Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 478-9/2012-13 Ob-2492/12 , Stran 883
Št. 478-9/2012-13 Ob-2492/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo jeklenih palic in mostnega žerjava z javnim zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje a) Jeklene palice iz specialnega jekla tipa 32 CrMoV 1210, proizvod Metal Ravne in jeklarne AUBERT & DUVAL Francija, vsebujejo legirne elemente Cr, Mo, V in Ni ter se uporabljajo za ozko namenske potrebe. Jeklo je v palicah, svetlo luščenih, dolžine šest metrov in primerno za hladno kovanje na kovaških strojih proizvajalca GFM. I. sklop – palice premera 33 mm, 3.013 kg, II. sklop – palice premera 43 mm, 1.272 kg, III. sklop – palice premera 50 mm, 448 kg. b) Mostni žerjav z naslednjimi karakteristikami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3 Ogled premičnin – jeklene palice – po predhodnem dogovoru, na tel. 040/356-544 (Marjan Hudin), – mostni žerjav – po predhodnem dogovoru, na tel. 01/581-35-04 (Bojan Fritsch). 4. Višina varščine Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini: – za jeklene palice I. sklop v višini 656 EUR, – za jeklene palice II. sklop v višini 320 EUR, – za jeklene palice III. sklop v višini 168 EUR, – za mostni žerjav v višini 400 EUR. Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114, s pripisom: varščina za nakup jeklenih palic premera______(vpišite ustrezen premer) ali varščina za nakup mostnega žerjava. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri. 5 Pogoji prodaje – Na razpis o javnem zbiranju ponudb za prodajo jeklenih palic se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane in poslujejo na območju Republike Slovenije ter imajo soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme za skupino 1.0.0. ali katero koli podskupino te skupine. – Predmeti prodaje so naprodaj po načelu videno–kupljeno. – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora biti izražena v evrih in ne sme biti nižja: – od 6560 EUR za I. sklop, – od 3200 EUR za II. sklop, – od 1680 EUR za III. sklop, – od 4000 EUR za mostni žerjav. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku osmih dni od javnega odpiranja ponudb. – Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po potrditvi prejema obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo. – Kupec mora predmete prodaje prevzeti do 31. 8. 2012, vendar ne pred plačilom celotne kupnine. – Stroški v zvezi z odvozom predmeta prodaje ter morebitni drugi stroški bremenijo kupca. – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, naslov, telefonsko številko, e-naslov ter ponujeno ceno. Predložiti je potrebno: – potrdilo o vplačani varščini, – priloženo celotno številko računa z navedbo banke, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, – pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik. 6 Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku 15 dni na račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 7. Rok za oddajo ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 25. 5. 2012 do 14.30, na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno:»Ne odpiraj – Ponudba za nakup jeklenih palic premera_____(vpišite ustrezen premer)« ali Ne odpiraj – Ponudba za nakup mostnega žerjava«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 31. 8. 2012. 9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 2012 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana. 10. Ustavitev postopka Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11 Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-37, e. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti