Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 322-2/2012-1 Ob-2503/12 , Stran 908
Št. 322-2/2012-1 Ob-2503/12
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) objavlja Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Kostanjevica na Krki in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in se bodo izvajali v letu 2012. 3. Vlagatelji in pogoji sofinanciranja Upravičenci do sredstev tega razpisa so društva, ki delujejo na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki, – so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine, – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, – aktivno delujejo vsaj 6 mesecev pred objavo razpisa, – so organizatorji ali soorganizatorji prireditve, ki je predmet prijave na ta razpis. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki prijavljajo prireditve oziroma projekte, ki so več kot 50 % sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna. 4. Višina razpoložljivih sredstev Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, je zagotovljena v proračunu za leto 2012, in sicer v višini 10.000,00 EUR, na proračunski postavki 5521 – Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. – Upravičeni projekti za sofinanciranje so: 1. izdaja promocijskega materiala (katalogi, zloženke, turistični spominki, zemljevidi, drugo), 2. označitev pohodnih poti, 3. označitev kolesarskih poti, 4. postavitev informativnih tabel, 5. organizacija ocenjevalne akcije za najlepše urejeno vas, 6. organizacija čistilne akcije in urejanje okolja na območju občine, 7. organizacija prireditev, ki ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino ter ljudske običaje, 8. organizacija dobrodelnih prireditev, 9. organizacija strokovnega ocenjevanja domačih proizvodov (vino, mesni izdelki, kruh, pecivo). Za prijavo na razpis se upoštevajo podatki tekočega leta. 5. Rok za prijavo in oddajo vlog: razpisni rok za oddajo vlog za sofinanciranje navedenih prireditev in projektov je do vključno 31. maja 2012. Naslov za pošiljanje: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za turizem«. 6. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan, bo prispele vloge odpirala, obravnavala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po zaključenem razpisnem roku. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo, v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v skladu z določili pogodbe. 7. Rezultati javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki s sklepom, v roku 30 dni od zaključka razpisa. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. 8. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-pošta: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti