Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 430-18/2012-2 Ob-2438/12 , Stran 891
Št. 430-18/2012-2 Ob-2438/12
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. II. Predmet prodaje: 1. garaža, v izmeri 28,14 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kidričevo naselje 24, Postojna, ID znak 2490-208-24, izklicna cena: 4.600,00 EUR. 2. Zasedeno stanovanje, št. 42, na naslovu Rožna ulica 8, s površino 35,70 m2, stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/35, identifikacijski znak 2490-973-42, k.o. Postojna, izklicna cena: 31.000,00 EUR. 3. Zasedeno stanovanje, št. 8, na naslovu Jenkova ulica 20, s površino 26,04 m2, stanovanje se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1159/30, identifikacijski znak 2490-146-8, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 26.200,00 EUR. 4. Zasedeno stanovanje, št. 2, na naslovu Volaričeva ulica 32, s površino 58,74 m2, stanovanje se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 428/3, identifikacijski znak 2490-2051-2, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 55.400,00 EUR. 5. Zasedeno stanovanje št. 25, na naslovu Cesta v Staro vas 1, s površino 40,80 m2, stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/16, identifikacijski znak 2490-859-131, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 38.300,00 EUR. 6. Zasedeno stanovanje, št. 3, na naslovu Pretnerjeva ulica 4, s površino 67,30 m2, stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 423/22, identifikacijski znak 2490-891-3, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 65.600,00 EUR. 7. Zasedeno stanovanje, št. 50, na naslovu Pivška ulica 1A, s površino 42,12 m2, stanovanje se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/26, identifikacijski znak 2490-802-50, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 39.500,00 EUR. 8. Zasedeno stanovanje, št. 30, na naslovu Cesta v Staro vas 5, s površino 59,77 m2, stanovanje se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 620/21, identifikacijski znak 2490-862-30, k.o. 2490 Postojna, izklicna cena: 55.800,00 EUR. 9. Stanovanje št. 5, na naslovu Ul. 1. Maja 14, s površino 62,90 m2, stanovanje se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 3301, identifikacijski znak 2490-648-5, k.o. Postojna, izklicna cena: 31.800,00 EUR. Stanovanja pod zaporednimi št. 2–8 so zasedena z najemniki, ki imajo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas. Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. Glede na to, da nihče izmed najemnikov ni bil imetnik stanovanjske pravice po določbah Stanovanjskega zakona, predkupna pravica le teh na stanovanjih ne obstaja. III. Prodajni pogoji 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. 2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo. 8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in s.p., – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemno-informacijska pisarna, pisarna št. 3/2) ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: obcina@postojna.si z navedbo zaporedne številke nepremičnine iz tega razpisa za katero želijo razpisno dokumentacijo. Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-724 (kontaktna oseba: Bernarda Ugovšek Biščak). V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko ____« naj ponudniki oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice morata biti označena naziv in naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je do petka, dne 18. 5. 2012, do 12. ure. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka in ure prispele na naslov prodajalca. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 21 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko pooblaščena oseba s soglasjem župana ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti