Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Ob-2486/12 , Stran 884
Ob-2486/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z odločbo Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 potrjenega Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih ter v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/J/2012/01
nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja v javnem sektorju
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE) in Program za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada z odločbo št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (subvencije) za svetovalne storitve v javnem sektorju s področja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki so usmerjena v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje upravičene namene: A. Izvedbe energetskih pregledov B. Programi informiranja in ozaveščanja. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih za dodeljevanje subvencij za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje iz 26. člena tega pravilnika. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 84.800,00 EUR. Od skupnih sredstev navedenih v prejšnjem odstavku te točke, znaša skupna višina sredstev finančne spodbude za ukrep izvedbe energetskih pregledov 50.880,00 EUR in za ukrep programi informiranja in ozaveščanja 33.920,00 EUR. 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, – javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javne ustanove, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna, pravilno vložena in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z javnim razpisom oziroma z razpisno dokumentacijo za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira vlagatelj. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da bo naložba izvedena skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji in da je vloga pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Sofinancer bo pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, nepovratne finančne spodbude dodeljene v sorazmerno nižjem znesku, kolikor bo vsota izračunanih nepovratnih finančnih spodbud presegala razpisana sredstva. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj mora izpolnjevati tudi druge pogoje in zahteve navedene v razpisni dokumentaciji. 7. Višina nepovratne finančne spodbude Skupna višina finančne spodbude v obliki subvencije za izvedbo posameznega projekta(*1) lahko znaša največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta. (*1) Za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. en energetski pregled za eno stavbo ali en vsebinsko zaključen program informiranja, ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti in materialov. Višina subvencije za posamezen projekt v okviru posameznega ukrepa se določi na podlagi v vlogi za dodelitev subvencije prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja, določene v prvem odstavku te točke. 8. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na ta javni razpis, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Izdatki, ki bodo nastali po 30. 10. 2012 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Projekt se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje do 30. 10. 2012. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na Petrol d.d.), se zaključi 30. 11. 2012. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Organa upravljanja, niso več mogoča. 9. Postopek obravnave vlog Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: – Vloga – Ne odpiraj – Navedba razpisa: Javni razpis PETROLURE/J/2012/01 – Ukrep: A. / B. / C./... – ime in točen naslov vlagatelja. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datum prvega odpiranja je 15. 5. 2012 ob 8.30, nato pa vsak delovni torek do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja na Dunajski cesti 50, Ljubljana. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih ukrepov ali del. Vse popolne vloge bodo obravnavane ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril. Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude s sklepom direktorja Petrola, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na predlog strokovne komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude. 10. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Nepovratna finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 11. Rok in način prijave Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni razpis velja do 30. 6. 2012. Prvo odpiranje vlog bo 15. 5. 2012, nato pa vsak naslednji delovni torek oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zapečatene vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije, lahko pa se naroči s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: linda.radoncic@petrol.si. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti