti, ki za okolico niso moteče. V okviru dejavnosti imajo objekti lahko določene površine neproizvodnega značaja (pisarne, skladišča), ki so v funkciji osnovne dejavnosti. Storitvene dejavnosti (npr. samostojne pisarne, trgovine, gostilne, uslužnostne dejavnosti ipd) niso predvidene. V območju poslovne cone ni dovoljena gradnja prostorov za stalno ali začasno bivanje. I.3. Vrste dovoljenih posegov v prostor so: – gradnja solarnih elektrarn in spremljajočih objektov, – urejanje in vzdrževanje odprtih površin kot so zelenice, dovozne in pohodne površine, pešpoti, ploščadi, – gradnja objektov za potrebe komunale, prometa in zvez, – vodnogospodarske ureditve, – urejanje javnih zelenih površin, ureditev zelenja ob objektih, postavitev mikrourbane opreme, gradnja nujnih komunalno – energetskih in prometnih infrastrukturnih objektov in naprav, postavitev klopi, smetnjakov. II. Predmet prodaje in izklicna cena Predmet prodaje je zemljišče s parc. št. 100/16, k.o. Poljubinj, ki meri 1.485 m2. Izklicna neto cena (brez DDV) za predmetno parcelo je določena s cenitvijo sodnega cenilca ustrezne stroke in znaša 37.800,00 EUR. III. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, dne 23. 5. 2012, ob 10. uri. IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so lahko kupci nepremičnin v Republiki Sloveniji ter ob uri, ki je določena za pričetek javne dražbe, prijavijo svojo udeležbo na dražbi in predložijo: 1. a) samostojni podjetniki oziroma fizične osebe: originalno osebno izkaznico ter izpisek oziroma priglasitveni list o registraciji osebnega podjetnika iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti in pooblaščenci za zastopanje oziroma prokuristi, b) gospodarske družbe: izpisek iz registra, iz katerega izhaja firma, sedež, dejavnosti, osnovni kapital, matična številka in pooblaščenci za zastopanje družbe oziroma prokuristi, 2. pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, na katerem mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju (kolikor posameznega samostojnega podjetnika oziroma gospodarsko družbo na javni dražbi zastopa oseba, ki ni pooblaščena za zastopanje na podlagi zakona oziroma njeno pooblastilo ne izhaja iz vpisa v registru), 3. obvestilo DURS o davčni številki, 4. originalno dokazilo o pravočasno vplačanem znesku varščine in številko transakcijskega računa, na katerega naj se vrne znesek varščine v primeru, da dražitelj na dražbi ne bo uspel. Na javni dražbi ne morejo kot dražitelji sodelovati osebe, navedene v 32. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). V. Varščina Varščina, ki jo mora posamezni dražitelj vplačati pred dražbo znaša 10 % od izklicne cene parcele, kar znaša 3.780,00 EUR. Dražitelj mora varščino vplačati na transakcijski račun Občine Tolmin, št. 01328 – 0100014970, pri čemer mora kot namen vplačila navesti »varščina parc. št. 100/16«. Dražitelju, ki bo uspel na javni dražbi, se bo varščina vštela v kupnino, neuspešnim dražiteljem pa bo varščina najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva javne dražbe, brez obresti, vrnjena na njihov transakcijski račun. VI. Kupnina, plačilni pogoji Nepremičnina bo prodana tistemu ponudniku, ki bo zanjo ponudil najvišjo ceno. Prodajno pogodbo mora kupec podpisati najkasneje v roku 10 dni od dneva javne dražbe, kupnino pa poravnati najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko mu bo izdan račun. Plačilo kupnine v 30-dnevnem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen, Občina Tolmin pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. V kupnino ni vštet davek na dodano vrednost po stopnji 20 %, ki ga bo Občina Tolmin obračunala kupcu na računu za kupnino. Kupec nosi tudi stroške cenitve, stroške overitve podpisa pri notarju in takso za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. Stroške cenitve skupaj z DDV-jem kupcu obračuna prodajalec na računu za kupnino, stroške overitve kupec poravna neposredno notarju, takso za vknjižbo pa zemljiški knjigi. Pred izdajo dovoljenja za gradnjo bo moral kupec poravnati komunalni prispevek. VII. Drugi pogoji 1. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno – kupljeno«, kasnejši ugovori glede dejanskega ali pravnega stanja nepremičnin niso mogoči. 2. Posamezna fizična ali pravna oseba je lahko lastnica največ enega zemljišča v Industrijski coni Poljubinj II, izjemoma je lahko posamezna oseba lastnica dveh zemljišč, kolikor sta ti dve zemljišči glede na predvideni načrt pozidave v obrtni coni združljivi. 3. Občina Tolmin si na nepremičninah pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere je upravičena od kupca zahtevati prodajo nepremičnine, kolikor kupec v roku 3 let na nepremičnini, ki jo je odkupil, ne zgradi poslovnega objekta vsaj do III. gradbene faze. Odkupno pravico lahko uveljavlja v roku enega leta od poteka v prejšnjem stavku navedenega roka za izgradnjo. Odkup se izvrši po ceni, doseženi na javni dražbi, revalorizirani za rast življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji, ki jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Morebitna vlaganja kupca v nepremičnino se mu povrnejo v vrednosti, kot jo bo ugotovil cenilec gradbene stroke, ki ga določi Občina Tolmin. Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo, po poteku triletnega roka se Občina Tolmin v primeru, da ne bodo realizirani pogoji za odkup, zaveže kupcu na njegovo zahtevo izdati izbrisno dovoljenje. 4. Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last in posest ter predlagal vknjižbo lastninske pravice na ime kupca, najkasneje v roku 7 dni po plačilu celotne kupnine, pod pogojem, da kupec v tem času overi tudi svoj podpis na pogodbi pri notarju (zaradi vknjižbe odkupne pravice). Predlog za vknjižbo lahko pri pristojni zemljiški knjigi vloži izključno prodajalec. 5. Oseba, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem župana Občine Tolmin postopek prodaje nepremičnine ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. Je pa prodajalec v tem primeru dolžan vrniti vplačano varščino brez obresti v roku 8 dni od ustavitve postopka. VIII. Pravila dražbe 1. Dražba je ustna in jo vodi oseba, ki jo imenuje župan Občine Tolmin. 2. Dražbe se lahko udeleži le tisti, ki ob uri, določeni za javno dražbo priglasi svojo udeležbo in osebi, ki vodi javno dražbo, predloži vsa dokazila, navedena v točki IV. 3. Posamezna ponujena cena se izkliče trikrat, vsakokrat po preteku trideset sekund od predhodnega izklica. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 1.000,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim, oziroma od izklicne cene. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Dražba za nepremičnino je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 4. Če na dražbo za posamezno nepremičnino pristopi le en dražitelj, se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. 5. Posamezni dražitelj mora ugovor zoper potek postopka podati nemudoma, dokler ni zaključen zapisnik o javni dražbi. O ugovoru oseba, ki vodi javno dražbo, odloči takoj. 6. O javni dražbi se vodi zapisnik, ki ga podpiše oseba, ki vodi dražbo, dražitelj, ki je na dražbi uspel in morebitni drugi dražitelji, ki so prisotni ob zaključku dražbe. 7. Kar ni določeno s temi pravili, se v zvezi z izvedbo javne dražbe uporabljajo določbe Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). IX. Dodatne informacije in ogled nepremičnin: natančnejše informacije glede nepremičnine, ki je predmet prodaje je možno pridobiti na sedežu občinske uprave v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, pri Davorinu Simčiču, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti