Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 311-1/2009 Ob-2468/12 , Stran 901
Št. 311-1/2009 Ob-2468/12
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/10) in 23., 24. ter 34. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 55/11), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije v Občini Šmartno pri Litiji
1. Naziv koncedenta: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 2. Podlaga in predmet razpisa V skladu z določbami Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 55/11), je predmet javnega razpisa podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije v Občini Šmartno pri Litiji. Razpis vključuje a) dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote in b) dejavnost proizvodnje toplote. a) Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja obsega: – izgradnja, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, – zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote, – zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za priključitev in dostop do omrežja, – zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja, – nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja, – napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih, – vodenje katastra, – zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja, – vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih (energetskoknjigovodstvo), – druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti. b) Dejavnost proizvodnje toplote obsega: – izvedbo investicije (rekonstrukcije, izgradnje) ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnice in deponije goriva, – zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote iz lesne biomase oziroma drugih obnovljivih virov energije za daljinsko ogrevanje. Koncesionar je dolžan na lastne stroške pridobiti zemljišča ter zgraditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje kotlovnice ter deponije goriva. V fazi izvajanja bo moral koncesionar na lastne stroške pridobiti služnostne pogodbe od služnostnih upravičencev, kjer bo potekala trasa toplovoda in urediti postopek vpisa služnostnih razmerij v zemljiško knjigo. Javna služba se izvaja na območju naselja Šmartno pri Litiji. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na navedenem območju izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo, ki je predmet tega razpisa. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 25 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 3. Prijava: prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke (primerna in pravilna prijava – za tolmačenje terminov se uporabljajo določila ZJN-2). Predložena prijava mora biti veljavna najmanj 90 dni od poteka roka za oddajo prijav. 4. Sposobnost prijavitelja: za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji in razpisno dokumentacijo. 5. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi priložiti menico brez protesta in menično izjavo v višini 20.000,00 EUR. Veljavnost menice in menične izjave mora biti najmanj 90 dni od roka za oddajo prijav. 6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, www.smartno-litija.si, in na portalu javnih naročil, www.enarocanje.si. Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 4. 6. 2012, do 11. ure, po pošti ali osebno, v ponedeljek, torek in četrtek, med 8. in 15. uro, v sredo, od 8. do 16. ure in ob petkih, med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v tajništvu Občine Šmartno pri Litiji. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: info@smartno-litija.si. 7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije: dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko portala e-naročanje. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Zadnji rok za pisna vprašanja je 10 dni pred rokom za oddajo prijav, do 10. ure. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve objavi na portalu javnih naročil ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Na ovojnici mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – prijava – Koncesija OVE v Občini Šmartno pri Litiji«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov, najpozneje do 4. 6. 2012, do 11. ure. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 9. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo 4. 6. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 11. Način ocenjevanja prijav: naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so: 1. Cena toplotne energije za uporabnike; 2. Pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe; 3. Višina koncesijske dajatve. 12. Postopek izbire koncesionarja: v postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji z upravno odločbo. Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti