Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 302-1/2012 Ob-2437/12 , Stran 891
Št. 302-1/2012 Ob-2437/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109/11) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 35/10 in 27/12) objavljamo
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec, skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. 2. Upravičenci in pogoji Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec, – registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 9. 2011 dalje do dneva porabe sredstev, – poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, – dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, – samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas, – samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto. Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto. 3. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 na proračunski postavki C700/7300 – Pospeševanje podjetništva, v skupni višini 30.000 EUR. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 500 €. 4. Vsebina prijave Prijavitelj mora na razpis priložiti vlogo na razpis s prilogami: a) Dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti: – samostojni podjetnik posameznik/gospodarska družba: – sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije (Potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo, b) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni delovni čas. Na fotokopiji mora biti izjava »Fotokopija enaka originalu« in podpis prijavitelja. 5. Način in rok prijave na razpis Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2012 za ta namen. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele. Prvo odpiranje vlog, ki bodo prispele do 5. 6. 2012 bo 6. 6. 2012. Drugo odpiranje vlog, kolikor razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena že prej, bo najkasneje 5. 9. 2012. Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje vlog ne bo javno. Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan, v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljena pa je na spletni strani Podjetniškega centra: http://www.podjetniskicenter-sg.si/ ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Na podlagi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v roku 30 dni po odpiranju vlog izdala sklep o dodelitvi sredstev upravičencem. Za dodatne informacije lahko pokličete Katarino Žagar, na tel. 02/88-42-927 ali pišete na elektronski naslov: katarina@podjetniskicenter-sg.si z navedbo »Razpis samozaposlovanje«.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti