Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2497/12 , Stran 890
Ob-2497/12
Na podlagi 13. in 15. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Sveta romske skupnosti Republike Slovenije v letu 2012, št.: 1516-12-018060 in sklepa 4. seje Sveta romske skupnosti Republike Slovenije z dne 27. 3. 2012, Svet romske skupnosti objavlja
javni razpis
Finančna podpora delovanju romskih društev v letu 2012 (JR-RD 2012)
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota. 2) Cilji javnega razpisa Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev: – na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti, – na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja društev v prid pripadnikov romske skupnosti, – na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti, – na področju informativne dejavnosti, – pri drugih dejavnostih, pomembnih za romsko skupnost (gasilska, športna in druga). 3) Predmet javnega razpisa so programi, ki podpirajo cilje javnega razpisa. 4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo romska društva v Sloveniji, ki so registrirana kot pravne osebe zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje v javnem interesu. 5) Pomen izrazov: programi so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja njegovo trajno dejavnost. 6) Pogoji sofinanciranja Finančno podporo lahko prejmejo prosilci – društva, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da predstavljajo organizacijo romske skupnosti v Sloveniji oziroma v občinah in so registrirane kot pravna oseba zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje v javnem interesu, – da je trend njihovega delovanja dolgoročen, – da spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, – da opravljajo dejavnosti, pomembne za pripadnike romske skupnosti. Prosilci – društva, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni. 7) Merila za sofinanciranje: 1. pomen prijavljenega programa za spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev, 2. tradicija delovanja romskega društva, 3. kakovost programa, 4. načrti delovanja, 5. obseg in uspešnost delovanja. 8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za delovanje romskih društev v letu 2012 znaša 60.000,00 EUR. Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v istem letu. 9) Dokumentacija javnega razpisa: dokumentacija javnega razpisa z obrazci je na razpolago na spletni strani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, http://svetromskeskupnosti.si. Dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi osebno, v pisarni Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro. 10) Način prijave Prosilci svoje vloge pošljejo po pošti ali osebno predložijo na Svet romske skupnosti RS, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota. Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava na razpis JR-RD 2012« Finančna podpora delovanju romskih društev, – polni naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, – naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 11) Trajanje javnega razpisa: prosilci morajo vloge oddati najkasneje do 21. 5. 2012. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 21. 5. 2012, oziroma istega dne do 14. ure osebno v pisarni Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. 12) Odpiranje in ocenjevanje vlog Komisija bo začela z odpiranjem vlog najkasneje 22. 5. 2012. Odpiranje vlog ni javno. Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge, na predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa. Komisija bo začela z ocenjevanjem neposredno po odprtju prispelih vlog. Prosilci, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. 13) Obveščanje o izboru: sklepi o izboru prejemnikov sredstev bodo izdani najkasneje 12. 6. 2012. 14) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Svetu romske skupnosti RS, vsak dan, med 9. in 14. uro, tel. 02/526-13-04.
Svet romske skupnosti RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti