Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 330-75/2012 Ob-2502/12 , Stran 906
Št. 330-75/2012 Ob-2502/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/07), objavlja Občina Kostanjevica na Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2012, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012 v višini 10.800 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012. III. Splošna določila – pogoji za upravičence (1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. (2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. (3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. (4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. (5) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje (MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. (6) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje (MSP), ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen. (7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. (8) Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. (9) Upravičencu se ne dodeli pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroškov prevoza, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. (10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU). (11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Kostanjevica na Krki. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9.000 EUR (PP 5001). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...), – stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...), – stroški za nakup opreme hlevov, – stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod, – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Upravičenci: – Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki investirajo na območju Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Kostanjevica na Krki. Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin, – tekoče stroške proizvodnje, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; – nakup enoletnih rastlin, – investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo (npr. gradbeno dovoljenje), – v primeru urejanja pašnikov: izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba (npr. Kmetijsko svetovalna služba), – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – predloženi predračuni za izvedbo naložbe (strojno delo in material). Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi predračuni in računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, – pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,5 ha. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije. – Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. – Skupna vrednost vseh prijavljenih del pri napravi pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na upravičenca znaša najmanj 500 EUR in največ 21.000 EUR. To je razvidno iz priloženih predračunov in sicer pri stroških za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50 % na OMD in do 40 % za ostala območja. – Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.800 EUR (PP 5004). Predmet podpore Predmet podpore je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Kostanjevica na Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji. K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo dokumentacijo: – zbirno vlogo lastnika zemljišč oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o rednem vpisu v šolskem letu 2012/2013, – potrdilo o katastrskem dohodku prosilca, – potrdilo CSD o neprejemanju sredstev republiške štipendije, oziroma potrdilo o višini štipendije, če jo prosilec prejema. Upravičenci: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Kostanjevica na Krki. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Kostanjevica na Krki in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Kostanjevica na Krki, – upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva. Finančne določbe: – do 450 EUR na dijaka oziroma študenta v tekočem letu. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge za ukrep »Naložbe« morajo biti oddane najkasneje do četrtka, 31. 5. 2012, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do srede, 3. 10. 2012 na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine Kostanjevica na Krki ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – naložbe«, Ne odpiraj »JR – štipendiranje«. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala k dopolnitvi, pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. Opomba: občinska uprava po odpiranju vlog lahko vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen sredstva ne bodo odobrena ter izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. Postopek ocenjevanja vlog in merila Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen ter upravičene stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrep: naložbe v kmetijska gospodarstva. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu, v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2012, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek in pogodba za ukrep »Naložbe« morata biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki najkasneje do ponedeljka, 17. 9. 2012, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do ponedeljka, 29. 10. 2012. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu in računi oziroma zahtevana dokumentacija glede na posamezen ukrep. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve komisija ne bo upoštevala. VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-pošta: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti