Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 2012-0407 Ob-2460/12 , Stran 896
Št. 2012-0407 Ob-2460/12
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11) in 22. člena Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »Javna razsvetljava« (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 02/1997), Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale. 2. Predmet: podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »Javna razsvetljava«. Koncesija za opravljanje lokalne javne službe se podeli enemu koncesionarju.                 3. Kraj izvedbe: Območje Občine Domžale. 4. Sprejemljivost variantnih ponudb: prijave v variantah niso sprejemljive. 5. Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 5 let. 6. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis. 7. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za komunalne zadeve, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale; kont. oseba: Janez Bizjak, faks: 01/721-40-05, tel. 01/724-20-22. 8. Razpisna dokumentacija se lahko brezplačno prevzame osebno na Oddelku za komunalne zadeve, Savska 2, Domžale, v času uradnih ur ali preko spletnih strani, www.domzale.si. 9. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 5. 2012 do 12. ure. 10. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, v pritličju – vložišče, soba št. 4. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene, kot je določeno z razpisno dokumentacijo. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 5. 2012 ob 12. uri v Konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstropje. 12. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 8.000 EUR, ki mora veljati do 31. 8. 2012. 13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: – da je pravna oseba oziroma podjetnik registriran v skladu z 4., 44. ali 71. členom Zakona o gospodarskih družbah za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi leti delovnih izkušenj v elektro-tehnični stroki; – da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe elektro-tehnične ali druge ustrezne smeri; – da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav; – da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori; – da zagotavlja strokovno in kadrovsko usposobljenost za vodenje katastra javne službe ter razpolaganje z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje; – da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z upravljanjem javne službe lahko povzroči tretjim osebam; – da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času; – da predloži elaborat o upravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno- operativnega vidika in razvojnega vidika; – da izpolni druge, s predpisi določene pogoje. Podrobnejši pogoji so razvidni iz prilog razpisne dokumentacije. 14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do vključno 31. 8. 2012. Predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30 dni po odpiranju ponudb. O izboru koncesionarja odloči občinska uprava Občine Domžale z upravno odločbo, ki se vroči kandidatom. 15. Merila za ocenitev ponudb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena glede na vrednotenje meril za izbiro koncesionarja. Podrobnejši elementi meril so razvidni iz obrazcev razpisne dokumentacije.
Občina Domžale

AAA Zlata odličnost