Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 430-0020/2012-2 Ob-2489/12 , Stran 905
Št. 430-0020/2012-2 Ob-2489/12
Javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest« za obdobje 5 let
Koncedent: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Predmet koncesije: postopek podelitve koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest« za obdobje 5 let. Vrsta postopka: javni razpis se izvaja skladno z določili Odloka o občinskih cestah (objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/07, 88/11), ki je hkrati koncesijski akt, Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu – ZJZP, (Uradni list RS, št. 127/06) in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju – ZJN-2, (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10), kot odprti postopek. Način pridobitve razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je dostopna na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), ob objavi Obvestila o naročilu predmetnega razpisa. Izdelava ponudbe: Prijavitelj mora oddati ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Natančna navodila za pripravo ponudbe, pogoji za sodelovanje ter merila za izbor najugodnejšega ponudnika so razvidni iz razpisne dokumentacije. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredovati koncedentu preko za to namenjenega obrazca na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa. Na drugače posredovana vprašanja koncedent ni dolžan odgovoriti. Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje do 4. 6. 2012 do 10. ure. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: Koncedent bo odgovore na vprašanja, dodatna pojasnila, morebitno podaljšanje rokov ter morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si) k objavi predmetnega javnega razpisa najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Rok za prejem ponudb: 25. 6. 2012 do 12. ure. Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Prepozno prejeto ponudbo bo koncedent neodprto vrnil pošiljatelju. Vložišče: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Javno odpiranje ponudb: 25. 6. 2012 ob 13. uri na lokaciji Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Rok trajanja koncesije: koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo 5 let.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti