Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 441-0002/2012-1 Ob-2477/12 , Stran 903
Št. 441-0002/2012-1 Ob-2477/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 93/07) ter Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2012 (Uradni list RS, št. 20/12), objavlja Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma
razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma za leto 2012
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012 v višini 14.000 EUR, od tega 11.000 EUR na proračunskih postavkah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke ali iz postavke za dodelitev državnih pomoči de minimis in obratno. III. Ukrepi in upravičenci Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Kuzma do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2012. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, – najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1.1 posodabljanje kmetij, 1.2 urejanje pašnikov, 1.3 urejanje kmetijskih zemljišč. 1.1. Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, – stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev izpustov, – stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti), – stroški nakupa kmetijske mehanizacije (škropilnice itd.), – stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd …), – stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, – stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu. Pogoji za pridobitev: – ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 1.2. Urejanje pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika, – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev: – načrt postavitve pašnika, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški: – stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.). Pogoji za pridobitev: – ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 60 % ali do 75 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja; kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije, – do 100 % upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti), – do 100 % dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah. Upravičeni stroški: – stroški izdelave dokumentacije, – stroški za nabavo materiala za obnovo, – stroški za izvajanje del. Pogoji za pridobitev: – objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture, – ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. 3. Pomoč za arondacijo Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. Pogoji za pridobitev: – dokazila o upravičenosti arondacije, – dokazila o izvedbi arondacije, – dokazila o plačilu stroškov. 4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, 1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 1.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 1.4 za publikacije, kataloge, spletišča. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične podpore iz tega člena, – izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Pogoji za pridobitev: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov. IV. Merila za izbor programov Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in naložbe za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb so: – prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2007, – starost upravičenca, – izobrazba upravičenca, – standard kmetijske pridelave, – status upravičenca, – delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe. Za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb se namesto merila »standard kmetijske pridelave« in »izobrazba upravičenca« upoštevata naslednji merili: – starost objekta, – vrsta obnove (obnova/sanacija, rekonstrukcija). Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 90 točk. Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske izjeme – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – primernost predloženih vsebin glede na cilj strategije, – večletne izkušnje pri delo s podeželskim prebivalstvom iz razpisanih tem. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 80 točk. 2. Dodelitev državnih pomoči de minimis I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Kuzma, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kuzma za leto 2012 v višini 3.000 EUR na proračunski postavki 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo. Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. III. Upravičenci Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov in z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih, ter upravičenci, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev. IV. Ukrepi 1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa strojev in opreme za delo v gozdarstvu, – stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali dokazilo, da postopek registracije poteka, razen za upravičence, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti. 2. Promocija in trženje proizvodov in storitev Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve, itd.) Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012. 3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012. V. Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi de minimis- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost so: – prejeta javna sredstva za naložbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2007, – starost upravičenca, – izobrazba upravičenca, – delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe, – status dejavnosti. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 85 točk. VI. Rok in način prijave Razpis je odprt do 30. 9. 2012 oziroma do porabe sredstev. Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Kuzma in na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si, vloži se v zaprti ovojnici neposredno v sprejemni pisarni Občine Kuzma ali se pošlje na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c. Ovojnica mora biti opremljena s polnim naslovom vlagatelja, prejemnika in pripisom: »Javni razpis – Ne odpiraj« ter z oznako: »Dodelitev državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma za leto 2012«. VII. Obravnava vloge Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava v upravnem postopku sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo odločitev. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Kuzma v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe na upravo občine predložiti dokazilo (originalno fakturo) o plačilu stroškov ukrepa za katerega je pridobil sredstva ter originalno potrdilo o plačilu predmetnih stroškov. VIII. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Kuzma, Kuzma 60 c ali na tel. 02/55-580-14, kontaktna oseba Simona Čurman.
Občina Kuzma

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti