Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 2012-0407 Ob-2460/12 , Stran 896
Št. 2012-0407 Ob-2460/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11) in 22. člena Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava« (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 02/1997), Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale. 2. Predmet: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«. Koncesija za opravljanje lokalne javne službe se podeli enemu koncesionarju.                 3. Kraj izvedbe: Območje Občine Domžale. 4. Sprejemljivost variantnih ponudb: prijave v variantah niso sprejemljive. 5. Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 5 let. 6. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis. 7. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za komunalne zadeve, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale; kont. oseba: Janez Bizjak, faks: 01/721-40-05, tel. 01/724-20-22. 8. Razpisna dokumentacija se lahko brezplačno prevzame osebno na Oddelku za komunalne zadeve, Savska 2, Domžale, v času uradnih ur ali preko spletnih strani, www.domzale.si. 9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 5. 2012 do 12. ure. 10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v pritličju – vložišče, soba št. 4. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene, kot je določeno z razpisno dokumentacijo. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2012 ob 12. uri v Konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje. 12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 8.000 EUR, ki mora veljati do 31. 8. 2012. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – da je pravna oseba oziroma podjetnik registriran v skladu z 4., 44. ali 71. členom Zakona o gospodarskih družbah za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi leti delovnih izkušenj v elektro-tehnični stroki; – da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe elektro-tehnične ali druge ustrezne smeri; – da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav; – da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori; – da zagotavlja strokovno in kadrovsko usposobljenost za vodenje katastra javne službe ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje; – da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z upravljanjem javne službe lahko povzroči tretjim osebam; – da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času; – da predloži elaborat o upravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno- operativnega vidika in razvojnega vidika; – da izpolni druge, s predpisi določene pogoje. Podrobnejši pogoji so razvidni iz prilog razpisne dokumentacije. 14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do vključno 31. 8. 2012. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30 dni po odpiranju ponudb. O izboru koncesionarja odloči občinska uprava Občine Domžale z upravno odločbo, ki se vroči kandidatom. 15. Merila za ocenitev ponudb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena glede na vrednotenje meril za izbiro koncesionarja. Podrobnejši elementi meril so razvidni iz obrazcev razpisne dokumentacije.
Občina Domžale

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti