Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2012 z dne 6. 8. 2012

Kazalo

2529. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela, stran 6180.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96/11 z dne 28. 11. 2011, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela
a) Popravi se številka sklepa ministra, pristojnega za urejanje prostora, o ugotovitvi usklajenosti predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Polzela v izreku odloka, ki je navedena napačno (št. 35012-103/2007/93). Pravilna številka je št. 35016-103/2007/93.
b) Zaradi napačne navedbe oziroma uporabe klasifikacije 12740 se le-ta črta tako, da povsod, kjer je navedena, ostane le tekst ali del teksta, ki je sledil šifri, in sicer:
– V četrtem odstavku 177. člena se črta prvi del prve alineja »12740 – druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje« in ostane samo drugi del »manjše garaže, male obrtne in manjše proizvodne dejavnosti do 150 m2 BTP«.
– V drugem odstavku 188., 198. 208., 244., 254. in 264. člena se črta prvi del prve alineja »12740« in ostane samo drugi del »druge nestanovanjske stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetije (drobne obrti, trgovina na drobno ipd.)«.
c) Zaradi neskladnosti 88. in 92. člena, ki za odmike medsosedskih ograj navajata različna podatka zvezi z odmiki, se upoštevajo odmiki navedeni v 88. členu. Zato se spremeni tretji odstavek 88. člena tako, da se namesto »z odmikom najmanj 0,8 m« zapiše »z odmikom najmanj 0,5 m«.
d) Zaradi pomanjkljivosti navedbe v drugem odstavku 90. člena se dopolni tretji stavek tako, da se pravilno glasi: »Pod pogoji, ki jih določa prostorski akt, je skladno s tistimi določili, ki veljajo za območja podrobnejše namenske rabe z oznako Ak in/ali As in hkrati niso v nasprotju z določili tega odstavka dopustna izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih, pa tudi rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave, vendar le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna.«.
e) Zaradi neskladnosti grafike in teksta na območju dela naselja Breg pri Polzeli, imenovanega Gmajna, se popravi tekstualni del:
– Ustrezno se dopolni naslov poglavja III./6.01.2, ki se pravilno glasi: III./6.01.2 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OBMOČJE NASELJA LOČICA OB SAVINJI (EUP 02 KPR LS), VKLJUČNO Z DELOM NASELJA BREG PRI POLZELI – GMAJNO (EUP 39 KPR LS) TER MERILA IN POGOJI ZA IZDELAVO OPPN-JEV.
– Ustrezno se dopolni tabela 1, Pregledni prikaz enot urejanja prostora v 82. členu – v vrstico »območje Koncentrirane poselitve v ravnini« se v tretjem, četrtem in petem stolpcu doda dodatna vrstica z vsebino Breg pri Polzeli – Gmajna / EUP 39 KPR LS / Gmajna, v vrstici Ločica ob Savinji pa se v zadnjem stolpu črta del teksta »+ Gmajna« tako, da se popravljeni del tabele glasi:
+-------------+---------------+------------+-----------+--------+
|  Skupne  | Posebnosti  | Krajevna | Oznaka  | Ime  |
| značilnosti |   enote   |opredelitev |  enote  | enote |
|  enot   |        |  enote  | urejanja |    |
|       |        |      | prostora |    |
+-------------+---------------+------------+-----------+--------+
|območje   |Območje    |Polzela   |EUP 01 KPR |Polzela |
|Koncentrirane|Urbanističnega |      |PO     |    |
|poselitve v |načrta Polzela |      |      |    |
|ravnini   +---------------+------------+-----------+--------+
|       |        |Ločica ob  |EUP 02 KPR |Ločica |
|       |        |Savinji   |LS     |    |
|       +---------------+------------+-----------+--------+
|       |        |Breg pri  |EUP 39 KPR |Gmajna |
|       |        |Polzeli -  |LS     |    |
|       |        |Gmajna   |      |    |
|       +---------------+------------+-----------+--------+
|       |        |Breg pri  |EUP 03 KPR |Breg  |
|       |        |Polzeli   |BP     |    |
|       +---------------+------------+-----------+--------+
|       |        |Orova vas  |EUP 04 KPR |Orova  |
|       |        |      |OV     |vas   |
|       +---------------+------------+-----------+--------+
|       |        |Založe   |EUP 05 KPR |Trojček |
|       |        |      |TR     |    |
+-------------+---------------+------------+-----------+--------+
– Popravi se naslov tabele 3, Pregledni prikaz manjših območij znotraj enote urejanja prostora EUP 02 KPR LS (Ločica in Gmajna), ki se pravilno glasi Pregledni prikaz manjših območij znotraj enote urejanja prostora EUP 02 KPR LS (Ločica) in EUP 39 KPR LS (Gmajna).
– Vsi deli teksta, kjer je navedena enota urejanja prostora EUP 02 KPR LS (Ločica in Gmajna), veljajo za enoti EUP 02 KPR LS (Ločica) in EUP 39 KPR LS (Gmajna).
f) Zaradi zamenjave/napake pri navajanju dveh starih/veljavnih zazidalnih načrtov, katerih veljavnost OPN podaljšuje, se popravijo naslednji deli odloka:
– V 82. členu se v tabeli 3, Pregledni prikaz manjših območij znotraj enote urejanja prostora EUP 02 KPR LS (Ločica in Gmajna), se popravita četrta in peta vrstica tako, da se v četrti vrstici namesto ZN Ločica I zapiše ZN Ločica II, v peti vrstici pa se namesto ZN Ločica II zapiše ZN Ločica I.
– Zamenjata se vsebini. V 310. členu odloka se v naslovu in v prvem odstavku namesto ZN Ločica I zapiše ZN Ločica II, drugi odstavek pa se v celoti spremeni in se pravilno glasi:
»(2) Na območju velja zazidalni načrt ZN Ločica pri Polzeli II, (RC-Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 305/94), odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/94, 49/99, 9/00, 53/05, ki ostaja v veljavi in se obravnava kot OPPN Ločica II. Izdelava novega OPPN ni potrebna.«.
– V 311. členu odloka se v naslovu in v prvem odstavku namesto ZN Ločica II zapiše ZN Ločica I, drugi odstavek pa se v celoti spremeni in se pravilno glasi:
»(2) Na območju velja zazidalni načrt ZN Ločica I, (RC-Planiranje, d. o. o., Celje, št. projekta 118/89), odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 8/90, ki ostaja v veljavi in se obravnava kot OPPN Ločica I. Izdelava novega OPPN ni potrebna.«.
g) Zaradi tipkarske napake se v prvem odstavku 263. člena namesto napačne oznake podrobnejše namenske rabe Ak zapiše pravilna oznaka As, kot sledi tudi iz naslova poglavja »Vrste posegov v prostor in njihova namembnost za območja z oznako As«.
h) Znotraj poplavnega območja Savinje in/ali Slatine so napačno navedena manjša območja, čeprav so pravilno zarisana:
– V 289. členu je v poplavnem območju navedeno manjše območje MO PO 52, ki ni znotraj poplavnega območja, hkrati pa je namesto poplavnega območja Savinje in Slatine navedeno samo eno ime, zato se popravi prvi stavek četrtega odstavka 289. člena, ki se pravilno glasi: »Del območja (MO PO 26, MO PO 50, MO PO 51) je opredeljen kot poplavno območje Savinje ali Slatine (območje ogroženo zaradi poplav).«.
– V 304. členu manjka manjše območje MO PO 77, ki je znotraj poplavnega območja Savinja, zato se popravi prvi stavek petega odstavka 304. člena, ki se pravilno glasi: »Del območja (MO PO 22, MO PO 77) je opredeljen kot poplavno območje Savinje (območje ogroženo zaradi poplav).«.
– V 307. členu manjka manjše območje MO LS 25, ki je znotraj poplavnega območja Savinja, zato se popravi prvi stavek četrtega odstavka 307. člena, ki se pravilno glasi: »Del območja je opredeljen kot poplavno območje Savinje (območje ogroženo zaradi poplav).«.
i) Zaradi tipkarske napake so v podnaslovu 292., 293., 294. in 295., člena navedena napačna manjša območja za območje imenovano Ob Strugi (navedena so ista manjša območja kot za območje imenovano Med železnico in Savinjo. Podnaslovi navedenih členov se pravilno glasijo »(podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji za obstoječe objekte znotraj območij Ob Strugi (MO PO 16, MO PO 47, MO PO 48, MO PO 49, MO PO 50, MO PO 51 in MO PO 52) ter območij Med železnico in Savinjo (MO PO 26, MO PO 78 in MO PO 79)«.
j) Zaradi pomanjkljivosti navedb v 152. členu odloka se le-ta dopolni z novo alinejo, ki glasi:
»– Izjemoma je ne glede na določila posamezne enote urejanja, možno izvajati posege brez izdelanega OPPN-a, vendar samo takrat, kadar predstavlja poseg zapolnitev znotraj obstoječe pozidave in za tako novogradnjo ni potrebna gradnja novih energetskih, komunalnih ali prometnih objektov omrežij in naprav.«
Št. 354-20/2012-1
Polzela, dne 31. julija 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost