Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2012 z dne 29. 12. 2012

Kazalo

102. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR), stran 2827.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-15
Ljubljana, dne 24. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO KOREJO NA DRUGI STRANI (MOSEUKR)
1. člen
Ratificira se Okvirni sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, podpisan v Bruslju 10. maja 2010.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
O K V I R N I S P O R A Z U M
MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO KOREJO NA DRUGI STRANI
EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: Unija,
 
in
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, v nadaljnjem besedilu: države članice,
na eni strani ter
REPUBLIKA KOREJA
na drugi strani
v nadaljnjem besedilu: pogodbenici –
 
OB UPOŠTEVANJU tradicionalnih prijateljskih vezi ter zgodovinskih, političnih in gospodarskih vezi med njima;
OB UPOŠTEVANJU Okvirnega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, ki je bil podpisan v Luksemburgu 28. oktobra 1996 in je začel veljati 1. aprila 2001;
UPOŠTEVAJOČ pospešeni postopek, s katerim Evropska unija pridobiva lastno identiteto v zunanji politiki ter na področju varnosti in pravosodja;
ZAVEDAJOČ SE vse pomembnejše vloge in odgovornosti, ki jo ima Republika Koreja v mednarodni skupnosti;
OB POUDARKU na celovitosti narave medsebojnih odnosov in pomembnosti stalnih prizadevanj za ohranjanje splošne skladnosti;
OB POTRDITVI skupne želje, da ohranjata in razvijata reden politični dialog, ki temelji na skupnih vrednotah in prizadevanjih;
OB IZRAŽANJU skupne volje, da svoje odnose preoblikujeta v okrepljeno partnerstvo, vključno s političnim, gospodarskim, socialnim in kulturnim področjem;
ODLOČENI, da v tem smislu utrdita, poglobita in razširita odnose na področjih skupnega interesa na dvostranski, regionalni in svetovni ravni ter na podlagi enakosti, spoštovanja suverenosti, nediskriminacije in vzajemne koristi;
OB PONOVNI POTRDITVI močne zavezanosti pogodbenic demokratičnim načelom in človekovim pravicam, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah, ter načelom pravne države in dobrega javnega upravljanja;
OB PONOVNI POTRDITVI svoje odločenosti, da se borita proti hudim kaznivim dejanjem, ki zadevajo mednarodno skupnost, in prepričanja, da je treba zagotoviti učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, z uporabo ukrepov na nacionalni ravni in izboljševanjem sodelovanja na svetovni ravni;
OB UPOŠTEVANJU, da terorizem ogroža svetovno varnost, in v želji po okrepitvi dialoga in sodelovanja v boju proti terorizmu v skladu z ustreznimi mednarodnimi instrumenti, predvsem Resolucijo 1373 Varnostnega sveta Združenih narodov, ter ob ponovni potrditvi, da sta spoštovanje človekovih pravic in pravne države temelja boja proti terorizmu;
OB STRINJANJU, da širjenje orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev pomeni eno od najresnejših groženj za mednarodno varnost, zavedajoč se zavezanosti mednarodne skupnosti boju proti takemu širjenju, kot se izraža v sprejemanju ustreznih mednarodnih konvencij in resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov, predvsem Resolucije 1540, ter v želji po krepitvi dialoga in sodelovanja na tem področju;
OB PRIZNAVANJU potrebe po okrepljenem sodelovanju na področju pravosodja, svobode in varnosti;
OB UPOŠTEVANJU, da so določbe Sporazuma, ki spadajo v področje uporabe naslova V dela III Pogodbe o delovanju Evropske unije, zavezujoče za Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot dela Evropske unije, dokler Evropska unija uradno ne obvesti Republike Koreje, da je – odvisno od primera – katera od držav postala zavezana navedenim določbam kot del Evropske unije v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženim Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in da enako velja za Dansko v skladu z ustreznim protokolom, ki je priložen navedenima pogodbama;
 
OB PRIZNAVANJU želje po spodbujanju gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja;
 
OB POUDARJANJU svoje zavezanosti zagotavljanju visoke ravni varstva okolja in svoje odločenosti, da sodelujeta pri preprečevanju podnebnih sprememb;
OB UPOŠTEVANJU podpore pravični globalizaciji ter ciljem polne in produktivne zaposlenosti in dostojnega dela za vse;
OB PRIZNAVANJU uspešnega razvoja trgovinskih in naložbenih tokov med pogodbenicama na podlagi globalnega, na pravilih temelječega trgovinskega sistema pod okriljem Svetovne trgovinske organizacije (STO);
V ŽELJI PO zagotovitvi pogojev za trajnostno povečevanje ter razvoj trgovine in naložb med pogodbenicama v obojestransko korist ter za spodbujanje tega povečevanja in razvoja, med drugim z vzpostavitvijo območja proste trgovine;
OB SOGLASJU glede potrebe po uresničevanju skupnih prizadevanj, da bi se odzvali na svetovne izzive, kot so terorizem, huda kazniva dejanja, ki zadevajo mednarodno skupnost, širjenje orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, podnebne spremembe, nezanesljivost oskrbe z energijo in virov, revščina ter finančna kriza;
ODLOČENI, da okrepita sodelovanje v sektorjih skupnega interesa, predvsem s spodbujanjem demokratičnih načel in spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti širjenju orožja za množično uničevanje, bojem proti trgovini z osebnim in lahkim orožjem, sprejetjem ukrepov proti najhujšim oblikam kaznivih dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, bojem proti terorizmu, sodelovanjem v regionalnih in mednarodnih organizacijah, trgovino in naložbami, dialogom o gospodarski politiki, poslovnim sodelovanjem, obdavčenjem, carino, politiko konkurence, informacijsko družbo, znanostjo in tehnologijo, energetiko, prometom, pomorsko prometno politiko potrošniško politiko, zdravjem, zaposlovanjem in socialnimi zadevami, okoljem in naravnimi viri, podnebnimi spremembami, kmetijstvom, razvojem podeželja in gozdarstvom, pomorstvom in ribištvom; razvojno pomočjo, kulturo, informacijami, komunikacijami in avdiovizualnimi sredstvi ter mediji, izobraževanjem, pravno državo, pravnim sodelovanjem, varstvom osebnih podatkov, migracijami, bojem proti prepovedanim drogam, bojem proti organiziranemu kriminalu in korupciji, bojem proti pranju denarja in financiranju terorizma, bojem proti spletnemu kriminalu, kazenskim pregonom, turizmom, civilno družbo, javno upravo in statistiko;
UPOŠTEVAJOČ, kako pomembno je v sodelovanje vključiti posameznike in subjekte, ki jih to neposredno zadeva, predvsem gospodarske subjekte in organe, ki jih zastopajo;
 
OB PRIZNAVANJU, da je zaželeno povečanje vloge in prepoznavnosti vsake od pogodbenic v regiji druge pogodbenice ter spodbujanje medosebnih stikov med pogodbenicama –
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
NASLOV I
PODLAGA IN PODROČJE UPORABE
ČLEN 1
Podlaga za sodelovanje
1. Pogodbenici potrjujeta zavezanost demokratičnim načelom, človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam ter pravni državi. Spoštovanje demokratičnih načel ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah, ki izražajo načelo pravne države, je temelj notranje in mednarodne politike obeh pogodbenic in pomeni sestavni del tega sporazuma.
2. Pogodbenici potrjujeta zavezanost Listini Združenih narodov in podporo skupnim vrednotam, ki so izražene v njej.
3. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo predanost spodbujanju trajnostnega razvoja v vseh njegovih razsežnostih, gospodarski rasti, prispevanju k doseganju mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev in sodelovanju pri obravnavi svetovnih okoljskih izzivov, predvsem podnebnih sprememb.
4. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelom dobrega javnega upravljanja in boja proti korupciji, predvsem ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti.
5. Pogodbenici poudarjata skupno zavezanost celovitosti svojih dvostranskih odnosov in ohranjanju splošne skladnosti.
6. Pogodbenici se strinjata, da svoje odnose preoblikujeta v okrepljeno partnerstvo in razvijeta področja sodelovanja na dvostranski, regionalni in svetovni ravni.
7. Izvajanje tega sporazuma med pogodbenicama, ki imata enake vrednote in se medsebojno spoštujeta, tako temelji na načelih dialoga, vzajemnega spoštovanja, enakovrednega partnerstva, večstranskosti, soglasja in spoštovanja mednarodnega prava.
ČLEN 2
Cilji sodelovanja
1. Z namenom krepitve sodelovanja se pogodbenici zavežeta, da bosta okrepili politični dialog in še naprej spodbujali svoje gospodarske odnose. Prizadevali si bosta zlasti za:
(a) dogovor o prihodnji viziji za krepitev svojega partnerstva in razvoj skupnih projektov za uresničevanje te vizije;
(b) redne politične dialoge;
(c) spodbujanje skupnih prizadevanj pri razreševanju globalnih vprašanj v vseh ustreznih regionalnih in mednarodnih forumih ter organizacijah;
(d) pospeševanje gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa, vključno z znanstvenim in tehnološkim sodelovanjem, z namenom razširitve trgovine v vzajemno korist;
(e) spodbujanje sodelovanja med podjetji s pospeševanjem naložb na obeh straneh in podpiranjem boljšega medsebojnega razumevanja;
(f) večjo vključenost v programe sodelovanja, ki se jim lahko pridruži druga pogodbenica;
(g) povečanje vloge in prepoznavnosti vsake od pogodbenic v regiji druge pogodbenice z različnimi sredstvi, vključno s kulturnimi izmenjavami, uporabo informacijske tehnologije in izobraževanjem;
(h) spodbujanje medosebnih stikov in razumevanja.
2. Izhajajoč iz trdnega partnerstva in skupnih vrednot se pogodbenici strinjata, da bosta razvijali sodelovanje in dialog glede vseh vprašanj skupnega interesa. Prizadevali si bosta zlasti za:
(a) krepitev političnega dialoga in sodelovanja, predvsem glede človekovih pravic; neširjenja orožja za množično uničevanje, osebnega in lahkega orožja, najhujših oblik kaznivih dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost, in boja proti terorizmu;
(b) krepitev sodelovanja na vseh področjih skupnega interesa, povezanih s trgovino in naložbami, ter zagotovitev pogojev za trajnostno rast trgovine in naložb med pogodbenicama v skupno korist;
(c) krepitev sodelovanja na področju gospodarskega sodelovanja, predvsem dialoga o gospodarski politiki, poslovnega sodelovanja, obdavčenja, carine, politike konkurence, informacijske družbe, znanosti in tehnologije, energetike, prometa, pomorske prometne politike in potrošniške politike;
(d) krepitev sodelovanja na področju trajnostnega razvoja, predvsem zdravja, zaposlovanja in socialnih zadev, okolja in naravnih virov, podnebnih sprememb, kmetijstva, razvoja podeželja in gozdarstva, pomorstva in ribištva ter razvojne pomoči;
(e) krepitev sodelovanja na področju kulture, informacij, komunikacij, avdiovizualnih sredstev in medijev ter izobraževanja;
(f) krepitev sodelovanja na področju pravosodja, svobode in varnosti, predvsem pravne države, pravnega sodelovanja, varstva osebnih podatkov, migracij, boja proti prepovedanim drogam, boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji, boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, boja proti spletnemu kriminalu in kazenskega pregona;
(g) krepitev sodelovanja na drugih področjih skupnega interesa, predvsem turizma, civilne družbe, javne uprave in statistike.
NASLOV II POLITIČNI DIALOG IN SODELOVANJE
ČLEN 3
Politični dialog
1. Med Republiko Korejo in Evropsko unijo bo vzpostavljen reden politični dialog, ki bo temeljil na skupnih vrednotah. Ta dialog bo potekal v skladu s postopki, dogovorjenimi med Republiko Korejo in Evropsko unijo.
2. Cilj političnega dialoga bo:
(a) poudariti zavezanost pogodbenic demokraciji ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
(b) spodbujati mirno reševanje mednarodnih ali regionalnih sporov ter krepiti Združene narode in druge mednarodne organizacije;
(c) okrepiti politična posvetovanja o zadevah mednarodne varnosti, kot so nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje, neširjenje orožja za množično uničevanje ter mednarodni prenos konvencionalnega orožja;
(d) razmišljati o glavnih mednarodnih vprašanjih skupnega interesa s povečevanjem izmenjave ustreznih informacij med pogodbenicama in v okviru mednarodnih forumov;
(e) stopnjevati posvetovanja o vprašanjih, ki so posebnega interesa za države azijsko-pacifiške in evropske regije, zaradi spodbujanja miru, stabilnosti in blaginje v obeh regijah.
3. Dialog med pogodbenicama bo potekal prek stikov, izmenjav in posvetovanj, predvsem pa bo v naslednjih oblikah:
(a) srečanja na vrhu na ravni voditeljev bodo organizirana, kadar bosta pogodbenici menili, da je to potrebno;
(b) letna posvetovanja na ministrski ravni bodo organizirana, kjer se bosta pogodbenici dogovorili;
(c) informativni sestanki o glavnih dogajanjih v tujini in doma na ravni visokih uradnikov;
(d) sektorski dialogi o vprašanjih skupnega interesa;
(e) izmenjave delegacij med Evropskim parlamentom in Narodno skupščino Republike Koreje.
ČLEN 4
Boj proti širjenju orožja za množično uničevanje
1. Pogodbenici menita, da je širjenje orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev državnim in nedržavnim akterjem ena od najhujših groženj za mednarodno stabilnost in varnost.
2. Zato se pogodbenici strinjata, da sodelujeta in prispevata v boju proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, tako da v celoti izvajata svoje obstoječe pravne obveznosti, povezane z razoroževanjem in neširjenjem, ter druge pomembne instrumente, o katerih sta se dogovorili. Pogodbenici soglašata, da je ta določba bistveni element tega sporazuma.
3. Pogodbenici se še strinjata, da sodelujeta in prispevata k boju proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, tako da:
(a) po potrebi sprejmeta ukrepe za podpis, ratifikacijo ali pristop in dosledno uveljavitev vseh drugih pomembnih mednarodnih instrumentov;
(b) vzpostavita učinkovit sistem nacionalnega nadzora izvoza zaradi preprečevanja širjenja orožja za množično uničevanje ter s tem povezanega blaga in tehnologij, vključno z nadzorom nad končnimi uporabniki ter ustreznimi civilnimi in kazenskimi sankcijami za kršitve predpisov o nadzoru izvoza.
4. Pogodbenici se strinjata, da bo njun politični dialog spremljal in utrjeval te elemente.
ČLEN 5
Osebno in lahko orožje
1. Pogodbenici se zavedata, da nedovoljena proizvodnja, prenos in dajanje v obtok osebnega in lahkega orožja, vključno s strelivom zanj, ter pretirano kopičenje, slabo upravljanje, neustrezno zavarovane zaloge in nenadzorovano širjenje tega orožja še naprej resno ogrožajo mir in mednarodno varnost.
2. Pogodbenici se strinjata, da bosta uresničevali svoje zaveze glede boja proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem, vključno s strelivom zanj, v okviru mednarodnih instrumentov, vključno z Akcijskim programom ZN za preprečevanje in izkoreninjenje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter boj proti tej trgovini v vseh njenih oblikah ter mednarodnim instrumentom, ki državam zagotavlja pravočasno in zanesljivo ugotavljanje in sledenje osebnega in lahkega orožja, ter obveznosti, ki izhajajo iz resolucij Varnostnega sveta ZN.
3. Pogodbenici se zavezujeta k sodelovanju in zagotavljanju usklajevanja, dopolnjevanja in sinergije svojih prizadevanj, da se spopadeta z nezakonito trgovino z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom na svetovni, regionalni, podregionalni in nacionalni ravni.
ČLEN 6
Najhujše oblike kaznivih dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost
1. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da najhujše oblike kaznivih dejanj, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto, ne smejo ostati nekaznovane in da je treba zagotoviti njihov učinkovit pregon z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni, in z izboljševanjem sodelovanja na mednarodni ravni, če je to primerno, vključno z Mednarodnim kazenskim sodiščem. Pogodbenici se strinjata, da bosta v celoti podpirali univerzalnost in celovitost Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča in z njim povezanih instrumentov.
2. Pogodbenici se strinjata, da bi bil dialog med njima o teh zadevah koristen.
ČLEN 7
Sodelovanje pri boju proti terorizmu
1. Pogodbenici se ob ponovni potrditvi pomena boja proti terorizmu ter v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom, pravom človekovih pravic in begunskim pravom, v skladu s svojo zakonodajo in predpisi, in ob upoštevanju globalne protiteroristične strategije ZN, ki je vključena v Resolucijo Generalne skupščine ZN št. 60/288 z dne 8. septembra 2006, strinjata, da bosta sodelovali pri preprečevanju in onemogočanju terorističnih dejanj.
2. Pogodbenici to storita predvsem:
(a) v okviru izvajanja resolucij Varnostnega sveta ZN in svojih zadevnih obveznosti v skladu z drugimi pomembnimi mednarodnimi konvencijami in instrumenti;
(b) z izmenjavo informacij o terorističnih skupinah in njihovih podpornih mrežah v skladu z mednarodno in nacionalno zakonodajo;
(c) z izmenjavo stališč o sredstvih in načinih boja proti terorizmu, vključno s tehničnimi področji in usposabljanjem, ter z izmenjavo izkušenj pri preprečevanju terorizma;
(d) s sodelovanjem pri poglobitvi mednarodnega soglasja glede boja proti terorizmu, po potrebi vključno s pravno opredelitvijo terorističnih dejanj, in predvsem s prizadevanjem za dogovor o celoviti konvenciji o mednarodnem terorizmu;
(e) z izmenjavo najboljših praks na področju varstva človekovih pravic v boju proti terorizmu.
NASLOV III
SODELOVANJE V REGIONALNIH IN MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
ČLEN 8
Sodelovanje v regionalnih in mednarodnih organizacijah
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali in si izmenjevali mnenja v regionalnih in mednarodnih forumih in organizacijah, kot so Združeni narodi, Mednarodna organizacija dela (MOD), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), STO, azijsko-evropski vrh (ASEM) in regionalni forum ASEAN (ARF).
NASLOV IV
SODELOVANJE NA PODROČJU GOSPODARSKEGA RAZVOJA
ČLEN 9
Trgovina in naložbe
1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali pri zagotavljanju pogojev za trajnostno rast in razvoj trgovine in naložb med njima v vzajemno korist ter pri pospeševanju te rasti in razvoja. Pogodbenici si prizadevata za dialog in krepita sodelovanje na vseh področjih v vzajemno korist, povezanih s trgovino in naložbami, da bi omogočili trajnostne trgovinske in naložbene tokove, preprečili in odpravili ovire za trgovino in naložbe ter spodbudili večstranski trgovinski sistem.
2. Pogodbenici v ta namen uveljavljata sodelovanje na področju trgovine in naložb s sporazumom, ki vzpostavlja območje proste trgovine. Zgoraj navedeni sporazum je poseben sporazum, ki uveljavlja trgovinske določbe tega sporazuma v skladu s pogoji iz člena 43.
3. Pogodbenici se obveščata in si izmenjujeta mnenja glede razvoja dvostranske in mednarodne trgovine, naložb ter s tem povezanih politik in vprašanj.
ČLEN 10
Dialog o gospodarski politiki
1. Pogodbenici soglašata, da bosta krepili dialog med svojimi organi ter spodbujali izmenjavo informacij in izkušenj o makroekonomskih politikah in trendih.
2. Pogodbenici soglašata, da bosta krepili dialog in sodelovanje za izboljšanje računovodskih, revizijskih, nadzornih in regulativnih sistemov v bančništvu, zavarovalništvu in drugih delih finančnega sektorja.
ČLEN 11
Poslovno sodelovanje
1. Pogodbenici se ob upoštevanju svojih gospodarskih politik in ciljev strinjata, da bosta pospeševali sodelovanje na vseh področjih industrijske politike, ki jih štejeta za ustrezne, zlasti zato, da bi izboljšali konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, med drugim z:
(a) izmenjavo informacij in izkušenj glede ustvarjanja okvirnih pogojev za mala in srednje velika podjetja za izboljšanje njihove konkurenčnosti ter glede postopkov, povezanih z ustanavljanjem malih in srednje velikih podjetij;
(b) pospeševanjem stikov med gospodarskimi subjekti, spodbujanjem skupnih naložb ter ustanavljanjem skupnih podjetij in informacijskih mrež, zlasti prek programov, ki so že v uporabi;
(c) poenostavitvijo dostopa do virov financiranja in trgov, z zagotavljanjem informacij in spodbujanjem inovacij;
(d) pospeševanjem dejavnosti, ki jih začnejo mala in srednje velika podjetja obeh strani;
(e) spodbujanjem socialne odgovornosti podjetij in odgovornih poslovnih praks, vključno s trajnostno porabo in proizvodnjo.
2. Pogodbenici omogočata ustrezne dejavnosti sodelovanja, vzpostavljene v zasebnem sektorju obeh strani.
ČLEN 12
Obdavčenje
Pogodbenici priznavata načela preglednosti, izmenjave informacij in poštene davčne konkurence in se zavezujeta njihovemu uresničevanju, da bi tako ob upoštevanju potrebe po razvoju ustreznega ureditvenega okvira okrepili in razvijali gospodarske dejavnosti. V ta namen bosta v skladu s svojimi pristojnostmi izboljšali mednarodno sodelovanje na davčnem področju, poenostavili pobiranje zakonitih davčnih prihodkov in razvili ukrepe za učinkovito izvajanje zgoraj navedenih načel.
ČLEN 13
Carina
Pogodbenici sodelujeta na carinskem področju na dvostranski in večstranski podlagi. V ta namen si predvsem izmenjujeta izkušnje in proučujeta možnosti za poenostavitev postopkov, povečanje preglednosti in razvoj sodelovanja. Prizadevata si tudi za zbliževanje mnenj in skupno ukrepanje v ustreznih mednarodnih okvirih.
ČLEN 14
Politika konkurence
1. Pogodbenici spodbujata pošteno konkurenco v gospodarskih dejavnostih, tako da dosledno uveljavljata svoje zakone in predpise na področju konkurence.
2. Pri izpolnjevanju cilja iz odstavka 1 tega člena ter v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Koreje o sodelovanju glede dejavnosti, ki so v nasprotju s pravili konkurence, se pogodbenici zavezujeta k sodelovanju pri:
(a) priznavanju pomena konkurenčnega prava in organov, pristojnih za konkurenco, ter prizadevanju za proaktivno izvajanje zakonodaje, da bi ustvarili okolje za pošteno konkurenco;
(b) izmenjavi informacij in okrepitvi sodelovanja med organi, pristojnimi za konkurenco.
ČLEN 15
Informacijska družba
1. Pogodbenici ob priznavanju, da so informacijske in komunikacijske tehnologije ključni elementi sodobnega življenja in da so bistvene za gospodarski in družbeni razvoj, soglašata, da si bosta izmenjevali mnenja o svojih politikah na tem področju.
2. Sodelovanje na tem področju bo predvsem usmerjeno na:
(a) izmenjavo mnenj o različnih vidikih informacijske družbe, zlasti v zvezi s politikami in predpisi o elektronskih komunikacijah, vključno z univerzalnimi storitvami, izdajanjem licenc in splošnimi odobritvami, varstvom zasebnosti in osebnih podatkov ter neodvisnostjo in učinkovitostjo regulativnega organa;
(b) medsebojno povezljivost in interoperabilnost raziskovalnih omrežij in storitev, tudi v regionalnem okviru;
(c) standardizacijo in širjenje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij;
(d) spodbujanje raziskovalnega sodelovanja med pogodbenicama na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij;
(e) varnostna vprašanja in vidike informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vključno s spodbujanjem spletne varnosti, bojem proti spletnemu kriminalu in zlorabi informacijske tehnologije ter vseh oblik elektronskih medijev.
3. Spodbujati je treba sodelovanje med podjetji.
ČLEN 16
Znanost in tehnologija
Pogodbenici spodbujata, razvijata in pospešujeta dejavnosti sodelovanja na področjih znanosti in tehnologije v miroljubne namene, v skladu s Sporazumom o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Koreje.
ČLEN 17
Energetika
1. Pogodbenici priznavata pomen energetskega sektorja za gospodarski in družbeni razvoj ter si v okviru svojih pristojnosti prizadevata za boljše sodelovanje na tem področju zaradi:
(a) zagotavljanja raznovrstnosti oskrbe z energijo, s čimer se izboljša energetska varnost, ter razvoja novih, trajnostnih, inovativnih in obnovljivih oblik energije, kar med drugim vključuje biogoriva in biomaso, vetrno in sončno energijo ter hidroenergijo;
(b) podpiranja razvoja politik, da bi bili obnovljivi viri energije konkurenčnejši;
(c) doseganja racionalne rabe energije, kar je mogoče doseči pri oskrbi in povpraševanju s spodbujanjem energetske učinkovitosti pri proizvodnji, prenosu, distribuciji in končni rabi energije;
(d) pospeševanja prenosa tehnologije, namenjene trajnostni proizvodnji energije in energetski učinkovitosti;
(e) krepitve razvijanja zmogljivosti in pospeševanja naložb na področju energetike, ob upoštevanju načel preglednosti, nediskriminacije in tržne združljivosti;
(f) spodbujanja konkurence na energetskem trgu;
(g) izmenjave mnenj o razvoju dogodkov na svetovnih energetskih trgih, vključno z vplivom na države v razvoju.
2. Pogodbenici si bosta v ta namen po potrebi predvsem prek obstoječih regionalnih in mednarodnih okvirov prizadevali pospeševati naslednje dejavnosti sodelovanja:
(a) sodelovanje pri oblikovanju energetske politike in izmenjava informacij, ki so pomembne za energetsko politiko;
(b) izmenjava informacij o stanju in trendih na energetskem trgu, sektorju in tehnologiji;
(c) izvajanje skupnih študij in raziskav;
(d) povečevanje trgovine in naložb v energetskem sektorju.
ČLEN 18
Promet
1. Pogodbenici si prizadevata sodelovati na vseh ustreznih področjih prometne politike, vključno s politiko povezanih prevoznih storitev, da bi izboljšali pretok blaga in potnikov, spodbudili pomorsko in letalsko varnost in zaščito, varstvo okolja ter povečali učinkovitost svojih prometnih sistemov.
2. Sodelovanje med pogodbenicama je med drugim namenjeno pospeševanju:
(a) izmenjave informacij o prometnih politikah in praksah druga druge, predvsem v zvezi s prevozom v mestih, na podeželju, po celinskih plovnih poteh, zraku in morju, vključno z njuno logistiko ter medsebojno povezljivostjo in interoperabilnostjo večmodalnih prometnih mrež, pa tudi v zvezi z upravljanjem cest, železnic, pristanišč in letališč;
(b) dialoga in skupnih ukrepov v zračnem prometu na področjih vzajemnega interesa, vključno s sporazumom o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza in proučitvijo možnosti za nadaljnji razvoj odnosov, ter tehničnega in regulativnega sodelovanja na področjih letalske varnosti, zaščite, okolja, upravljanja zračnega prometa, uporabe konkurenčnega prava in gospodarske ureditve sektorja zračnega prometa, da bi podprli regulativno približevanje in odstranili ovire za poslovanje. Pogodbenici bosta na tej podlagi proučili možnosti za celovitejše sodelovanje na področju civilnega letalstva;
(c) sodelovanja pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju;
(d) sodelovanja v smislu mednarodnih prometnih forumov;
(e) izvajanja standardov o varstvu, varnosti in preprečevanju onesnaževanja, zlasti pri pomorskem in letalskem prometu, v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, ki veljajo za obe pogodbenici, vključno s sodelovanjem na ustreznih mednarodnih forumih, katerih cilj je zagotoviti boljše izvrševanje mednarodnih predpisov.
3. Pogodbenici sodelujeta pri civilni globalni satelitski navigaciji v skladu s Sporazumom o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo.
ČLEN 19
Pomorska prometna politika
1. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta prizadevali za neomejen dostop do mednarodnega pomorskega trga in prometa, ki temelji na pošteni konkurenci na poslovni podlagi, v skladu z določbami tega člena.
2. Pri izpolnjevanju cilja iz odstavka 1 pogodbenici:
(a) ne uvajata ureditev o delitvi tovora v prihodnjih dvostranskih sporazumih s tretjimi državami v zvezi s storitvami pomorskega prometa, vključno s suhim in tekočim razsutim tovorom ter linijskim prometom, ter ne izvajata takih ureditev o delitvi tovora, če obstajajo v prejšnjih dvostranskih sporazumih;
(b) se z začetkom veljavnosti tega sporazuma vzdržita izvajanja upravnih, tehničnih in zakonodajnih ukrepov, ki bi lahko povzročali diskriminacijo med lastnimi državljani ali družbami in državljani ali družbami druge pogodbenice pri zagotavljanju storitev v mednarodnem pomorskem prometu;
(c) ne obravnavata manj ugodno ladij, ki jih upravljajo državljani ali družbe druge pogodbenice, kot obravnavata lastne ladje glede dostopa do pristanišč, v katerih poteka mednarodna trgovina, uporabe infrastrukture in pomožnih pomorskih storitev pristanišč ter s tem povezanih pristojbin in dajatev, carinskih zmogljivosti, dodeljevanjem privezov ter zmogljivosti za natovarjanje in iztovarjanje;
(d) omogočita ladjarskim družbam druge pogodbenice, da so poslovno navzoče na njunem ozemlju zaradi izvajanja dejavnosti pomorske agencije pod pogoji za ustanovitev in poslovanje, ki niso manj ugodni od pogojev za lastne družbe oziroma podružnice ali izpostave družb katere koli države nečlanice, kar je ugodneje.
3. Za namene tega člena dostop do mednarodnega pomorskega trga med drugim vključuje pravico ponudnikov mednarodnega pomorskega prometa vsake pogodbenice, da uredijo storitve prevoza od vrat do vrat, ki vključujejo pomorski del prevozne verige, in da v ta namen sklepajo neposredne pogodbe z lokalnimi ponudniki načinov prevoza, ki niso pomorski prevoz, na ozemlju druge pogodbenice brez poseganja v omejitve glede državljanstva za prevoz blaga in potnikov z navedenimi drugimi načini prevoza.
4. Določbe tega člena se uporabljajo za družbe Evropske unije in korejske družbe. Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ladjarske družbe, ki niso ustanovljene v Evropski uniji ali Republiki Koreji in jih nadzirajo državljani ene od držav članic ali Republike Koreje, če so njihova plovila registrirana v zadevni državi članici ali Republiki Koreji v skladu z njunima zakonodajama.
5. Vprašanje izvajanja dejavnosti pomorskih agencij v Evropski uniji in Republiki Koreji bo po potrebi urejeno s posebnimi sporazumi.
6. Pogodbenici si prizadevata za dialog na področju pomorske prometne politike.
ČLEN 20
Potrošniška politika
Pogodbenici si prizadevata sodelovati na področju potrošniške politike, da bi zagotovili visoko raven varstva potrošnikov. Pogodbenici se strinjata, da lahko sodelovanje na tem področju, kolikor je mogoče, vključuje:
(a) izboljšanje združljivosti zakonodaje o varstvu potrošnikov, da bi se izognili oviram za trgovino, ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov;
(b) pospeševanje izmenjave informacij o potrošniških sistemih, vključno z zakoni o varstvu potrošnikov, varnostjo potrošniških izdelkov, izvrševanjem zakonodaje o varstvu potrošnikov, izobraževanjem in krepitvijo vloge potrošnikov ter odškodninami za potrošnike;
(c) spodbujanje razvoja neodvisnih združenj potrošnikov in stikov med predstavniki potrošnikov.
NASLOV V
SODELOVANJE NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
ČLEN 21
Zdravje
1. Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali medsebojno sodelovanje in izmenjavo informacij na področju zdravja in učinkovitega obvladovanja čezmejnih zdravstvenih težav.
2. Pogodbenici si prizadevata spodbujati izmenjavo informacij in medsebojno sodelovanje, med drugim:
(a) z izmenjavo informacij o nadzoru infekcijskih bolezni, vključno s pandemsko gripo, ter o zgodnjem opozarjanju in protiukrepih;
(b) z izmenjavo informacij o zdravstvenih strategijah in načrtih javnega zdravja;
(c) z izmenjavo informacij o politikah krepitve zdravja, kot so kampanje proti kajenju, preprečevanje debelosti in nadzor bolezni;
(d) s čim obsežnejšo izmenjavo informacij na področju varnosti in odobritve farmacevtskih izdelkov;
(e) s čim obsežnejšo izmenjavo informacij in skupnimi raziskavami na področju varnosti hrane, kot so zakoni in predpisi na področju hrane, pripravljenosti na nujne primere itd.;
(f) s sodelovanjem na področju raziskav in razvoja, kot so napredno zdravljenje in inovativna zdravila sirote;
(g) z izmenjavo informacij in sodelovanjem glede politike e-zdravja.
3. Pogodbenici si prizadevata za spodbujanje izvajanja mednarodnih zdravstvenih sporazumov, kot sta Mednarodni zdravstveni pravilnik in Okvirna konvencija o nadzoru nad tobakom.
ČLEN 22
Zaposlovanje in socialne zadeve
1. Pogodbenici soglašata, da bosta izboljšali sodelovanje na področju zaposlovanja in socialnih zadev, tudi ob upoštevanju globalizacije in demografskih sprememb. Prizadevali si bosta za spodbujanje sodelovanja in izmenjave informacij in izkušenj glede vprašanj s področja zaposlovanja in dela. Področja sodelovanja lahko vključujejo regionalno in socialno kohezijo, socialno vključevanje, sisteme socialne varnosti, vseživljenjski razvoj znanja in spretnosti, varnost in zdravje pri delu, enakost spolov in dostojno delo.
2. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da je treba podpreti proces globalizacije, ki je koristen za vse, ter spodbujati polno in produktivno zaposlenost in dostojno delo kot ključni element trajnostnega razvoja in zmanjševanja revščine.
3. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da sta zavezani spoštovanju, spodbujanju in uresničevanju mednarodno priznanih standardov dela in socialnih standardov, kot so predvsem določeni v Deklaraciji MOD o temeljnih načelih in pravicah pri delu.
4. Oblike sodelovanja lahko med drugim vključujejo posebne programe in projekte na podlagi vzajemnega dogovora ter dialog, sodelovanje in pobude o temah skupnega interesa na dvostranski in večstranski ravni.
ČLEN 23
Okolje in naravni viri
1. Pogodbenici soglašata o potrebi po trajnostni ohranitvi in upravljanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti kot podlage za razvoj sedanjih in prihodnjih generacij.
2. Pogodbenici si prizadevata nadaljevati in krepiti sodelovanje na področju varstva okolja, tudi v regionalnem okviru, predvsem glede:
(a) podnebnih sprememb in energetske učinkovitosti;
(b) okoljske ozaveščenosti;
(c) sodelovanja in izvajanja večstranskih okoljskih sporazumov, vključno z biotsko raznovrstnostjo, biološko varnostjo in Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami;
(d) spodbujanja okoljskih tehnologij, proizvodov in storitev, vključno s sistemi okoljskega upravljanja in okoljskega označevanja;
(e) preprečevanja nezakonitega čezmejnega premeščanja nevarnih snovi, nevarnih odpadkov in drugih vrst odpadkov;
(f) nadzora ohranjanja, onesnaževanja in degradacije obalnega in pomorskega okolja;
(g) lokalnega sodelovanja pri varstvu okolja kot ključnega elementa trajnostnega razvoja;
(h) upravljanja tal in zemljišč;
(i) izmenjave informacij, izkušenj in praks.
3. Po potrebi je treba upoštevati izid svetovnega vrha o trajnostnem razvoju in izvajanje ustreznih večstranskih okoljskih sporazumov.
ČLEN 24
Podnebne spremembe
1. Pogodbenici se zavedata skupne globalne nevarnosti podnebnih sprememb in potrebe po ukrepanju za zmanjšanje izpustov, da bi stabilizirali koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki bi preprečevala nevarne antropogene posege v podnebni sistem. Pogodbenici bosta v okviru svojih pristojnosti in brez poseganja v razprave o podnebnih spremembah na drugih forumih, kot je Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah, okrepili sodelovanje na tem področju. Cilj takega sodelovanja je:
(a) preprečevati podnebne spremembe, s splošnim ciljem hitrega prehoda v družbe z nizkimi emisijami toplogrednih plinov prek ustreznih ukrepov za ublažitev in prilagoditev na nacionalni ravni;
(b) zagovarjati učinkovito rabo virov, med drugim s široko uporabo najboljših razpoložljivih in gospodarsko izvedljivih nizkoogljičnih tehnologij ter standardov za ublažitev in prilagoditev;
(c) izmenjavati strokovno znanje in izkušnje ter informacije o prednostih in arhitekturi shem trgovanja;
(d) krepiti finančne instrumente javnega in zasebnega sektorja, vključno s tržnimi mehanizmi in javno-zasebnimi partnerstvi, ki bi lahko učinkovito podprli prizadevanje za preprečevanje podnebnih sprememb;
(e) sodelovati v raziskovanju, razvoju, širjenju, uvajanju in prenosu nizkoogljičnih tehnologij, da bi ublažili izpuste toplogrednih plinov, hkrati pa ohranili gospodarsko rast;
(f) izmenjevati izkušnje in strokovno znanje, kadar je to potrebno, pri spremljanju in analizi učinkov toplogrednih plinov ter razvoju programov za ublažitev in prilagoditev;
(g) podpirati, kadar je to potrebno, ukrepe držav v razvoju za ublažitev in prilagoditev, tudi prek prožnih mehanizmov Kjotskega protokola.
2. Pogodbenici soglašata, da bosta v te namene okrepili dialog in sodelovanje na politični, strateški in tehnični ravni.
ČLEN 25
Kmetijstvo, razvoj podeželja in gozdarstvo
Pogodbenici se strinjata glede spodbujanja sodelovanja v kmetijstvu, razvoju podeželja in gozdarstvu. Pogodbenici bosta izmenjevali informacije in razvili sodelovanje predvsem glede:
(a) kmetijske in gozdarske politike ter mednarodnih kmetijskih in gozdarskih obetov na splošno;
(b) registracije in zaščite geografskih oznak;
(c) ekološke pridelave;
(d) raziskav na področju kmetijstva in gozdarstva;
(e) razvojne politike za podeželska območja in predvsem diverzifikacije in prestrukturiranja kmetijskega sektorja;
(f) trajnostnega kmetijstva, gozdarstva in vključevanja okoljskih zahtev v kmetijsko politiko;
(g) povezav med kmetijstvom, gozdarstvom in okoljem ter razvojno politiko za podeželska območja;
(h) promocijskih dejavnosti za kmetijske živilske proizvode;
(i) trajnostnega gospodarjenja z gozdovi zaradi preprečevanja krčenja gozdov in spodbujanja pogozdovanja novih površin, ob ustreznem upoštevanju interesov držav v razvoju, kjer se les nabavlja.
ČLEN 26
Pomorstvo in ribištvo
Pogodbenici na dvostranski in večstranski ravni spodbujata sodelovanje na področju pomorstva in ribištva, zlasti za spodbujanje trajnostnega in odgovornega razvoja in upravljanja pomorstva in ribištva. Področja sodelovanja lahko vključujejo:
(a) izmenjavo informacij;
(b) podporo trajnostni in odgovorni dolgoročni pomorski in ribiški politiki, vključno z ohranjanjem in upravljanjem obalnih in morskih virov ter
(c) podporo prizadevanjem za preprečevanje in boj proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovnim praksam.
ČLEN 27
Razvojna pomoč
1. Pogodbenici soglašata, da si bosta izmenjevali informacije o politikah razvojne pomoči z namenom vzpostavitve rednega dialoga o ciljih teh politik in razvoja svojih programov razvojne pomoči v tretjih državah. Proučili bosta možnosti za intenzivnejše sodelovanje v okviru svojih zakonodaj in pogojev, ki se uporabljajo za izvajanje teh programov.
2. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost Pariški deklaraciji o učinkovitosti pomoči iz leta 2005 in soglašata, da bosta krepili sodelovanje zaradi nadaljnjega izboljšanja uspešnosti razvoja.
NASLOV VI SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE
ČLEN 28
Sodelovanje na področju kulture, informacij, komunikacij, avdiovizualnih sredstev in medijev
1. Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali sodelovanje, da bi povečali vzajemno razumevanje in poznavanje kultur.
2. Pogodbenici si prizadevata sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje kulturnih izmenjav in izvajanje skupnih pobud na tem področju.
3. Pogodbenici se strinjata, da bosta tesno sodelovali na ustreznih mednarodnih forumih, kot sta Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, kulturo in znanost (UNESCO) in ASEM, zaradi uresničevanja skupnih ciljev in spodbujanja kulturne raznovrstnosti, ob spoštovanju določb Konvencije UNESCO o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov.
4. Pogodbenici bosta proučili načine za spodbujanje izmenjav, sodelovanja in dialoga med ustreznimi ustanovami na področju avdiovizualnih sredstev in medijev.
ČLEN 29
Izobraževanje
1. Pogodbenici priznavata odločilni prispevek izobraževanja in usposabljanja k razvoju človeških virov, ki lahko prispevajo k vzpostavitvi svetovnega gospodarstva, temelječega na znanju, in ugotavljata, da imata skupen interes za sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.
2. V skladu s svojimi vzajemnimi interesi in cilji svojih politik na področju izobraževanja se pogodbenici zavezujeta, da bosta skupaj podpirali ustrezne dejavnosti sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, s posebnim poudarkom na visokošolskem izobraževanju. To sodelovanje je predvsem lahko v obliki:
(a) podpore skupnim projektom sodelovanja med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje v Evropski uniji in Republiki Koreji, z namenom spodbujati razvoj učnih načrtov, skupnih študijskih programov in mobilnosti študentov;
(b) dialoga, študij ter izmenjave informacij, znanja in izkušenj na področju izobraževalne politike;
(c) spodbujanja izmenjave študentov, akademskega in upravnega osebja visokošolskih ustanov ter mladih zaposlenih, vključno prek izvajanja programa Erasmus Mundus;
(d) sodelovanja v sektorjih izobraževanja skupnega interesa.
NASLOV VII
SODELOVANJE NA PODROČJU PRAVOSODJA, SVOBODE IN VARNOSTI
ČLEN 30
Pravna država
Pogodbenici pri svojem sodelovanju na področju pravosodja, svobode in varnosti namenjata posebno pozornost spodbujanju pravne države, vključno z neodvisnostjo sodstva, dostopom do pravnega varstva in pravico do poštenega sojenja.
ČLEN 31
Pravno sodelovanje
1. Pogodbenici soglašata, da bosta razvili pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah, predvsem glede ratifikacije in izvajanja večstranskih konvencij o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah, vključno s konvencijami haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu na področju mednarodnega pravnega sodelovanja in sodnih postopkov ter zaščito otrok.
2. Pogodbenici soglašata, da bosta pospešili in spodbujali arbitražno reševanje civilnih in zasebnih gospodarskih sporov, kadar koli je to mogoče v skladu z veljavnimi mednarodnimi instrumenti.
3. Pogodbenici si bosta pri pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah prizadevali okrepiti ureditve o vzajemni pravni pomoči in izročanju. To bi po potrebi vključevalo pristop k ustreznim mednarodnim instrumentom Združenih narodov, vključno z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča, kot je naveden v členu 6 tega sporazuma, in njihovo izvajanje.
ČLEN 32
Varstvo osebnih podatkov
1. Pogodbenici se strinjata, da si bosta skupaj prizadevali izboljšati stopnjo varstva osebnih podatkov ob upoštevanju najvišjih mednarodnih standardov, kot so zajeti v smernicah Združenih narodov za urejanje računalniških osebnih datotek (Resolucija Generalne skupščine ZN št. 45/95 z dne 14. decembra 1990).
2. Sodelovanje pri varstvu osebnih podatkov lahko med drugim vključuje izmenjavo informacij ter strokovnega znanja in izkušenj.
ČLEN 33
Migracije
1. Pogodbenici soglašata, da bosta krepili in stopnjevali sodelovanje na področjih nezakonitih migracij, tihotapljenja in trgovine z ljudmi ter vključevali migracijska vprašanja v nacionalne strategije za gospodarski in družbeni razvoj na območjih, iz katerih izvirajo migranti.
2. Pogodbenici v okviru sodelovanja zaradi preprečevanja in nadzora nezakonitega priseljevanja soglašata, da bosta ponovno sprejeli svoje državljane, ki nezakonito prebivajo na ozemlju druge pogodbenice. Zato bosta pogodbenici svojim državljanom v ta namen zagotovili ustrezne osebne dokumente. V primerih, ko je nacionalnost vprašljiva, se pogodbenici strinjata, da bosta ugotovili istovetnost svojih domnevnih državljanov.
3. Pogodbenici si po potrebi prizadevata skleniti sporazum, ki bo urejal posebne obveznosti glede ponovnega sprejema njunih državljanov. V njem bodo obravnavani tudi pogoji v zvezi z državljani drugih držav ali osebami brez državljanstva.
ČLEN 34
Boj proti prepovedanim drogam
1. Pogodbenici si bosta v skladu s svojimi zakoni in predpisi prizadevali, da bi zmanjšali dobavo prepovedanih drog, trgovanje z njimi in povpraševanje po njih ter njihov učinek na uživalce drog in družbo kot celoto ter da bi dosegli učinkovitejše preprečevanje preusmerjanja predhodnih kemičnih sestavin, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi. Pogodbenici pri svojem sodelovanju v ta namen zagotovita celosten in usklajen pristop z zakonitimi tržnimi predpisi ter učinkovitim delovanjem in usklajevanjem med pristojnimi organi, vključno z organi na področjih zdravstva, izobraževanja, sociale, kazenskega pregona in pravosodja.
2. Pogodbenici se dogovorita o načinih sodelovanja za dosego teh ciljev. Ukrepi temeljijo na skupno dogovorjenih načelih v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, s političnimi deklaracijami in s posebno deklaracijo o smernicah za zmanjševanje povpraševanja po drogah, ki jo je junija 1998 na posebnem dvajsetem zasedanju o drogah sprejela Generalna skupščina Združenih narodov.
ČLEN 35
Boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali in prispevali k boju proti organiziranemu gospodarskemu in finančnemu kriminalu ter korupciji, ponarejanju in nezakonitim transakcijam, in sicer s popolnim spoštovanjem veljavnih vzajemnih mednarodnih obveznosti na tem področju, vključno z učinkovitim sodelovanjem pri izterjavi materialnih ali finančnih sredstev, ki izvirajo iz korupcijskih dejanj. Pogodbenici bosta spodbujali izvajanje Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njenih dopolnilnih protokolov ter Konvencije Združenih narodov proti korupciji.
ČLEN 36
Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma
1. Pogodbenici si bosta prizadevali za sodelovanje pri preprečevanju uporabe svojih finančnih sistemov za pranje dohodkov iz vseh kriminalnih dejavnosti, vključno s trgovino s prepovedanimi drogami, korupcijo in financiranjem terorizma. To sodelovanje zajema tudi izterjavo materialnih ali finančnih sredstev, ki izvirajo iz kaznivih dejanj.
2. Pogodbenici si lahko izmenjujeta ustrezne informacije v okviru zadevnih zakonodaj in uporabljata ustrezne standarde za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, primerljive s tistimi, ki so jih sprejeli ustrezni mednarodni organi, delujoči na tem področju, na primer Projektna skupina za finančno ukrepanje glede pranja denarja (FATF).
ČLEN 37
Boj proti spletnemu kriminalu
1. Pogodbenici bosta okrepili sodelovanje za preprečevanje visokotehnoloških, spletnih in elektronskih kaznivih dejanj ter širjenja terorističnih vsebin prek medmrežja in boj proti njim, tako da si bosta izmenjevali informacije in praktične izkušnje v skladu s svojo nacionalno zakonodajo v mejah svojih pristojnosti.
2. Pogodbenici si bosta izmenjevali informacije na področjih izobraževanja in usposabljanja preiskovalcev spletnega kriminala, preiskovanja spletnega kriminala in digitalne sodne medicine.
ČLEN 38
Sodelovanje v kazenskem pregonu
Pogodbenici se strinjata, da bosta vzpostavili sodelovanje med organi, agencijami in službami kazenskega pregona, ter prispevali k onemogočanju in odstranjevanju groženj mednarodnega kriminala, ki so skupne obema. Sodelovanje med organi, agencijami in službami kazenskega pregona je lahko v obliki medsebojne pomoči pri preiskavah, izmenjevanja preiskovalnih tehnik, skupnega izobraževanja in usposabljanja osebja za kazenski pregon in drugih vrst skupnih dejavnosti in pomoči, kot se o njih vzajemno dogovorita pogodbenici.
NASLOV VIII
SODELOVANJE NA DRUGIH PODROČJIH
ČLEN 39
Turizem
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta vzpostavili sodelovanje na področju turizma, z namenom povečati vzajemno razumevanje ter spodbujati uravnotežen in trajnosten razvoj turizma. To sodelovanje je predvsem lahko v obliki:
(a) izmenjave informacij o vprašanjih skupnega interesa glede turizma;
(b) organizacije turističnih dogodkov;
(c) turističnih izmenjav;
(d) sodelovanja pri ohranjanju in upravljanju kulturne dediščine;
(e) sodelovanja pri upravljanju v turizmu.
ČLEN 40
Civilna družba
Pogodbenici priznavata vlogo in morebiten prispevek organizirane civilne družbe pri dialogu in procesu sodelovanja v okviru tega sporazuma ter se strinjata, da bosta spodbujali učinkovit dialog z organizirano civilno družbo in njeno učinkovito sodelovanje.
ČLEN 41
Javna uprava
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali z izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter se pri tem oprli na sedanja prizadevanja za modernizacijo javne uprave na področjih, kot so:
(a) izboljšanje organizacijske učinkovitosti;
(b) povečanje učinkovitosti institucij pri zagotavljanju storitev;
(c) zagotavljanje preglednega upravljanja javnih virov in odgovornosti;
(d) izboljšanje pravnega in institucionalnega okvira;
(e) oblikovanje in izvajanje politike.
ČLEN 42
Statistika
1. Pogodbenici razvijata in krepita sodelovanje glede statističnih vprašanj, s tem pa prispevata k dolgoročnemu cilju zagotavljanja pravočasnih, mednarodno primerljivih in zanesljivih statističnih podatkov. Trajnostni, učinkoviti in strokovno neodvisni statistični sistemi naj bi predvidoma zagotovili informacije, ki so pomembne za državljane, podjetja in oblikovalce politik pogodbenic, saj jim omogočajo odločitve na podlagi prejetih informacij. Pogodbenici si med drugim izmenjujeta informacije in strokovno znanje ter razvijata sodelovanje ob upoštevanju že zbranih izkušenj.
Cilj sodelovanja je:
(a) progresivno uskladiti statistična sistema obeh pogodbenic;
(b) uskladiti izmenjavo podatkov med pogodbenicama ob upoštevanju uporabe ustreznih mednarodnih metodologij;
(c) izboljšati strokovno usposobljenost statističnega osebja, da bi lahko uporabljalo ustrezne statistične standarde;
(d) spodbujati izmenjavo izkušenj med pogodbenicama glede razvoja statističnega znanja in izkušenj.
2. Oblike sodelovanja lahko med drugim vključujejo posebne programe in projekte na podlagi vzajemnega dogovora ter dialog, sodelovanje in pobude o temah skupnega interesa na dvostranski in večstranski ravni.
NASLOV IX
INSTITUCIONALNI OKVIR
ČLEN 43
Drugi sporazumi
1. Okvirni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, ki je bil podpisan 28. oktobra 1996 v Luksemburgu in je začel veljati 1. aprila 2001, se razveljavi.
2. Ta sporazum posodablja in nadomešča zgoraj navedeni sporazum. Sklicevanje na zgoraj navedeni sporazum v vseh drugih sporazumih med pogodbenicama se šteje kot sklicevanje na ta sporazum.
3. Pogodbenici lahko ta sporazum dopolnita, tako da skleneta posebne sporazume na katerem koli področju sodelovanja, ki spada na njegovo področje uporabe. Taki posebni sporazumi so sestavni del celovitih dvostranskih odnosov, kot jih ureja ta sporazum, in del skupnega institucionalnega okvira.
4. Obstoječi sporazumi, ki se nanašajo na področja sodelovanja, ki spadajo na področje uporabe tega sporazuma, podobno veljajo za del celovitih dvostranskih odnosov, kot jih ureja ta sporazum, in so del skupnega institucionalnega okvira.
ČLEN 44
Skupni odbor
1. Pogodbenici v skladu s tem sporazumom ustanovita skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropske unije in članov Evropske komisije na eni strani ter predstavniki Republike Koreje na drugi strani.
2. V skupnem odboru potekajo posvetovanja za pospešitev izvajanja in spodbuditev splošnih ciljev tega sporazuma ter ohranjanje splošne skladnosti v odnosih in zagotavljanje ustreznega delovanja katerega koli drugega sporazuma med pogodbenicama.
3. Skupni odbor:
(a) zagotavlja pravilno izvajanje tega sporazuma;
(b) spremlja razvoj celovitega odnosa med pogodbenicama;
(c) po potrebi zahteva informacije od odborov in drugih organov, ustanovljenih v skladu z drugimi sporazumi, ki spadajo pod skupni institucionalni okvir, ter upošteva kakršna koli poročila, ki jih ti predložijo;
(d) izmenjuje mnenja in daje predloge glede katerega koli vprašanja skupnega interesa, vključno s prihodnjimi ukrepi in viri, ki so na voljo za njihovo izvajanje;
(e) določa prednostne naloge v zvezi s cilji tega sporazuma;
(f) išče ustrezne metode za preprečevanje težav, ki bi se lahko pojavile na področjih, ki jih zajema ta sporazum;
(g) v skladu s členom 45(3) s soglasjem rešuje kakršen koli spor, ki nastane pri uporabi ali razlagi tega sporazuma;
(h) prouči vse informacije, ki jih predloži ena od pogodbenic glede neizvajanja obveznosti, in se posvetuje z drugo pogodbenico, da bi v skladu s členom 45(3) našli rešitev, sprejemljivo za obe pogodbenici.
4. Skupni odbor se običajno sestane enkrat na leto, izmenično v Bruslju in Seulu. Posebni sestanki odbora se organizirajo na zahtevo ene od pogodbenic. Skupnemu odboru izmenično predseduje ena od pogodbenic. Običajno se sestane na ravni visokih uradnikov.
ČLEN 45
Načini izvajanja
1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe za izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma in zagotovita, da so ti ukrepi skladni s cilji, določenimi v tem sporazumu.
2. Izvajanje poteka na podlagi soglasja in dialoga. Če pa so pri uporabi ali razlagi tega sporazuma razlike v mnenju, se ena od pogodbenic obrne na skupni odbor.
3. Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila svojih obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe v skladu z mednarodnim pravom. Preden to stori, razen v posebno nujnih primerih, predloži skupnemu odboru vse zahtevane informacije, ki so potrebne za temeljito proučitev položaja. Pogodbenici se posvetujeta s skupnim odborom; to posvetovanje, če se obe pogodbenici strinjata, lahko olajša posrednik, ki ga imenuje skupni odbor.
4. V posebno nujnih primerih se ukrep nemudoma sporoči drugi pogodbenici. Na zahtevo druge pogodbenice traja posvetovanje do dvajset (20) dni. Po tem obdobju se začne ukrep uporabljati. V tem primeru lahko druga pogodbenica zahteva arbitražo v skladu s členom 46, da bi proučila kakršen koli vidik ukrepa ali podlago zanj.
ČLEN 46
Arbitražni postopek
1. Arbitražno razsodišče sestavljajo trije (3) razsodniki. Vsaka pogodbenica po potrebi na zahtevo druge pogodbenice za arbitražo v štirinajstih (14) dneh imenuje po enega razsodnika, tretjega razsodnika pa imenuje skupni odbor. Pogodbenica, ki imenuje razsodnika, o tem nemudoma pisno obvesti drugo pogodbenico po diplomatski poti. Razsodniki sprejmejo odločitev z večino glasov. Razsodniki si prizadevajo doseči odločitev čim prej, v vsakem primeru pa najpozneje v treh (3) mesecih od datuma njihovega imenovanja. Skupni odbor se dogovori o podrobnih postopkih za hitro izvedbo arbitraže.
2. Vsaka stranka v sporu mora sprejeti potrebne ukrepe za izvajanje odločitve razsodnikov. Razsodniki na zahtevo izdajo priporočila o tem, kako izvajati njihovo odločitev, da se ponovno vzpostavi ravnovesje pravic in obveznosti v skladu s tem sporazumom.
NASLOV X
KONČNE DOLOČBE
ČLEN 47
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu izraz "pogodbenici" pomeni Evropsko unijo ali njene države članice oziroma Evropsko unijo in njene države članice v skladu z njihovimi pooblastili na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani.
ČLEN 48
Nacionalna varnost in razkritje informacij
Ničesar v tem sporazumu se ne razlaga v smislu, da bi morala katera od pogodbenic predložiti kakršne koli informacije, za razkritje katerih meni, da je v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi.
ČLEN 49
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi datumu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so končani pravni postopki, potrebni v ta namen.
2. Ne glede na odstavek 1 se ta sporazum uporablja začasno, s pridržkom njegove veljavnosti. Sporazum se začne začasno uporabljati prvi dan prvega meseca, ki sledi datumu, ko pogodbenici uradno obvestita druga drugo, da so končani potrebni postopki.
3. Ta sporazum velja za nedoločen čas. Katera koli od pogodbenic lahko v pisni obliki uradno obvesti drugo pogodbenico o svojem namenu, da odpove ta sporazum. Odpoved začne veljati šest mesecev po uradnem obvestilu.
ČLEN 50
Uradna obvestila
Uradna obvestila v skladu s členom 49 se pošljejo Generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije oziroma Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Republike Koreje.
ČLEN 51
Izjave in priloge
Izjave in priloge k temu sporazumu so sestavni del tega sporazuma.
ČLEN 52
Območje uporabe
Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, za katera se uporablja Pogodba o Evropski uniji, in sicer v skladu s pogoji iz navedene pogodbe, in na drugi strani na ozemlju Republike Koreje.
ČLEN 53
Verodostojnost besedil
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in korejskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.
SKUPNA RAZLAGALNA IZJAVA O ČLENIH 45 IN 46
Pogodbenici sta demokraciji. Želita sodelovati pri spodbujanju skupnih vrednot v svetu. Njun sporazum je znak skupne odločenosti za spodbujanje demokracije, človekovih pravic, neširjenja orožja in boja proti terorizmu po vsem svetu. Izvajanje tega sporazuma med pogodbenicama, ki imata enake vrednote, tako temelji na načelih dialoga, vzajemnega spoštovanja, enakovrednega partnerstva, večstranskosti, soglasja in spoštovanja mednarodnega prava.
Pogodbenici se strinjata, da zaradi pravilne razlage in praktične uporabe tega sporazuma "ustrezni ukrepi" iz člena 45(3) pomenijo ukrepe, ki so sorazmerni neizvajanju obveznosti iz tega sporazuma. Ukrepe je mogoče sprejeti v zvezi s tem sporazumom ali v zvezi s posebnim sporazumom, ki spada v skupni institucionalni okvir. Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj ovirajo delovanje sporazumov, pri čemer se upošteva možnost uporabe notranjih pravnih sredstev, če so na voljo.
Pogodbenici zaradi pravilne razlage in praktične uporabe tega sporazuma soglašata, da so "posebno nujni primeri" v členu 45(4) primeri bistvene kršitve tega sporazuma katere koli od pogodbenic. Bistvena kršitev pomeni bodisi zavračanje izvajanja tega sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava, bodisi posebno resno in znatno kršitev bistvenega elementa tega sporazuma. Pogodbenici ocenita morebitno bistveno kršitev člena 4(2) ob upoštevanju uradnega mnenja ustreznih mednarodnih agencij, če je na voljo.
V zvezi s členom 46 velja, da če so bili sprejeti ukrepi glede posebnega sporazuma, ki spada v skupni institucionalni okvir, se glede postopka izvajanja odločitve arbitražnega senata v primerih, ko razsodniki odločijo, da ukrep ni bil upravičen ali sorazmeren, uporabljajo kateri koli ustrezni postopki za reševanje sporov iz posebnega sporazuma.
ENOSTRANSKA IZJAVA EVROPSKE UNIJE GLEDE ČLENA 12
Pooblaščenci držav članic in pooblaščenec Republike Koreje se seznanijo z naslednjo enostransko izjavo:
Evropska unija izjavlja, da člen 12 zavezuje države članice le toliko, kolikor so tem načelom dobrega javnega upravljanja zavezane na davčnem področju na ravni Evropske unije.
F R A M E W O R K A G R E E M E N T
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, ON THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, ON THE OTHER PART
THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as "the Union",
and
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, hereinafter referred to as "the Member States",
on the one part, and
THE REPUBLIC OF KOREA,
on the other part,
hereinafter jointly referred to as "the Parties",
CONSIDERING their traditional links of friendship and the historical, political and economic ties which unite them;
RECALLING the Framework Agreement for Trade and Cooperation between the European Community and its Member States, on the one hand, and the Republic of Korea, on the other hand, signed in Luxembourg on 28 October 1996 and which entered into force on 1 April 2001;
MINDFUL of the accelerated process whereby the European Union is acquiring its own identity in foreign policy and in the field of security and justice;
CONSCIOUS of the growing role and responsibility assumed by the Republic of Korea in the international community;
STRESSING the comprehensive nature of their relationship and the importance of continuous efforts to maintain overall coherence;
CONFIRMING their desire to maintain and develop their regular political dialogue, which is based on shared values and aspirations;
EXPRESSING their common will to elevate their relations into a strengthened partnership including in the political, economic, social and cultural fields;
DETERMINED in this regard to consolidate, deepen and diversify relations in areas of mutual interest, at the bilateral, regional and global levels and on the basis of equality, respect of sovereignty, non-discrimination and mutual benefit;
REAFFIRMING the strong attachment of the Parties to democratic principles and human rights as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human rights instruments as well as to the principles of the rule of law and good governance;
REAFFIRMING their determination to fight against serious crimes of international concern and their conviction that the effective prosecution of the most serious crimes of international concern must be ensured by taking measures at a national level and by enhancing global collaboration;
CONSIDERING that terrorism is a threat to global security and wishing to intensify their dialogue and cooperation in the fight against terrorism, in accordance with relevant international instruments, in particular Resolution 1373 of the United Nations Security Council, and reaffirming that respect for human rights and the rule of law is the fundamental basis of the fight against terrorism;
SHARING the view that the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery poses a major threat to international security, recognising the commitment of the international community to fight against such proliferation as expressed in the adoption of relevant international conventions and Resolutions of the United Nations Security Council, in particular Resolution 1540, and wishing to strengthen their dialogue and cooperation in this area;
RECOGNISING the need for enhanced cooperation in the field of justice, freedom and security;
RECALLING in this regard that the provisions of the Agreement that fall within the scope of Part III, Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union bind the United Kingdom and Ireland as separate Contracting Parties, and not as part of the European Union, until the European Union (as the case may be) notifies the Republic of Korea that either State has become bound on these matters as part of the European Union in accordance with the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, and that the same applies to Denmark, in accordance with the relevant Protocol annexed to those Treaties;
RECOGNISING their desire to promote sustainable development in its economic, social and environmental dimensions;
EXPRESSING their commitment to ensuring a high level of environmental protection and their determination to cooperate in combating climate change;
RECALLING their support for fair globalisation and for the goals of full and productive employment, as well as decent work for all;
RECOGNISING that trade and investment flows have thrived between the Parties based on the global rules-based trading system under the auspices of the World Trade Organization (WTO);
DESIROUS OF securing the conditions for and promoting the sustainable increase and development of trade and investment between the Parties to their mutual advantage, inter alia by establishing a free trade area;
CONCURRING on the need to exert collective efforts to respond to global issues such as terrorism, serious crimes of international concern, the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, climate change, energy and resources insecurity, poverty and financial crisis;
DETERMINED to strengthen cooperation in sectors of mutual interest, notably promoting democratic principles and respect for human rights, countering the proliferation of weapons of mass destruction; combating illicit trade in small arms and light weapons; taking measures against the most serious crimes of concern to the international community; combating terrorism; cooperation in regional and international organisations; trade and investment; economic policy dialogue; business cooperation; taxation; customs; competition policy; information society; science and technology; energy; transport; maritime transport policy; consumer policy; health; employment and social affairs; environment and natural resources; climate change; agriculture, rural development and forestry; marine and fisheries; development assistance; culture, information, communication, audiovisual and media; education; the rule of law; legal cooperation; personal data protection; migration; combating illicit drugs; combating organised crime and corruption; combating money laundering and terrorism financing; combating cyber crime; law enforcement; tourism; civil society; public administration; and statistics;
MINDFUL of the importance of facilitating the involvement in cooperation of the individuals and entities directly concerned, in particular economic operators and the bodies representing them;
RECOGNISING the desirability of raising the roles and profiles of both Parties in each other's regions and of fostering people-to-people contacts between the Parties;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
TITLE I
BASIS AND SCOPE
ARTICLE 1
Basis for cooperation
1. The Parties confirm their attachment to democratic principles, human rights and fundamental freedoms, and the rule of law. Respect for democratic principles and human rights and fundamental freedoms as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human rights instruments, which reflect the principle of the rule of law, underpins the internal and international policies of both Parties and constitutes an essential element of this Agreement.
2. The Parties confirm their attachment to the Charter of the United Nations and their support for the shared values expressed therein.
3. The Parties reaffirm their commitment to promoting sustainable development in all its dimensions, economic growth, contributing to the attainment of internationally agreed development goals, and cooperating to address global environmental challenges, in particular climate change.
4. The Parties reaffirm their attachment to the principles of good governance and the fight against corruption, notably taking into account their international obligations.
5. The Parties underline their shared attachment to the comprehensive nature of bilateral relations and to maintaining overall coherence in this regard.
6. The Parties agree to elevate their relations into a strengthened partnership and to develop cooperation areas at the bilateral, regional and global levels.
7. The implementation of this Agreement between Parties sharing the same values and respect shall therefore be based on the principles of dialogue, mutual respect, equal partnership, multilateralism, consensus and respect for international law.
ARTICLE 2
Aims of cooperation
1. With a view to enhancing their cooperation, the Parties undertake to intensify their political dialogue and to boost further their economic relations. Their efforts will in particular be aimed at:
a) agreeing on a future vision for strengthening their partnership and developing joint projects to implement this vision;
b) conducting regular political dialogues;
c) promoting collective efforts in all relevant regional and international fora and organisations to respond to global issues;
d) fostering economic cooperation in areas of mutual interest, including scientific and technological cooperation, with a view to diversifying trade to their mutual advantage;
e) encouraging cooperation between businesses by facilitating investment on both sides and by promoting better mutual understanding;
f) strengthening respective participation in each other's cooperation programmes open to the other Party;
g) raising the roles and profiles of both Parties in each other's regions, through various means including cultural exchanges, the use of information technology, and education;
h) promoting people-to-people contacts and understanding.
2. Building on their well-established partnership and shared values, the Parties agree to develop their cooperation and dialogue on all issues of common interest. Their efforts will in particular be aimed at:
a) strengthening political dialogue and cooperation, notably on human rights; non-proliferation of weapons of mass destruction; small arms and light weapons; the most serious crimes of concern to the international community; and counter-terrorism;
b) strengthening cooperation in all trade and investment-related areas of mutual interest and securing the conditions for the sustainable increase of trade and investment between the Parties to their mutual advantage;
c) strengthening cooperation in the area of economic cooperation, notably economic policy dialogue; business cooperation; taxation; customs; competition policy; information society; science and technology; energy; transport; maritime transport policy; and consumer policy;
d) strengthening cooperation in the area of sustainable development, notably health; employment and social affairs; environment and natural resources; climate change; agriculture, rural development and forestry; marine and fisheries; and development assistance;
e) strengthening cooperation in the area of culture, information, communication, audiovisual and media; and education;
f) strengthening cooperation in the field of justice, freedom and security, notably the rule of law; legal cooperation; personal data protection; migration; combating illicit drugs; combating organised crime and corruption; combating money laundering and terrorism financing; combating cyber crime; and law enforcement;
g) strengthening cooperation in other areas of common interest, notably tourism; civil society; public administration; and statistics.
TITLE II
POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION
ARTICLE 3
Political dialogue
1. A regular political dialogue, based on shared values and aspirations, will be established between the Republic of Korea and the European Union. This dialogue will take place in accordance with the procedures agreed between the Republic of Korea and the European Union.
2. The political dialogue will aim to:
a) underline the Parties' commitment to democracy and respect for human rights and fundamental freedoms;
b) promote peaceful solutions to international or regional conflicts and the strengthening of the United Nations and other international organisations;
c) enhance policy consultations on international security matters such as arms control and disarmament, non-proliferation of weapons of mass-destruction, and the international transfer of conventional weapons;
d) reflect on major international issues of common interest by increasing the exchange of relevant information both between the two parties and within international fora;
e) enhance consultations on issues of particular interest to the countries of the Asia-Pacific and European regions, for the promotion of peace, stability and prosperity in both regions.
3. Dialogue between the Parties will take place through contacts, exchanges and consultations, particularly in the following forms:
a) summit meetings at leaders' level will be held whenever the Parties deem it necessary;
b) annual consultations at ministerial level will be held wherever the Parties agree;
c) briefings on major foreign and domestic developments at senior officials' level;
d) sectoral dialogues on issues of common interest;
e) exchanges of delegations between the European Parliament and the National Assembly of the Republic of Korea.
ARTICLE 4
Countering the proliferation of Weapons of Mass Destruction
1. The Parties consider that the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, both to state and non-state actors, represents one of the most serious threats to international stability and security.
2. The Parties therefore agree to cooperate in and contribute towards countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery through full implementation of their respective existing legal obligations relating to disarmament and non-proliferation and other relevant instruments agreed by both Parties. The Parties agree that this provision constitutes an essential element of this Agreement.
3. The Parties furthermore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery by:
a) taking steps to sign, ratify, or accede to, as appropriate, and fully implement all other relevant international instruments;
b) the establishment of an effective system of national export controls to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and related goods and technologies, including end-user controls and appropriate civil and criminal penalties for breaches of export controls.
4. The Parties agree that their political dialogue will accompany and consolidate these elements.
ARTICLE 5
Small Arms and Light Weapons
1. The Parties recognise that the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons, including their ammunition, and their excessive accumulation, poor management, inadequately secured stockpiles and uncontrolled spread continue to pose a serious threat to peace and international security.
2. The Parties agree to implement their respective commitments to deal with the illicit trade in small arms and light weapons, including their ammunition, within the framework of international instruments including the UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (UN PoA) and the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (ITI) as well as obligations deriving from UN Security Council resolutions.
3. The Parties undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in their efforts to deal with the illicit trade in small arms and light weapons and ammunition, at global, regional, sub-regional and national levels.
ARTICLE 6
The most serious crimes of concern to the international community
1. The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation, as appropriate, including the International Criminal Court. The Parties agree to fully support the universality and integrity of the Rome Statute of the International Criminal Court and related instruments.
2. The Parties agree that a dialogue between them on these matters would be beneficial.
ARTICLE 7
Cooperation in combating terrorism
1. The Parties, reaffirming the importance of the fight against terrorism, and in accordance with applicable international conventions, including international humanitarian, human rights and refugee law, as well as with their respective legislation and regulations, and, taking into account the UN Global Counter-Terrorism Strategy, contained in the UN General Assembly Resolution no.60/288 of 8 September 2006, agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts.
2. The Parties shall do so in particular:
a) in the framework of implementation of Resolutions of the UN Security Council and their respective obligations under other relevant international conventions and instruments;
b) by exchange of information on terrorist groups and their support networks, in accordance with international and national law;
c) by exchanges of views on means and methods used to counter terrorism, including in technical fields and training, and by exchange of experiences in respect of terrorism prevention;
d) by cooperating to deepen the international consensus on the fight against terrorism including the legal definition of terrorist acts, as appropriate, and in particular by working towards an agreement on the Comprehensive Convention on International Terrorism;
e) by sharing relevant best practices in the area of protection of human rights in the fight against terrorism.
TITLE III
COOPERATION IN REGIONAL AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS
ARTICLE 8
Cooperation in regional and international organisations
The Parties undertake to cooperate and exchange views in regional and international fora and organisations such as the United Nations, the International Labour Organisation (ILO), the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the WTO, the Asia-Europe Meeting (ASEM) and ASEAN Regional Forum (ARF).
TITLE IV
COOPERATION IN THE AREA OF ECONOMIC DEVELOPMENT
ARTICLE 9
Trade and investment
1. The Parties undertake to cooperate in securing the conditions for and promoting the sustainable increase and development of trade and investment between them to their mutual advantage. The Parties shall engage in dialogue and strengthen cooperation in all trade-and investment-related areas of mutual interest, in order to facilitate sustainable trade and investment flows, to prevent and remove obstacles to trade and investment, and to advance the multilateral trade system.
2. To this end, the Parties shall give effect to their cooperation in the trade and investment area through the agreement establishing a free trade area. The aforementioned agreement shall constitute a specific agreement giving effect to the trade provisions of this Agreement, within the terms of Article 43.
3. The Parties shall keep each other informed and exchange views concerning the development of bilateral and international trade, investment and related policies and issues.
ARTICLE 10
Economic policy dialogue
1. The Parties agree to strengthen the dialogue between their authorities and to promote the exchange of information and the sharing of experiences on macroeconomic policies and trends.
2. The Parties agree to strengthen dialogue and cooperation with a view to improving accounting, auditing, supervisory and regulatory systems in banking, insurance and other parts of the financial sector.
ARTICLE 11
Business cooperation
1. The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives, agree to promote industrial policy cooperation in all fields deemed suitable particularly with a view to improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs), inter alia, through:
a) exchanging information and experiences on creating framework conditions for SMEs to improve their competitiveness and on procedures related to the creation of SMEs;
b) promoting contacts between economic operators, encouraging joint investments and establishing joint ventures and information networks notably through existing programmes;
c) facilitating access to finance and marketing, providing information and stimulating innovation;
d) facilitating the activities established by SMEs of both sides;
e) promoting corporate social responsibility and accountability and encouraging responsible business practices, including sustainable consumption and production.
2. The Parties shall facilitate the relevant cooperation activities established by the private sectors of both sides.
ARTICLE 12
Taxation
With a view to strengthening and developing economic activities while taking into account the need to develop an appropriate regulatory framework, the Parties recognise and commit themselves to implement in the tax area the principles of transparency, exchange of information and fair tax competition. To that effect, in accordance with their respective competences, the Parties will improve international cooperation in the tax area, facilitate the collection of legitimate tax revenues, and develop measures for the effective implementation of the above mentioned principles.
ARTICLE 13
Customs
The Parties shall cooperate in the customs field on a bilateral and multilateral basis. To this end, they shall in particular share experiences and examine possibilities to simplify procedures, increase transparency and develop cooperation. They shall also seek convergence of views and joint action in relevant international frameworks.
ARTICLE 14
Competition policy
1. The Parties shall foster fair competition in economic activities by fully enforcing their competition laws and regulations.
2. In pursuit of the goal of paragraph 1 of this Article and in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Korea and the European Community concerning cooperation on anti-competitive activities, the Parties shall undertake to cooperate in:
a) recognising the importance of competition law and competition authorities and striving to proactively enforce the law in order to create an environment for fair competition;
b) sharing information and enhancing cooperation between competition authorities.
ARTICLE 15
Information society
1. Recognising that Information and Communication Technologies are key elements of modern life and of vital importance to economic and social development, the Parties agree to exchange views on their respective policies in this field.
2. Cooperation in this area shall, inter alia, focus on:
a) exchanging views on the different aspects of the Information Society, in particular electronic communications policies and regulation including universal service, licensing and general authorisations, protection of privacy and personal data, and the independence and efficiency of the regulatory authority;
b) interconnection and interoperability of research networks and services, including in a regional context;
c) standardisation and dissemination of new information and communication technologies;
d) promotion of research cooperation between the Parties in the area of Information and Communication Technologies;
e) security issues and aspects of information and communication technologies including promotion of online safety, combating cyber crime and the misuse of information technology and all forms of electronic media.
3. Business-to-business cooperation shall be encouraged.
ARTICLE 16
Science and technology
The Parties shall encourage, develop and facilitate cooperative activities in the areas of science and technology for peaceful purposes, in accordance with the Agreement on the Scientific and Technological Cooperation between the European Community and the Government of the Republic of Korea.
ARTICLE 17
Energy
1. The Parties recognise the importance of the energy sector to economic and social development and shall endeavour, within the scope of their respective competences, to enhance cooperation in this field with a view to:
a) diversifying energy supplies in order to strengthen energy security and to develop new, sustainable, innovative and renewable forms of energy, including, inter alia, biofuels and biomass, wind and solar energy as well as hydro power generation;
b) supporting the development of policies to render renewable energy more competitive;
c) achieving rational use of energy with contributions from both supply and demand sides by promoting energy efficiency in energy production, transportation, distribution and end-use;
d) fostering the transfer of technology aimed at sustainable energy production and energy efficiency;
e) enhancing capacity-building and facilitation of investment in the field of energy taking into account principles of transparency, non-discrimination and market-compatibility;
f) promoting competition in the energy market;
g) exchanging views on developments in the global energy markets, including impact on developing countries.
2. To these ends, the Parties will work as appropriate to promote, particularly through existing regional and international frameworks, the following cooperative activities:
a) cooperation in energy policy-making and exchange of information relevant to energy policies;
b) exchange of information on status and trends in the energy market, industry and technology;
c) conduct of joint studies and research;
d) increase of trade and investment in the energy sector.
ARTICLE 18
Transport
1. The Parties shall endeavour to cooperate in all relevant areas of transport policy, including integrated transport policy, with a view to improving the movement of goods and passengers, promoting maritime and aviation safety and security, environmental protection, and increasing the efficiency of their transport systems.
2. Cooperation between the Parties in this area shall aim to promote:
a) exchanges of information on their respective transport policies and practices, especially regarding urban, rural, inland waterway, air and maritime transport, including their logistics and the interconnection and interoperability of multimodal transport networks, as well as the management of road, railways, ports and airports;
b) a dialogue and joint actions in the field of air transport in areas of mutual interest, including the agreement on certain aspect of air services and the examination of possibilities for further development of relations, as well as technical and regulatory cooperation in areas such as aviation safety, security, environment, air traffic management, application of competition law and economic regulation of the air transport industry, with a view to supporting regulatory convergence and removal of obstacles to doing business. On this basis, the Parties will explore more comprehensive cooperation in the area of civil aviation;
c) cooperation on the reduction in the greenhouse gas emissions in transport sector;
d) cooperation in terms of international transport fora;
e) the implementation of security, safety, and pollution prevention standards, notably as regards maritime transport and aviation, in line with the relevant international conventions applicable to both Parties, including cooperation in the appropriate international fora aimed at ensuring better enforcement of international regulations.
3. As regards civil global satellite navigation, the Parties shall cooperate in accordance with the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part.
ARTICLE 19
Maritime transport policy
1. The Parties undertake to move towards the goal of unrestricted access to the international maritime market and traffic based on fair competition on a commercial basis, in accordance with the provisions of this Article.
2. In pursuit of the goal of paragraph 1, the Parties shall:
a) not introduce cargo-sharing arrangements in future bilateral agreements with third countries concerning maritime transport services, including dry and liquid bulk and liner trade, and not activate such cargo-sharing arrangements in case they exist in previous bilateral agreements;
b) abstain from implementing, on entry into force of this Agreement, administrative and technical and legislative measures which could have the effect of discriminating between their own nationals or companies and those of the other Party in the supply of services in international maritime transport;
c) grant no less favourable treatment for the ships operated by nationals or companies of the other Party, than that accorded to its own ships, with regard to access to ports open to international trade, the use of infrastructure and auxiliary maritime services of the ports, as well as related fees and charges, customs facilities and assignment of berths and facilities for loading and unloading;
d) allow the shipping companies of the other Party to have their commercial presence in its territory for the purpose of carrying out shipping agency activities under conditions of establishment and operation no less favourable than those accorded to its own companies or to subsidiaries or branches of companies of any non-member country, whichever is the better.
3. For the purpose of this Article, access to the international maritime market shall include, inter alia, the right for international maritime transport providers of each Party to arrange door-to-door transport services involving a sea leg, and to this effect to directly contract with local providers of transport modes other than maritime transport on the territory of the other Party without prejudice to applicable nationality restrictions concerning the carriage of goods and passengers by those other transport modes.
4. The provisions of this Article shall apply to European Union companies and Korean companies. Beneficiaries of the provisions of this Article shall also be shipping companies established outside the European Union or the Republic of Korea and controlled by nationals of a Member State or of the Republic of Korea, if their vessels are registered in that Member State or in the Republic of Korea in accordance with their respective legislations.
5. The issue of the operations in the European Union and in the Republic of Korea of shipping agency activities shall be dealt with by specific agreements, where appropriate.
6. The Parties shall pursue a dialogue in the field of maritime transport policy.
ARTICLE 20
Consumer Policy
The Parties shall endeavour to cooperate in the field of consumer policy in order to secure a high level of consumer protection. The Parties agree that cooperation within this field may involve to the extent possible:
a) increasing the compatibility of consumer legislation in order to avoid barriers to trade while ensuring a high level of consumer protection;
b) promoting exchange of information on consumer systems, including consumer laws, consumer product safety, enforcement of consumer legislation, consumer education and empowerment, and consumer redress;
c) encouraging the development of independent consumer associations and contacts between consumer representatives.
TITLE V
COOPERATION IN THE AREA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ARTICLE 21
Health
1. The Parties agree to encourage mutual cooperation and information exchange in the fields of health and the effective management of cross-border health problems.
2. The Parties shall seek to promote information exchange and mutual cooperation, inter alia, as follows:
a) information exchange on the surveillance of infectious diseases, including pandemic influenza, and on the early warning and countermeasures;
b) information exchange on the health strategies and the public health plans;
c) information exchange on health promotion policies, such as anti-smoking campaigns, obesity prevention and disease control;
d) information exchange to the extent possible in the field of pharmaceutical safety and approval;
e) information exchange to the extent possible, as well as joint research in the field of food safety such as food laws and regulations, emergency alert, etc.;
f) cooperation in R&D related aspects, such as advanced treatment and innovative, orphan drugs;
g) information exchange and cooperation regarding e-health policy.
3. The Parties shall endeavour to promote implementation of international health agreements such as the International Health Regulations and the Framework Convention on Tobacco Control.
ARTICLE 22
Employment and social affairs
1. The Parties agree to enhance cooperation in the field of employment and social affairs, including in the context of globalisation and demographic change. Efforts shall be made in promoting cooperation and exchanges of information and experiences regarding the employment and labour matters. Areas of cooperation may include regional and social cohesion, social integration, social security systems, lifelong skills development, health and safety at the workplace, gender equality and decent work.
2. The Parties reaffirm the need to support a process of globalisation which is beneficial to all and to promote full and productive employment and decent work as a key element of sustainable development and poverty reduction.
3. The Parties reaffirm their commitments to respect, promote and realise internationally recognised labour and social standards, as laid down in particular in the ILO Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work.
4. The forms of cooperation may include, inter alia, specific programmes and projects, as mutually agreed, as well as dialogue, cooperation and initiatives on topics of common interest at bilateral or multilateral level.
ARTICLE 23
Environment and natural resources
1. The Parties agree on the need to conserve, and manage in a sustainable manner, natural resources and biological diversity as a basis for the development of current and future generations.
2. The Parties shall endeavour to continue and to strengthen their cooperation on protection of the environment, including in a regional context, specifically as regards:
a) climate change and energy efficiency;
b) environmental awareness;
c) participating in and implementing multilateral environmental agreements, including biodiversity, biosafety and the Convention on International Trade in endangered Species of Wild Fauna and Flora;
d) promoting environmental technologies, products and services, including environmental management systems and environmental labelling;
e) prevention of illegal transboundary movement of hazardous substances, hazardous wastes and other forms of waste;
f) coastal and marine environment, conservation, pollution, and degradation control;
g) local participation in environmental protection as a key element of sustainable development;
h) soils and land management;
i) the exchange of information, expertise and practices.
3. The outcome of the World Summit on Sustainable Development and the implementation of relevant multilateral environmental agreements shall be taken into account, as relevant.
ARTICLE 24
Climate change
1. The Parties recognise the common global threat of climate change and the need to take action to cut emissions in order to stabilise greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Within the scope of their respective competences, and without prejudice to discussions on climate change in other fora, such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Parties shall enhance cooperation in this field. Such cooperation shall aim at:
a) combating climate change, with the overall goal of a rapid transition to low-carbon societies, through nationally appropriate mitigation and adaptation actions;
b) advocating the efficient use of resources, inter alia through widespread use of best available and economically viable low carbon technologies and standards for mitigations and adaptation;
c) exchanging expertise and information regarding benefits and architecture of trading schemes;
d) enhancing public and private sector financing instruments, including market mechanisms and public private partnerships which could effectively support action to combat climate change;
e) collaborating on low-carbon technology research, development, diffusion, deployment and transfer in order to mitigate greenhouse gas emissions while maintaining economic growth;
f) exchanging experience and expertise, where appropriate, in monitoring and analysing greenhouse gases' effects and developing mitigation and adaptation programmes;
g) supporting, where appropriate, mitigation and adaptation action of developing countries, including through the Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol.
2. To these ends, the Parties agree to intensify dialogue and cooperation at political, policy and technical levels.
ARTICLE 25
Agriculture, rural development and forestry
The Parties agree to encourage cooperation in agriculture, rural development and forestry. The Parties will exchange information and develop cooperation in particular on:
a) agricultural and forestry policy and international agricultural and forestry outlook in general;
b) the registration and protection of Geographical Indications;
c) organic production;
d) research in the field of agriculture and forestry;
e) development policy for rural areas and in particular diversification and restructuring of agricultural sectors;
f) sustainable agriculture, forestry and integration of environmental requirements into agricultural policy;
g) the links between agriculture, forestry and environment and the development policy for rural areas;
h) promotion activities for agricultural food products;
i) sustainable forest management to prevent deforestation and encourage the creation of new woodland, including due regard to interests of developing countries where timber is sourced.
ARTICLE 26
Marine and fisheries
The Parties shall encourage marine and fisheries cooperation, at bilateral and multilateral level, particularly with a view to promoting sustainable and responsible marine and fisheries development and management. Areas of cooperation may include:
a) the exchange of information;
b) supporting sustainable and responsible long term marine and fisheries policy including conservation and management of coastal and marine resources; and
c) promoting efforts to prevent and combat illegal, unreported and unregulated fishing practices.
ARTICLE 27
Development assistance
1. The Parties agree to exchange information on their development assistance policies with a view to establishing a regular dialogue on the objectives of these policies and their respective development aid programmes in third countries. They will study to what extent more substantial cooperation is feasible, in accordance with their respective legislations and the conditions applicable to the implementation of these programmes.
2. The Parties reaffirm their commitment to the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness and agree to strengthen cooperation with a view to further improving development performance.
TITLE VI
COOPERATION IN THE AREA OF EDUCATION AND CULTURE
ARTICLE 28
Cooperation in culture, information, communication, audiovisual and media
1. The Parties agree to promote cooperation in order to increase mutual understanding and the knowledge of their respective cultures.
2. The Parties shall endeavour to take appropriate measures to promote cultural exchanges as well as to carry out joint initiatives in this area.
3. The Parties agree to cooperate closely in relevant international fora, such as the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and the ASEM, in order to pursue common objectives and promote cultural diversity, respecting the provisions of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
4. The Parties will consider means of encouraging exchanges, cooperation and dialogue between relevant institutions in the areas of audiovisual and media.
ARTICLE 29
Education
1. The Parties acknowledge the crucial contribution of education and training to the development of human resources capable of participating in the global knowledge-based economy; and recognise that they have a common interest in cooperation in education and training.
2. In accordance with their mutual interests and the aims of their policies on education, the Parties undertake to support jointly appropriate cooperative activities in the field of education, training and youth, with particular emphasis on higher education. This cooperation may take the form of, in particular:
a) support to joint cooperation projects between education and training institutions in the European Union and the Republic of Korea, with a view to promoting curriculum development, joint study programmes and student mobility;
b) dialogue, studies, and exchange of information and know-how in the field of education policy;
c) promotion of exchange of students, academic and administrative staff of higher education institutions, and youth workers, including through the implementation of the Erasmus Mundus programme;
d) cooperation in education sectors of common interest.
TITLE VII
COOPERATION IN THE AREA OF JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY
ARTICLE 30
Rule of law
In their cooperation in the area of justice, freedom and security, the Parties shall attach particular importance to the promotion of the rule of law, including the independence of the judiciary, access to justice, and the right to a fair trial.
ARTICLE 31
Legal cooperation
1. The Parties agree to develop judicial cooperation in civil and commercial matters, in particular as regards the ratification and implementation of multilateral conventions on civil judicial cooperation, including the Conventions of the Hague Conference on Private International Law in the field of international legal cooperation and litigation as well as the protection of children.
2. The Parties agree to facilitate and encourage the arbitral solution of civil and private commercial disputes whenever possible according to the applicable international instruments.
3. As regards judicial cooperation in criminal matters, the Parties will seek to enhance arrangements on mutual legal assistance and extradition. This would include, where appropriate, accession to, and implementation of, the relevant international instruments of the United Nations including the Rome Statute of the International Criminal Court as referred to in Article 6 of this Agreement.
ARTICLE 32
Personal data protection
1. The Parties agree to cooperate in order to improve the level of protection of personal data to the highest international standards such as that contained in the UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (UN General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990).
2. Cooperation on protection of personal data may include, inter alia, exchange of information and expertise.
ARTICLE 33
Migration
1. The Parties agree to strengthen and intensify cooperation in the areas of the illegal migration, smuggling and trafficking in human beings, as well as the inclusion of the migration concerns in the national strategies for economic and social development of the areas from which migrants originate.
2. In the framework of the cooperation to prevent and control illegal immigration, the Parties agree to readmit their nationals who stay illegally in the territory of the other Party. To this end, the Parties will provide their nationals with appropriate identity documents for such purposes. In cases where the nationality is in doubt, the Parties agree to identify their alleged nationals.
3. The Parties endeavour to conclude, if necessary, an agreement regulating the specific obligations for readmission of their nationals. This will also address conditions relating to nationals of other countries and stateless persons.
ARTICLE 34
Combating illicit drugs
1. In accordance with their respective laws and regulations, the Parties will aim at reducing the supply and trafficking of, and demand for, illicit drugs as well as their impact on drug users and society at large and to achieve a more effective prevention of diversion of drug precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. In their cooperation, the Parties shall ensure that a comprehensive and balanced approach is taken in pursuing this aim through legal market regulations and effective action and coordination between the competent authorities including those from the health, education, social, law enforcement and justice sectors.
2. The Parties shall agree on means of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the relevant international conventions, the Political Declaration and the Special Declaration on the guiding principles of drug demand reduction, approved by the Twentieth United Nations General Assembly Special Session on Drugs in June 1998.
ARTICLE 35
Combating organised crime and corruption
The Parties agree to cooperate on and contribute to the fight against organised, economic and financial crime and corruption, counterfeiting and illegal transactions, through full compliance with their existing mutual international obligations in this area including on effective cooperation in the recovery of assets or funds derived from acts of corruption. The Parties will promote the implementation of the UN Convention on Transnational Organised Crime and its supplementing Protocols and the UN Convention against Corruption.
ARTICLE 36
Combating money laundering and terrorism financing
1. The Parties agree on the need to work towards and to cooperate on preventing the use of their financial systems to launder the proceeds of all criminal activities including drug trafficking and corruption and to the financing of terrorism. This cooperation extends to the recovery of assets or funds derived from the proceeds of crimes.
2. The Parties may exchange relevant information within the framework of respective legislations and apply appropriate standards to combat money laundering and financing of terrorism equivalent to those adopted by relevant international bodies active in this area, such as the Financial Action Task Force on money laundering (FATF).
ARTICLE 37
Combating cyber crime
1. The Parties will strengthen cooperation to prevent and combat high technology, cyber and electronic crimes and the distribution of terrorist content via the Internet through exchanging information and practical experiences in compliance with their national legislation within the limits of their responsibility.
2. The Parties will exchange information in the fields of the education and training of cyber crime investigators, the investigation of cyber crime, and digital forensic science.
ARTICLE 38
Law enforcement cooperation
The Parties agree to cooperate among law enforcement authorities, agencies and services and to contribute to disrupting and dismantling transnational crime threats common to the Parties. The cooperation among law enforcement authorities, agencies and services can take the form of mutual assistance in investigations, sharing of investigational techniques, joint education and training of law enforcement personnel and any other type of joint activities and assistance as may be mutually agreed by the Parties.
TITLE VIII
COOPERATION IN OTHER AREAS
ARTICLE 39
Tourism
The Parties undertake to establish cooperation in the field of tourism, with a view to increasing better mutual understanding and promoting a balanced and sustainable development of tourism.
This cooperation may take the form of, in particular:
a) exchange of information on issues of common interest concerning tourism;
b) organisation of tourism events;
c) tourism exchanges;
d) cooperation in the preservation and management of cultural heritage;
e) cooperation in tourism management.
ARTICLE 40
Civil Society
The Parties recognise the role and potential contribution of organised civil society in the dialogue and cooperation process under this Agreement and agree to promote effective dialogue with organised civil society and its effective participation.
ARTICLE 41
Public administration
The Parties agree to cooperate by exchanging experience and best practice, building on existing efforts, with respect to the modernisation of public administration in areas such as:
a) improving organisational efficiency;
b) increasing institutions' effectiveness in service delivery;
c) ensuring transparent management of public resources and accountability;
d) improving the legal and institutional framework;
e) policy design and implementation.
ARTICLE 42
Statistics
1. The Parties shall develop and strengthen their cooperation on statistical issues, thereby contributing to the long-term objective of providing timely, internationally comparable and reliable statistical data. It is expected that sustainable, efficient and professionally independent statistical systems shall produce information relevant for the Parties' citizens, businesses and decision-makers, enabling them to take informed decisions. The Parties shall, inter alia, exchange information and expertise and develop cooperation taking into account the already accumulated experience.
Cooperation shall aim at:
a) progressive harmonisation between the statistical systems of both Parties;
b) fine-tuning of data exchange between the Parties taking into account the application of relevant international methodologies;
c) enhancing the professional capacity of the statistical staff to allow them to apply the relevant statistical standards;
d) promoting of the exchange of experience between the Parties on the development of statistical know-how.
2. The forms of cooperation may include, inter alia, specific programmes and projects, as mutually agreed, as well as dialogue, cooperation and initiatives on topics of common interest at bilateral or multilateral level.
TITLE IX
INSTITUTIONAL FRAMEWORK
ARTICLE 43
Other agreements
1. The Framework Agreement for Trade and Cooperation between the European Community and its Member States, on the one hand, and the Republic of Korea, on the other hand, signed in Luxembourg on 28 October 1996 and which entered into force on 1 April 2001 is hereby repealed.
2. This Agreement updates and replaces the aforementioned agreement. References to the aforementioned agreement in all other agreements between the Parties shall be construed as referring to this Agreement.
3. The Parties may complement this Agreement by concluding specific agreements in any area of cooperation falling within its scope. Such specific agreements shall be an integral part of the overall bilateral relations as governed by this Agreement and shall form part of a common institutional framework.
4. Existing agreements relating to specific areas of cooperation falling within the scope of this Agreement shall similarly be considered part of the overall bilateral relations as governed by this Agreement and as forming part of a common institutional framework.
ARTICLE 44
Joint Committee
1. The Parties shall establish under this Agreement a Joint Committee consisting of representatives of the members of the Council of the European Union and representatives of the European Commission, on the one hand, and representatives of the Republic of Korea, on the other.
2. Consultations shall be held in the Joint Committee to facilitate the implementation and to further the general aims of this Agreement as well as to maintain overall coherence in the relations and to ensure the proper functioning of any other agreement between the Parties.
3. The Joint Committee shall:
a) ensure that this Agreement operates properly;
b) monitor the development of the comprehensive relationship between the Parties;
c) request, as appropriate, information from committees or other bodies established under other agreements falling under the common institutional framework and consider any reports submitted by them;
d) exchange opinions and make suggestions on any issue of common interest, including future actions and the resources available to carry them out;
e) set priorities in relation to the aims of this Agreement;
f) seek appropriate methods of forestalling problems which might arise in areas covered by this Agreement;
g) resolve any dispute arising in the application or interpretation of this Agreement by consensus in accordance with Article 45 (3);
h) examine all the information presented by a Party regarding non-execution of the obligations and hold consultations with the other Party to seek a solution acceptable to both Parties in accordance with Article 45 (3).
4. The Joint Committee will normally meet once a year in Brussels and Seoul alternately. Special meetings of the Committee shall be held at the request of either Party. The Joint Committee shall be chaired alternately by each of the Parties. It shall normally meet at the level of senior officials.
ARTICLE 45
Modalities for implementation
1. The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under this Agreement and shall ensure that they comply with the objectives laid down in this Agreement.
2. Implementation is covered by consensus and dialogue. If, however, there is divergence of views in the application or interpretation of this Agreement, either Party shall refer to the Joint Committee.
3. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil its obligations under this Agreement, it may take appropriate measures in accordance with international law. Before doing so, except in cases of special urgency, the Party shall present all the information required to the Joint Committee for a thorough examination of the situation. The Parties shall hold consultations within the Joint Committee and, if both Parties agree, these consultations may be facilitated by a mediator appointed by the Joint Committee.
4. In cases of special urgency, the measure shall be notified immediately to the other Party. At the request of the other Party, consultations shall be held for a period of up to twenty (20) days. After this period, the measure shall apply. In this case, the other Party may request arbitration according to Article 46 with a view to examining any aspect of, or the basis for, the measure.
ARTICLE 46
Arbitration procedure
1. The arbitration tribunal shall consist of three (3) arbitrators. Each Party shall appoint one arbitrator and the Joint Committee shall appoint a third arbitrator within fourteen (14) days, as appropriate, upon the request of either Party for the arbitration. The appointment of an arbitrator by a Party shall be notified immediately to the other Party in writing through diplomatic channels. The arbitrators' decision shall be taken by a majority of votes. The arbitrators shall endeavour to reach a decision as quickly as possible and in any event no later than three (3) months from the date of appointment of the arbitrators. The Joint Committee shall agree the detailed procedures for the speedy conduct of arbitration.
2. Each Party to the dispute must take the steps required to implement the decision of the arbitrators. The arbitrators shall, upon request, issue recommendations on how to implement their decision with a view to restoring the balance of rights and obligations under this Agreement.
TITLE X
FINAL PROVISIONS
ARTICLE 47
Definition
For the purposes of this Agreement, the term "the Parties" means the European Union or its Member States, or the European Union and its Member States, in accordance with their respective competences, on the one hand, and the Republic of Korea, on the other.
ARTICLE 48
National security and disclosure of information
Nothing in this Agreement shall be construed to require any Party to provide any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests.
ARTICLE 49
Entry into force, duration and termination
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the legal procedures necessary for that purpose.
2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall be applied on a provisional basis pending its entry into force. The provisional application begins on the first day of the first month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the necessary procedures.
3. This Agreement shall be valid indefinitely. Either Party may notify in writing the other Party of its intention to denounce this Agreement. The denunciation shall take effect six months after the notification.
ARTICLE 50
Notifications
The notifications made in accordance with Article 49 shall be made to the General Secretariat of the Council of the European Union and the Ministry for Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea, respectively.
ARTICLE 51
Declarations and annexes
The Declarations and Annexes to this Agreement shall form an integral part of this Agreement.
ARTICLE 52
Territorial application
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty on European Union is applied and under the conditions laid down in that Treaty, and, on the other hand, to the territory of the Republic of Korea.
ARTICLE 53
Authentic texts
This Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Korean languages, each text being equally authentic.
JOINT INTERPRETATIVE DECLARATION CONCERNING ARTICLES 45 AND 46
The Parties are democracies. They wish to work together to promote their shared values to the world. Their Agreement is a signal of their shared determination to promote democracy, human rights, non-proliferation, and counter-terrorism throughout the world. The implementation of this Agreement between the Parties sharing the same values shall therefore be based on the principles of dialogue, mutual respect, equal partnership, multilateralism, consensus, and respect for international law.
The Parties agree that for the purpose of the correct interpretation and practical application of this Agreement, the term "appropriate measures" in Article 45 (3) are measures proportionate to the failure to implement obligations under this Agreement. Measures may be taken with regard to this Agreement or to a specific agreement falling under the common institutional framework. In the selection of measures priority must be given to those which least disrupt the functioning of the agreements, taking account of possible use of domestic remedies where available.
The Parties agree that for the purpose of the correct interpretation and practical application of this Agreement, the term "cases of special urgency" in Article 45 (4) means a case of a material breach of this Agreement by one of the Parties. A material breach consists in either repudiation of this Agreement not sanctioned by the general rules of international law or a particularly serious and substantial violation of an essential element of the Agreement. The Parties shall assess a possible material breach of Article 4 (2), taking account of the official position, where available, of the relevant international agencies.
In respect of Article 46, where measures have been taken with respect to a specific agreement falling under the common institutional framework, any relevant dispute settlement procedures of the specific agreement shall apply with regard to the procedure of implementing the decision of the arbitration panel in cases where the arbitrators decide that the measure was not justified or proportionate.
UNILATERAL DECLARATION BY THE EUROPEAN UNION ON ARTICLE 12
The plenipotentiaries of the Member States and the plenipotentiary of the Republic of Korea take note of the following Unilateral Declaration:
The European Union declares that the Member States are committed under Article 12 only to the extent that they have subscribed to these principles of good governance in the tax area at the level of the European Union.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/12-1/9
Ljubljana, dne 14. decembra 2012
EPA 828-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem, švedskem ter korejskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.