Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 302-0001/2012 Ob-2465/12 , Stran 899
Št. 302-0001/2012 Ob-2465/12
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10 – v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11, 76/11, 26/12) in mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za finance, št. M001-5881455-2011, z dne 7. aprila 2011, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Banke Koper d.d., Abanke Vipa d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d. (v nadaljevanju: Banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2012 sofinancirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva). II. Pogoji in merila za dodelitev kreditov II.1. Namen, za katerega se krediti dodeljujejo Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene: a. investicije v: – nakup zemljišča, – nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov, – nakup opreme – osnovnih sredstev, b. financiranje obratnih sredstev: nakup materiala. II.2. Upravičenci do dodelitve kreditov so Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci: – mikropodjetja, – mala podjetja in – samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja, prosilci, upravičenci), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah. Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 214/2008), in sicer število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja: – mikropodjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR; – malo podjetje pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Do dodelitve kreditov po tem razpisu niso upravičena: – podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000; – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; – podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1407/2002 in – podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU C, št. 244/2004) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. II.3. Kriteriji upravičenosti do dodelitve kreditov: 1. Krediti se dodeljujejo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije upravičenosti do dodelitve kreditov, objavljene v Pravilniku in v tem javnem razpisu, ter izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Banka. 2. Krediti se dodeljujejo za investicije oziroma za financiranja obratnih sredstev, ki so se začela izvajati v tekočem letu (tj. v letu 2012). 3. Sedež podjetja oziroma registrirane podružnice in mesto investicije morata biti na območju Občine Tolmin. II.4. Omejitve pri dodelitvi kreditov: 1. Krediti ne smejo biti namenjeni izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, in sicer za pomoč neposredno povezano z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 2. Dodelitev kreditov ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. 3. Krediti, dodeljeni podjetjem v cestno prometnem sektorju, ne smejo biti namenjeni za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. II.5. Merila za dodelitev kreditov Krediti se prednostno dodeljujejo upravičencem, katerih investicije oziroma financiranja obratnih sredstev so namenjena predvsem: 1. zagotavljanju novih delovnih mest ali ohranjanju obstoječih delovnih mest, 2. vlaganju v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja, 3. dopolnjevanju proizvodnih programov ostalega gospodarstva, 4. doseganju višje kvalitete proizvodov in storitev, 5. zagotavljanju visoke stopnjo donosnosti. II.6. Višina sredstev Skupna višina razpisanih kreditnih sredstev oziroma kreditni potencial, namenjen dodeljevanju dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012, znaša 233.000,00 EUR. Sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2012, znašajo 30.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu«. II.7. Upravičeni stroški: a. Upravičeni stroški investicij, za katere je možno dodeljevati kredite, so: – strošek nakupa zemljišča, – strošek nakupa, graditve, rekonstrukcije ali adaptacije poslovnih prostorov, – strošek nakupa opreme – osnovnih sredstev. b. Upravičeni strošek obratnih sredstev, za katerega je možno dodeljevati kredite, je strošek nakupa materiala. II.8. Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji Letna obrestna mera za kreditojemalce: EURIBOR (6-mesečni) + 0,00 odstotnih točk letno, subvencija je že vključena. Doba vračanja kredita: a. Krediti se za investicije dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj tri do največ deset let. b. Krediti, namenjeni financiranju obratnih sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj enega do največ tri leta. Najvišji znesek kredita: a. Krediti se za investicije dodeljujejo največ v višini 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar največ do 100.000,00 EUR na posameznega upravičenca v letu 2011 ob upoštevanju prej navedenega pogoja. b. Krediti se za obratna sredstva dodeljujejo največ v višini 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sredstev, vendar največ do 30.000,00 EUR na posameznega upravičenca v letu 2011 ob upoštevanju prej navedenega pogoja. Način vračila kredita Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju obratnih sredstev, ni možno. Obračun in plačilo obresti Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Zavarovanje kredita Način zavarovanja kredita za vsak posamezen primer določi Banka po dogovoru s kreditojemalcem, v odvisnosti od ocenjene tveganosti naložbe in bonitete komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini zavarovanja kredita so: a. hipoteka, b. depozit, c. z dvema kreditno sposobnima porokoma, d. drugo. Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca. Rok koriščenja kredita Kreditojemalec lahko odobren kredit na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije črpa od dneva sklenitve kreditne pogodbe do porabe kreditnega potenciala, oziroma največ do vključno 21. decembra 2012. Kreditojemalec mora odobren kredit praviloma začeti črpati v roku enega meseca od sklenitve kreditne pogodbe. V primerih, ko kreditojemalec v enem mesecu od podpisa kreditne pogodbe kredita še ni začel koristiti, je možno, v odvisnosti od dinamike investiranja, dogovoriti podaljšanje roka za začetek koriščenja kredita, če so za to izpolnjeni pogoji, določeni v kreditni pogodbi. Način koriščenja kredita Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi ustreznih dokazil (predračunov, ponudb, (pred)pogodb ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev. Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih stroškov investicij oziroma financiranj obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela izvajati pred začetkom tekočega leta (tj. pred 1. januarjem 2012). V tem primeru mora kreditojemalec Banki poleg ustreznih dokazil (računi, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi pripadajoča dokazila o plačilu le-teh. Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki bremenijo kreditojemalca: Kreditojemalec plača nadomestilo za odobritev kredita v višini 0,2 % od zneska odobrenega kredita. Drugih stroškov kredita ni. Komitentstvo kreditojemalca pri Banki ni pogoj za dodelitev kredita. Drugi pogoji: a. kreditojemalec mora med viri financiranja zagotavljati lastna sredstva najmanj v višini 25 % upravičenih stroškov investicije oziroma obratnih sredstev; b. kredit, pridobljen na podlagi tega razpisa, se lahko porabi izključno za namen, za katerega je bil odobren; c. kredit se lahko dodeli le v primeru, kadar predstavlja potrebno spodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potreben; d. v primeru kredita za namen investicije je kreditojemalec dolžan izpolniti tudi naslednje pogoje: – dokončati investicijo v roku, ki bo določen v kreditni pogodbi; – ohraniti predmet investicije na območju Občine Tolmin in v uporabi za isti namen, za katerega so bila kreditna sredstva dodeljena, vsaj še pet let po zaključku investicije ter – zagotoviti, da predmet investicije ne bo prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam vsaj še pet let po zaključku investicije; e. kreditojemalec mora podati pisno izjavo (Obrazec 3 iz razpisne dokumentacije), iz katere je razvidno, da za isti namen oziroma za iste upravičene stroške, za katere kandidira na razpisu, še ni prejel oziroma ne prejema pomoči »de minimis« in drugih pomoči iz javnih virov (iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev je iz teh virov za isti namen oziroma za iste upravičene stroške že prejel, oziroma je zanje zaprosil. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu »de minimis«. Z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne smejo biti presežene intenzivnosti pomoči, ki so določene za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). Intenzivnost pomoči »de minimis« za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva ne sme preseči 55 % upravičenih stroškov investicije oziroma obratnih sredstev. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000,00 EUR, upravičencu iz cestnoprometnega sektorja pa 100.000,00 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ti zgornji meji se uporabljata ne glede na obliko in namen pomoči »de minimis« ter ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena. Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: Komisija) bo pred dodelitvijo pomoči pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance za vsakega upravičenca posebej preverila višino že prejete pomoči po pravilu »de minimis«. III. Vsebina vloge in rok(I) za prijavo Vloga za prijavo na javni razpis obsega: 1. predpisane prijavne obrazce: Obrazec 1 »Podatki o prosilcu«, Obrazec 2 »Podatki o predvideni investiciji oziroma financiranju obratnih sredstev« in Obrazec 3 »Izjava«, 2. priloge in dokazila, ki so za posamezno kategorijo prosilcev navedene na seznamu »Dokumentacija za odobritev kredita«. Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci od dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si. Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj z zahtevanimi prilogami morajo prosilci poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2012 – investicija«, oziroma za obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2012 – obratna sredstva«, in opremljene z naslovom pošiljatelja. V primeru, da prosilec zaproša za dodelitev kredita za namen investiranja in za namen financiranja obratnih sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi, in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva. Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe sredstev razpoložljivega kreditnega potenciala v proračunskem letu 2012 oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 30. novembra 2012, do 12. ure. IV. Obdelava vlog Komisija bo prispele vloge odpirala in obravnavala praviloma enkrat mesečno na seji, sklicani praviloma prvi teden v tekočem mesecu oziroma največ osem dni po preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo Komisija obravnavala vloge, ki bodo prispele v preteklem mesecu, in sicer do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen vmesni rok za oddajo vloge je zadnji delovni dan v posameznem mesecu znotraj razpisnega roka. Vloge, ki bodo prispele po izteku razpisnega roka (to pomeni, 30. novembra 2012, od 12. ure dalje, oziroma po datumu, s katerim bodo sredstva razpoložljivega kreditnega potenciala porabljena in bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja) in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, Komisija zavrže. Neutemeljene in neupravičene vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, Komisija zavrne. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog, Komisija vloge ponovno obravnava, in sicer na prvi redni seji Komisije, po potrebi pa lahko tudi na posebej sklicani izredni seji Komisije. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne dopolnijo ali pa jih dopolnijo neustrezno, Komisija vloge zavrže kot nepopolne. Vse popolne in upravičene vloge Komisija obravnava v skladu z merili, objavljenimi v tem javnem razpisu, ter na tej podlagi pripravi predlog dodelitve kreditov ter iz njih izhajajočih višin pomoči »de minimis« v obliki subvencij obrestne mere posameznim upravičencem. Na podlagi navedenega predloga Komisije, pristojni organ občinske uprave Občine Tolmin posameznemu upravičencu izda obrazložen sklep o višini dodeljene pomoči »de minimis« v obliki subvencije obrestne mere, ki obsega tudi podatek o višini in odplačilni dobi dodeljenega kredita in višini upravičenih stroškov za posamezen namen, oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge, v skladu s predlogom Komisije. Komisija bo predlog o dodelitvi kreditnih sredstev pripravila in ga predložila pristojnemu organu občinske uprave Občine Tolmin najkasneje v tridesetih dneh od poteka posameznega roka za vložitev vlog. Prosilcem bodo sklepi posredovani v nadaljnjih osmih dneh oziroma takoj po pridobitvi podatkov o prejetih pomočeh „de minimis“ za posameznega upravičenca iz centralne evidence Ministrstva za finance. Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep o odobritvi kreditnih sredstev, sklenila kreditne pogodbe ter dogovorila in zagotovila ustrezno zavarovanje kredita. Banka bo izvajala nadzor nad porabo in vračanjem odobrenih kreditnih sredstev, po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih kreditnih sredstev ter izvajanjem določil kreditne pogodbe bosta opravljala tudi pristojni organ občinske uprave Občine Tolmin in Komisija. Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih kreditnih sredstev bo lahko ugotavljal tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin. Prejemnik kreditnih sredstev po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da: – kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena ali – so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi ali – je kršil druga določila kreditne pogodbe, je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve alineje takoj vrniti neodplačani del nenamensko porabljenih kreditnih sredstev oziroma v primerih iz druge in tretje alineje vsa neodplačana kreditna sredstva, skupaj s celotno pripadajočo višino subvencije obrestne mere in s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve kreditnih sredstev po Pravilniku za naslednji dve leti. V. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo županu v roku osmih dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba mora biti poslana s priporočeno pošto ali dostavljena osebno na naslov: Občina Tolmin, Urad župana, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Odločitev župana je dokončna. VI. Dodatne informacije in pojasnila Zainteresirani prosilci lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo: – na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan, med 8. in 14. uro, ali na elektronskem naslovu: janja.bicic@tolmin.si; – na Banki Koper d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Katja Štrukelj Valentinčič, na tel. 05/388-41-51, vsak delovni dan, med 8.30 in 16.30; – na Abanki Vipa d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot, na tel. 05/381-08-00, vsak delovni dan, med 8.30 in 12. uro, ter med 14. in 17. uro; – na Novi KBM d.d., Podružnica Tolmin, Trg maršala Tita 14, Tolmin, kontaktna oseba je Melanija Grahelj, na tel. 05/331-71-37, vsak delovni dan med 8. in 15.30.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti