Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2493/12 , Stran 888
Ob-2493/12
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, in Nova ljubljanska banka d.d., objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov. 2. Pogoji za dodeljevanje 2.1. Dolgoročni krediti – Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 4.600 EUR do največ 91.000 EUR. – Obrestne mere: Informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene s pogodbo med RCR in posamezno banko, so na razpolago na sedežu RCR. – Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let. – Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje nepremičnin. – Moratorij za vračanje kredita znaša do 6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih z dobo vračanja od 6 do 10 let. – Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev. – Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti. · Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo in ni namenjeno financiranju obratnih sredstev. 2.2 Garancije – Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit. – Garancija ne more presegati 50 % kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa. – Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta. – Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka. 3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene: – nakup opreme-osnovnih sredstev, – nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, – nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja). Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil. Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin. 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje, torej – so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino, – ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah, – imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno. V skladu s ``Pravili delovanja GSZ`` in ``Pravicami ter obveznostmi članov GSZ`` članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR pri odobritvi garancije. Do pridobitve garancije oziroma kredita niso upravičena: – podjetja s področja kmetijstva, ribištva in jeklarstva, – podjetja v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju). Če podjetje deluje v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči. 5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije Pri obravnavanju vlog bo upoštevano predvsem: – ocena bonitete preteklega poslovanja in kreditne sposobnosti upravičenca, – načelo donosnosti projekta in ocena možnosti realizacije projekta. V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi kredita in garancije prosilci: – katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja, – katerih projekti bodo: – razvojno naravnani, – usmerjeni na nove in /ali tuje trge, – ekološko naravnani, – ustvarjali nova delovna mesta, – inovativni in konkurenčni, – predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes. 6. Stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo RCR za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Višina stroškov, ki jih v zvezi s kreditom zaračunava posamezna banka, je objavljena na sedežu RCR. Ostali stroški, povezani s kreditom oziroma garancijo, so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin. 7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte. Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih. 8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do okvirno 15. 12. 2012. 9. Zavrnitev vloge Vloga se formalno zavrne, kolikor: – ne vsebuje zahtevane dokumentacije, – je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa). 10. Obdelava vlog Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa. RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov, najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve. 11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04, 03/566-05-05, 03/566-05-06).
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti