Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

88. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG), stran 376.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-11
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O VOJNIH GROBIŠČIH (BROVG)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih, podpisan v Ljubljani 15. junija 2011.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in romunskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O VOJNIH GROBIŠČIH
Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v prepričanju, da imajo vojaki, vključno z vojnimi ujetniki, in civilne osebe, ki so zaradi vojaških dogodkov izgubili življenje v obeh svetovnih vojnah, pravico do dostojnega večnega počivališča;
izhajajoč iz načel in pravil mednarodnega humanitarnega prava o obravnavanju umrlih med vojnimi spopadi, ki jih vsebujejo ženevske konvencije z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev vojne in Dodatni protokol k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (Protokol I) z dne 8. junija 1977,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pomen izrazov
Za pravilno razumevanje tega sporazuma imajo navedeni izrazi naslednji pomen:
a) »vojna grobišča« so prostori, na katerih so pokopani pripadniki oboroženih sil in civilne osebe, umrle zaradi vojnih spopadov, v vojnem ujetništvu ali kot posledica spopadov, vključno z deportiranci, ki so v posameznih ali skupinskih grobovih;
b) »romunsko vojno grobišče« je prostor na ozemlju Republike Slovenije, na katerem so pokopane romunske žrtve vojne;
c) »slovensko vojno grobišče« je prostor na ozemlju Romunije, na katerem so pokopane slovenske žrtve vojne;
d) »urejanje vojnih grobišč« pomeni določitev meja grobišča, postavitev ali obnovo spomenikov in spominskih obeležij ali drugih gradenj ter nadaljnje potrebne ukrepe;
e) »vzdrževanje vojnih grobišč« pomeni zagotovitev ohranjanja vojnih grobišč in njihovo vzdrževanje v dostojnem stanju v skladu z mednarodnimi pogodbami.
2. člen
Zaščita, vzdrževanje in ureditev vojnih grobišč
1) Pogodbenici zagotavljata zaščito vojnih grobišč vsaka na ozemlju svoje države, njihovo vzdrževanje in spoštljivo ravnanje z njimi.
2) Vsaka pogodbenica pri zaščiti in vzdrževanju obstoječih ter ureditvi novoodkritih vojnih grobišč ravna v skladu z zakonodajo svoje države, pri čemer spoštuje narodne, verske in druge običaje.
3) Tam, kjer se ugotovi, da so pokopane slovenske žrtve vojne v Romuniji ali romunske žrtve vojne v Republiki Sloveniji, se to ustrezno označi v slovenskem in romunskem jeziku.
3. člen
Oblike sodelovanja
1) Pogodbenici se pisno obveščata o obstoju, kraju in stanju vojnih grobišč iz točke b ali c 1. člena tega sporazuma ter si o tem izmenjavata ustrezne listine.
2) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta prek pristojnih organov omogočali raziskave in izmenjavali podatke v zvezi z vojnimi grobišči ter si pomagali pri zbiranju teh podatkov skladno z zakonodajo posamezne države.
3) Pogodbenici se pisno obvestita o novoodkritih vojnih grobiščih.
4) Pogodbenici se nemudoma obvestita o njima znanih poškodbah vojnih grobišč in ukrepih za njihovo odpravo ter v teh primerih poskrbita za vzpostavitev poškodovanih vojnih grobišč v prejšnje stanje in si prizadevata, da takih dejanj v prihodnje ne bi bilo.
5) Vsaka pogodbenica v skladu z zakonodajo in javnim redom svoje države omogoča dostop do vojnih grobišč na svojem ozemlju državljanom države druge pogodbenice.
6) Vsaka pogodbenica zagotavlja pravico do nadzora nad stanjem vojnih grobišč na svojem ozemlju.
4. člen
Kraj vojnih grobišč
1) Vsaka pogodbenica brezplačno in časovno neomejeno zagotavlja uporabo zemljišča, na katerem je vojno grobišče države druge pogodbenice.
2) Namembnost zemljišča se lahko zaradi javnega interesa spremeni in v tem primeru za spremembo zainteresirana pogodbenica zagotovi nadomestno zemljišče ter krije vse stroške, povezane s prekopom posmrtnih ostankov in premestitvijo vojnega grobišča.
3) Izbira nadomestnega zemljišča in ureditev novega vojnega grobišča se opravita s soglasjem druge pogodbenice.
4) Novoodkrito vojno grobišče se uredi tam, kjer so bili posmrtni ostanki najdeni. Če pa to ni mogoče, se uporabi tretji odstavek tega člena.
5. člen
Prekop posmrtnih ostankov
1) Izkop posmrtnih ostankov iz vojnih grobišč zaradi ponovnega pokopa ali njihov prenos v državo zainteresirane pogodbenice se lahko opravi samo na njeno zahtevo in s soglasjem druge pogodbenice. O zahtevi in odgovoru se obvestita organa, pristojna za izvajanje tega sporazuma, ali diplomatski predstavništvi.
2) Izkop posmrtnih ostankov skladno s prvim odstavkom tega člena opravijo pooblaščene organizacije, ki jih določita pogodbenici.
3) Predstavniki udeležene pogodbenice imajo pravico, da so navzoči pri prekopu posmrtnih ostankov.
4) O vsakem izkopu in prekopu, ki se opravi na ozemlju iste države, se sestavi zapisnik, v katerem se navedejo prvotni kraj grobišča in njegov novi kraj, osebni podatki pokopanih oseb, če so znani, nagrobni napisi ter vsi drugi podatki in predmeti, namenjeni identifikaciji, pri čemer se spoštujejo pravice umrlih oseb in zakoniti interesi njihovih znanih sorodnikov skladno s tem sporazumom in drugimi mednarodnimi sporazumi, ki obvezujejo obe pogodbenici.
5) Pogodbenica, na ozemlju katere se opravi izkop, ob morebitnem odkritju posmrtnih ostankov žrtev vojne tretjih držav o tem obvesti tretjo državo.
6. člen
Stroški
1) Stroške vzdrževanja in urejanja romunskih vojnih grobišč krije Vlada Republike Slovenije.
2) Stroške vzdrževanja in urejanja slovenskih vojnih grobišč krije Vlada Romunije.
3) Vsaka pogodbenica lahko s soglasjem druge pogodbenice na svoje stroške ureja in vzdržuje vojna grobišča, ki so na ozemlju države druge pogodbenice.
4) Stroške prekopa posmrtnih ostankov krije zainteresirana pogodbenica.
7. člen
Izvajanje sporazuma
1) Za slovensko stran je za izvajanje tega sporazuma odgovorno ministrstvo, pristojno za vojna grobišča.
2) Za romunsko stran je za izvajanje tega sporazuma odgovoren Državni urad za počastitev herojev.
3) Pogodbenici se o pristojnosti organov za izvajanje sporazuma obvestita po diplomatski poti.
4) Vsa morebitna sporna vprašanja v zvezi z izvajanjem in razlago tega sporazuma pogodbenici rešujeta s pogajanji.
8. člen
Končne določbe
1) Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od pisnih obvestil, s katerima se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so končani vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2) Ta sporazum lahko pogodbenici soglasno spremenita ali dopolnita. Spremembe ali dopolnitve se predlagajo pisno po diplomatski poti in začnejo veljati skladno z določbo prvega odstavka tega člena.
3) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
4) Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. V tem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev od dneva prejema tega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 15. junija 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem in romunskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Anja Kopač Mrak l.r.
 
Za Vlado
Romunije
Dana Constantinescu l.r.
A C O R D
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII SLOVENIA ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI PRIVIND MORMINTELE DE RĂZBOI
Guvernul Republicii Slovenia şi Guvernul României, denumite în continuare „Părţi Contractante“,
considerând că militarii, inclusiv prizonierii de război, şi persoanele civile care şi-au pierdut viaţa din cauza evenimentelor din cele două războaie mondiale au dreptul la un loc demn de odihnă veşnică,
respectând principiile şi prevederile dreptului internaţional umanitar referitor la tratamentul persoanelor decedate în timpul conflictelor armate, prevăzute în Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecţia victimelor de război şi Protocolul adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecţia victimelor conflictelor internaţionale armate (Protocolul I) din 8 iunie 1977,
au convenit următoarele:
Articolul 1
Definirea termenilor
În scopul prezentului Acord, termenii enumeraţi mai jos au următoarele semnificaţii:
a) „morminte de război” sunt locuri de înhumare a militarilor şi victimelor civile, decedaţi în timpul conflictelor armate, în prizonierat sau ca urmare a acestora, inclusiv deportaţii, aflaţi în morminte individuale sau comune;
b) „mormânt de război românesc” este un loc aflat pe teritoriul Republicii Slovenia unde sunt înhumate victime române de război;
c) „mormânt de război sloven” este un loc aflat pe teritoriul României unde sunt înhumate victime slovene de război;
d) „amenajarea mormintelor de război” înseamnă delimitarea locurilor de înhumare, instalarea sau restabilirea însemnelor comemorative, a monumentelor sau a altor construcţii memoriale, precum şi alte măsuri necesare;
e) „îngrijirea mormintelor de război” înseamnă asigurarea protejării, întreţinerii şi menţinerii acestora într-o stare demnă, în conformitate cu acordurile internaţionale.
Articolul 2
Protecţia, îngrijirea şi amenajarea mormintelor de război
(1) Părţile Contractante vor asigura protecţia mormintelor de război, fiecare pe teritoriul statului său, îngrijirea şi tratarea lor demnă.
(2) Fiecare Parte Contractantă se obligă ca la protecţia şi îngrijirea mormintelor de război existente, precum şi la amenajarea celor nou-descoperite, va proceda în concordanţă cu legislaţia statului său şi cu tradiţiile naţionale, religioase şi cu alte obiceiuri.
(3) În locurile unde se stabileşte că au fost înhumate victime de război slovene în România, respectiv victime de război române în Republica Slovenia, acest lucru se evidenţiază în mod corespunzător în limbile slovenă şi română.
Articolul 3
Forme de colaborare
(1) Părţile Contractante se vor informa reciproc, în scris, cu privire la existenţa, amplasarea şi starea mormintelor de război de la pct. b) sau c) ale art.1 al prezentului acord şi îşi vor transmite documentele corespunzătoare.
(2) Părţile Contractante se obligă să faciliteze cercetări prin intermediul organelor competente, să facă schimb de informaţii privind mormintele de război şi să contribuie la culegerea datelor respective, în conformitate cu legislaţia statului său.
(3) Părţile Contractante se vor informa, în scris, despre mormintele de război nou-descoperite.
(4) Părţile Contractante se vor informa reciproc, imediat, cu privire la deteriorările identificate la mormintele de război şi despre măsurile de îndepărtare ale acestora şi, după caz, vor lua măsuri de reamenajare şi prevenire a unor astfel de cazuri.
(5) Fiecare Parte Contractantă va facilita, în concordanţă cu legislaţia statului său şi cu ordinea publică, accesul la mormintele de război pe teritoriul statului său, cetăţenilor statului celeilalte părţi contractante.
(6) Fiecare Parte Contractantă asigură dreptul de verificare a stării mormintelor de război care se află pe teritoriul statului său.
Articolul 4
Amplasarea mormintelor de război
(1) Fiecare Parte Contractantă asigură folosirea gratuită, pe perioadă de timp nedeterminată a terenurilor pe care se află mormintele de război ale statului celeilalte Părţi Contractante.
(2) Din motive de utilitate publică poate fi schimbată destinaţia terenului, caz în care Partea Contractantă interesată de schimbare va asigura un alt teren şi va acoperi toate cheltuielile în legătură cu reînhumarea rămăşiţelor pământeşti şi strămutarea mormintelor de război corespunzătoare.
(3) Alegerea unui alt teren şi amenajarea noilor morminte de război se vor efectua cu acordul celeilalte Părţi Contractante.
(4) Mormintele de război nou-descoperite se vor amenaja acolo unde sunt găsite rămăşiţele pământeşti. Dacă acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile alin. 3) al prezentului articol.
Articolul 5
Strămutarea rămăşiţelor pământeşti
(1) Exhumarea rămăşiţelor pământeşti ale celor căzuţi, în scopul reînhumării sau predării lor Părţii Contractante interesate, se va face exclusiv la cererea acesteia, cu acordul celeilalte Părţi Contractante. Cererea şi răspunsul se transmit organelor responsabile cu aplicarea prezentului Acord sau misiunilor diplomatice.
(2) Exhumarea rămăşiţelor pământeşti în conformitate cu alin. (1) al prezentului articol se va face de către organizaţii specializate împuternicite de Părţile Contractante.
(3) Reprezentanţii Părţilor Contractante au dreptul de a fi prezenţi la strămutarea rămăşiţelor pământeşti.
(4) Pentru fiecare exhumare şi reînhumare care se desfăşoară pe teritoriul aceluiaşi stat se redactează un proces-verbal, în care vor fi indicate poziţia iniţială a mormintelor şi noul lor amplasament, datele personale ale celor înhumaţi, dacă sunt cunoscute, înscrisurile de pe însemnele de căpătâi, precum şi alte date sau obiecte de identificare, în acest sens se respectă drepturile persoanelor decedate şi interesele legale ale rudelor cunoscute ale acestora, în conformitate cu prezentul acord, precum şi cu alte acorduri internaţionale, la care ambele Părţi Contractante sunt parte.
(5) În cazul descoperirii unor rămăşiţe pământeşti ale unor victime de război aparţinând unui stat terţ, Partea Contractantă pe teritoriul statului căreia se efectuează exhumarea notifică acest lucru statului terţ.
Articolul 6
Cheltuieli
(1) Cheltuielile de amenajare şi îngrijire a mormintelor de război române vor fi acoperite de către Guvernul Republicii Slovenia.
(2) Cheltuielile de amenajare şi îngrijire a mormintelor de război slovene vor fi acoperite de către Guvernul României.
(3) Fiecare Parte Contractantă poate, pe cont propriu, cu acordul celeilalte Părţi Contractante, să amenajeze şi să îngrijească mormintele de război aflate pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante.
(4) Cheltuielile legate de strămutarea rămăşiţelor pământeşti le suportă Partea Contractantă interesată.
Articolul 7
Aplicarea Acordului
(1) De aplicarea prezentului Acord, din partea slovenă, se ocupă ministerul abilitat în problematica mormintelor de război.
(2) De aplicarea prezentului Acord, din partea română, se ocupă Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.
(3) Părţile Contractante se vor informa, reciproc, pe cale diplomatică, asupra organelor responsabile de aplicarea Acordului.
(4) Eventuale litigii decurgând din aplicarea şi interpretarea prezentului Acord vor fi soluţionate de Părţile Contractante prin negocieri.
Articolul 8
Dispoziţii finale
(1) Prezentul Acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile Contractante îşi comunică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.
(2) Prezentul Acord poate fi modificat sau completat de către cele două Părţi Contractante de comun acord. Modificările sau completările se propun în formă scrisă, pe cale diplomatică, şi intră în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) al prezentului articol.
(3) Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată.
(4) Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi Contractante. Prezentul Acord îşi încetează valabilitatea la 6 luni de la data primirii respectivei notificări.
Semnat la Ljubljana, la data de 15. iunie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile slovenă şi română, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru Guvernul
Republicii Slovenia
Anja Kopač Mrak (s)
 
Pentru Guvernul
României
Dana Constantinescu (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 545-01/12-15/9
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 1611-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti